Snowden: Briti špehujú viac ako USA, napichli optické káble a o dáta sa delia s NSA

Do­ku­men­ty ne­dáv­no zve­rej­ne­né Edwar­dom Snowde­nom uka­zu­jú, že brit­ské spra­vo­daj­ské služ­by zís­ka­li prís­tup k dá­tam prú­dia­cim op­tic­ký­mi káb­la­mi a zhro­maž­ďu­jú a uk­la­da­jú veľ­ké množ­stvo úda­jov z e-mai­lov, fa­ce­boo­ko­vých prís­pev­kov a inter­ne­to­vej his­tó­rie a de­lia sa o ne s NSA. Na­vy­še sa to všet­ko vy­ko­ná­va bez akej­koľ­vek for­my ve­rej­nej kon­tro­ly či dis­ku­sie.

GCHQ (The Go­ver­nment Com­mu­ni­ca­tions Headquar­ters) uk­la­dá ob­rov­ské ob­je­my dát z op­tic­kých káb­lov po do­bu 30 dní, tak­že má mož­nosť dos­ta­toč­ne ich preb­rať a ana­ly­zo­vať. Tá­to ope­rá­cia s kó­do­vým náz­vom Tem­po­ra tr­vá už asi 18 me­sia­cov. Ide o nah­ráv­ky te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov, ob­sah e-mai­lo­vých správ, zá­pis­ky na Fa­ce­boo­ku a his­tó­riu prís­tu­pu pou­ží­va­te­ľov na webo­vé strán­ky.

„Nie je to len ame­ric­ký prob­lém. Spo­je­né krá­ľov­stvo má na tom ta­kis­to veľ­ký po­diel," po­ve­dal Snowden. „Oni [GCHQ] sú hor­ší ako v USA."

Brit­ská tech­nic­ká spô­so­bi­losť pre­nik­núť do op­tic­ké­ho ve­de­nia uro­bi­la z GCHQ spra­vo­daj­skú su­per­veľ­moc. Ľudia z agen­tú­ry však pres­vied­ča­jú, že všet­ko je le­gál­ne a sle­du­jú len po­doz­ri­vú ko­mu­ni­ká­ciu. Ta­kis­to tvr­dia, že GCHQ „pro­du­ku­je väč­šie množ­stvo me­ta­dát ako NSA" (me­ta­dá­ta­mi sa ro­zu­me­jú zá­klad­né in­for­má­cie o tom, kto sa s kým skon­tak­to­val, bez to­ho, aby sa skú­mal ob­sah ko­mu­ni­ká­cie).

Nap­rík­lad v má­ji mi­nu­lé­ho ro­ka bo­lo na kon­tro­lu tej­to zá­pla­vy dát pri­de­le­ných 300 ana­ly­ti­kov z GCHQ a 250 z NSA. Do­ku­men­ty zve­rej­ne­né Snowde­nom uka­zu­jú, že GCHQ rie­ši­la v mi­nu­lom ro­ku 600 mil. „te­le­fón­nych uda­los­tí" den­ne, na­pich­la viac ako 200 op­tic­kých káb­lov a bo­la schop­ná spra­cú­vať dá­ta zo 46 z nich na­raz.

Na­pich­nu­té op­tic­ké káb­le pre­ná­ša­jú kaž­dý až 10 gi­ga­bi­tov dát za se­kun­du, tak­že teo­re­tic­ky by moh­li do­dá­vať viac ako 21 pe­ta­baj­tov dát den­ne. Príp­ra­vy pro­jek­tu tr­va­li päť ro­kov, po­čas kto­rých sa pri­pá­ja­li son­dy na tran­sat­lan­tic­ké op­tic­ké káb­le prav­de­po­dob­ne na mies­tach, kde vstu­pu­jú na brit­ské úze­mie.

Pre 2 mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu te­da ope­rá­cia Tem­po­ra pred­sta­vu­je ok­no do ich kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Me­dzi­tým NSA ot­vo­ri­la aj dru­hé ok­no v po­do­be pro­jek­tu PRISM, v kto­rom si za­bez­pe­či­la prís­tup k inter­ným sys­té­mom glo­bál­nych inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí.

Snowden upo­zor­nil aj na to, že špe­ho­va­nie sa us­ku­toč­ňu­je „bez ve­rej­nej dis­ku­sie o tom­to prob­lé­me". GCHQ na­vy­še vy­uží­va sta­rý zá­kon RI­PA (Re­gu­la­tion of In­ves­ti­ga­to­ry Powers Act) z ro­ku 2000, kto­rým brit­ský parla­ment vy­me­dzil prá­vo­mo­ci pri sle­do­va­ní.

Sle­do­va­nie je sí­ce pod­mie­ne­né súd­nym prí­ka­zom, ale exis­tu­jú vý­nim­ky, ak je zdroj ko­mu­ni­ká­cie v za­hra­ni­čí, čo mož­no v prí­pa­de inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie tvr­diť tak­mer pri kto­rom­koľ­vek pre­no­se. Vy­ko­ná­va sa sí­ce audi­to­va­nie sle­do­va­nia, ale je­ho me­tó­dy i vý­sled­ky sú taj­né, na­vy­še audit vy­ko­ná­va GCHQ. V ro­ku 2009 sa poch­vá­li­li tým, že „za­tiaľ žiad­nu chy­bu ne­naš­li".

V spra­cú­va­jú­cich cen­trách sa vy­uží­va množ­stvo so­fis­ti­ko­va­ných po­čí­ta­čo­vých prog­ra­mov na filtro­va­nie ma­te­riá­lu, aby sa zmen­šil ob­jem dát. Pr­vý fil­ter hneď vy­ra­dí dá­ta s veľ­kým ob­je­mom a níz­kou hod­no­tou, napr. downloa­dy P2P, čím sa množ­stvo dát zre­du­ku­je o 30 %. Brit­ská taj­ná služ­ba tak­mer v reál­nom ča­se sle­du­je 40-ti­síc kľú­čo­vých slov, ame­ric­ká NSA ďal­ších 31-ti­síc. Ďal­šie úda­je sa od­lo­žia na pod­rob­nej­šie ana­lý­zy.

V sú­čas­nos­ti sa reali­zu­jú tech­nic­ké prá­ce na roz­ší­re­nie schop­nos­ti GCHQ pri­jí­mať úda­je z no­vých su­pe­rop­tic­kých káb­lov, kto­ré pre­ná­ša­jú dá­ta rých­los­ťou 100 gi­ga­bi­tov za se­kun­du.

Zdroj: guar­dian.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter