Skype v rámci tajného projektu Chess údajne umožnil NSA priamy prístup k dátam používateľov

Sprá­vy o špio­náž­nom prog­ra­me PRISM, kto­ré v pos­led­ných týž­dňoch dos­lo­va za­pla­vi­li spra­vo­daj­ské mé­diá, ho­vo­ri­li o tom, že NSA sle­do­va­la e-mai­ly a iné webo­vé ak­ti­vi­ty cu­dzin­cov s vy­uži­tím veľ­kých inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí, ako je Goog­le, Yahoo či Fa­ce­book. Spo­loč­nos­ti po­pie­ra­li, že by agen­tú­ra ma­la pria­my prís­tup k ich server­om, ale uz­na­li, že na zá­kla­de súd­nych prí­ka­zov bo­li po­vin­né od­ov­zdá­vať kon­krét­ne dá­ta.

Tech­no­lo­gic­kí exper­ti a bý­va­lí dôs­toj­ní­ci spra­vo­daj­skej služ­by však tvr­dia, že kon­ver­gen­cia me­dzi Si­li­con Valley a NSA a vzos­tup do­lo­va­nia dát tak v prie­mys­le, ako aj v ob­las­ti spra­vo­daj­stva je zlo­ži­tej­šia zá­le­ži­tosť.

Si­li­con Valley to­tiž dis­po­nu­je tým, čo pot­re­bu­je aj spra­vo­daj­ská agen­tú­ra: veľ­kým množ­stvom osob­ných dát a naj­mo­der­nej­ším sof­tvé­rom na ich ana­lý­zu. NSA je je­den z naj­väč­ších zá­kaz­ní­kov Si­li­con Valley na to, čo poz­ná­me pod poj­mom dá­to­vé ana­lý­zy. NSA in­ves­tu­je do star­tu­pov, uzat­vá­ra s ni­mi zmlu­vy a po­taj­me reg­ru­tu­je tech­no­lo­gic­kých od­bor­ní­kov.

Na­priek tvr­de­niu spo­loč­nos­tí, že spo­lup­ra­cu­jú so spra­vo­daj­ský­mi služ­ba­mi len vte­dy, keď ich k to­mu nú­ti zá­kon, stá­va sa, že agen­tú­ra os­lo­ví pria­mo ľu­dí vo fir­me a po­žia­da ich o spo­lup­rá­cu. Tak sa sta­lo aj v rám­ci prog­ra­mu Chess, keď po­žia­da­la asi tu­cet ľu­dí v spo­loč­nos­ti Sky­pe, aby vy­tvo­ri­li taj­ný sys­tém, kto­rý by NSA umož­nil okam­ži­tý prís­tup k roz­ho­vo­rom a pou­ží­va­teľ­ským dá­tam. In­for­mo­val o tom zdroj, kto­rý si z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov ne­že­lal byť me­no­va­ný.

Sta­lo sa tak pred pia­ti­mi rok­mi. K prog­ra­mu PRISM sa Sky­pe ofi­ciál­ne pri­po­jil 6. feb­ruára 2011, te­da osem me­sia­cov pred tým, ako ho kú­pil Mic­ro­soft. Pred­pok­la­dá sa, že taj­ný prís­tu­po­vý sys­tém bol v tom ča­se už v pre­vádz­ke. Pov­rá­va sa, že sle­do­va­cie nás­tro­je už bo­li zo Sky­pu od­strá­ne­né v rám­ci niek­to­rej ak­tua­li­zá­cie, kto­ré Mic­ro­soft prip­ra­vil pre Sky­pe. Mic­ro­soft zá­le­ži­tosť od­mie­tol ko­men­to­vať.

Zdroj: ny­ti­mes.com
guar­dian.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter