NR SR: Wifi sieť pre bezpečnosť blokovala stránky vlády

Wifi sieť v Ná­rod­nej ra­de SR blo­ko­va­la až dod­nes prís­tu­py k webstrán­kam štát­ne­ho gov­ne­tu. Z parla­men­tnej wifi sie­te sa tak ne­da­lo prih­lá­siť na webo­vú strán­ku vlá­dy a jej ro­ko­va­ní, ale­bo do me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia či na strán­ky jed­not­li­vých mi­nis­terstiev. Dô­vo­dom bo­li prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou sie­te.

„Zda­lo sa mi ab­sur­dné, aby štát­na in­šti­tú­cia na­mies­to vy­rie­še­nia prob­lé­mu s bez­peč­nos­ťou štát­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te ich jed­no­du­cho blo­ko­va­la, ne­ho­vo­riac o tom, že pre pos­lan­cov, kto­rí pra­cu­jú cez wifi, je to dosť veľ­ký prak­tic­ký prob­lém," po­ve­dal dnes pre agen­tú­ru SI­TA pos­la­nec NR SR Mi­ros­lav Beb­la­vý (SDKÚ-DS).

Beb­la­vý pre­to na­pí­sal ve­dú­ce­mu kan­ce­lá­rie NR SR Da­nie­lo­vi Gus­pa­no­vi. „Tr­va­lo to sí­ce šesť týž­dňov, ale dnes som dos­tal list, že prob­lém vy­rie­ši­li," kon­šta­to­val Beb­la­vý.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter