(Komentár) Aféra PRISM: Prečo prístup „ja nemám čo skrývať“ je nebezpečný a zlý

V pos­led­ných dňoch spo­mí­na­ný pro­jekt PRISM, umož­ňu­je ame­ric­kej vlá­de pris­tu­po­vať k súk­rom­ným dá­tam pou­ží­va­te­ľov. Nie­ko­mu sle­do­va­nie on­li­ne ak­ti­vi­ty va­dí, niek­to si po­vie, že ne­má, čo skrý­vať. Ta­ký­to prís­tup je však zlý.

Ako in­for­mu­je por­tál Wired, už v mi­nu­los­ti exis­to­va­li rôz­ne pro­jek­ty, kto­rých cie­ľom bo­lo sle­do­vať di­gi­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. V ro­ku 2000 sa naj­čas­tej­šie sklo­ňo­va­li me­ná Car­ni­vo­re, Eche­lon ale­bo To­tal In­for­ma­tion Aware­ness.

Ak­tuál­ne je to naj­mä PRISM, sys­tém Boun­dless In­for­mant, po­mo­cou kto­ré­ho NSA ana­ly­zu­je dá­ta ale­bo FI­SA - sle­do­va­nie ho­vo­rov v mo­bil­nej sie­ti Ve­ri­zon. Za­tiaľ čo ke­dy­si sa štát­ne or­ga­ni­zá­cie sna­ži­li pria­mo mo­ni­to­ro­vať ko­mu­ni­ká­ciu, dnes si pý­ta­jú dá­ta od pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb.

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia sú s ta­kým­to prís­tu­pom sto­tož­ne­ní a ar­gu­men­tu­jú tým, že „ne­ma­jú čo skrý­vať." Prob­lé­mom je, že prak­tic­ky všet­ci má­me čo skrý­vať a mno­hok­rát si to ani neu­ve­do­mu­je­me.

Por­tál Wired upo­zor­ňu­je naj­mä na ame­ric­kú le­gis­la­tí­vu, kto­rá má prib­liž­ne 10 000 zá­ko­nov a za­be­rá tak­mer 27 ti­síc strán. Bez oh­ľa­du na kra­ji­nu ale­bo kon­ti­nent, ide o prin­cíp, kto­rý mô­že­me ap­li­ko­vať glo­bál­ne.

Kaž­dý z nás po­ru­šil as­poň je­den zá­kon, mno­hok­rát aj bez to­ho, aby si to uve­do­mil a ak bu­dú mať štát­ne or­gá­ny prís­tup k všet­kým dá­tam, veľ­mi jed­no­du­cho mô­žu ho­ci­ko­ho sle­do­vať, vy­šet­ro­vať, stí­hať a nás­led­ne sú­diť.

Po­li­caj­ti a ďal­šie or­gá­ny zá­ko­na ma­li v mi­nu­los­ti ove­ľa kom­pli­ko­va­nej­šiu si­tuáciu a ak chce­li nie­ko­ho sle­do­vať, ob­vyk­le naň mu­se­li na­sa­diť svoj­ho agen­ta. Dnes resp. v blíz­kej bu­dúc­nos­ti mô­žu mať pred se­bou on­li­ne ak­ti­vi­tu ti­sí­cov ob­ča­nov kto­rá sa neob­me­dzu­je iba na emai­ly ale­bo po­sie­la­nie správ cez in­stan­tné ko­mu­ni­ká­to­ry.

Kaž­dý z nás pou­ží­va ne­ja­ké mo­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré sle­du­je a za­zna­me­ná­va po­lo­hu pou­ží­va­te­ľa. Sle­do­va­nie ľu­dí nie je pot­reb­né, svo­jim spô­so­bom sa sle­du­je­me sa­mi. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že ame­ric­ký ope­rá­tor Sprint mu­sel vy­vi­núť auto­ma­ti­zo­va­ný sys­tém, kto­rý ob­slu­ho­val po­žia­dav­ky ame­ric­kých agen­tov na GPS lo­ka­li­tu pou­ží­va­te­ľov. V ro­ku 2008 bo­lo ta­kých­to po­žia­da­viek viac ako 8 mi­lió­nov.

Jed­no­du­cho po­ve­da­né, štát­ne zlož­ky ma­jú prís­tup k tech­no­ló­giám, kto­ré im pos­ky­tu­jú si­lu a moc. Ak­tuál­na si­tuácia ne­mu­sí byť príl­iš vzdia­le­ná od dys­to­pic­kej bu­dúc­nos­ti, kde sme všet­ci sle­do­va­ní a ži­je­me v do­be, ke­dy po­lí­cia vie o kaž­dom na­šom pries­tup­ku.

Po­lí­cia v tej­to dys­to­pic­kej bu­dúc­nos­ti ne­roz­li­šu­je, či niek­to po­ru­šil zá­kon úmy­sel­ne ale­bo nech­tiac, keď chce nie­ko­ho „po­to­piť", vždy má k dis­po­zí­cii pot­reb­né dô­ka­zy. A to aj v prí­pa­de ľu­dí, kto­rí si my­slia, že ne­ma­jú čo skrý­vať.

Ho­ci s ak­tuál­nym sta­vom prav­de­po­dob­ne nič nes­pra­ví­me a roz­hod­nu­tie vy­bra­ných štát­nych or­gá­nov v otáz­ke sle­do­va­nia on­li­ne ak­ti­vi­ty nez­me­ní­me, k dis­po­zí­cii je via­ce­ro rie­še­ní, kto­rých úlo­hou je chrá­niť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov.

Jed­nou z ta­kých­to ini­cia­tív je aj open-sour­ce pro­jekt Open Whis­per Sys­tems. Dá sa oča­ká­vať, že ta­ké­to rie­še­nia bu­dú pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov čo­raz at­rak­tív­nej­šie a ich vý­voj bu­de ur­či­tou for­mou od­bo­ja vo­či sys­té­mu.

Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter