Aféra PRISM: Google, Microsoft a Facebook chcú zverejniť čísla o špehovaní

In­for­má­cie o taj­nom prog­ra­me, na zá­kla­de kto­ré­ho ame­ric­ké spra­vo­daj­ské služ­by sle­du­jú inter­ne­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu v spo­lup­rá­ci s veľ­ký­mi inter­ne­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi, vy­vo­la­li roz­ruch v USA aj v Euró­pe. Tri veľ­ké ame­ric­ké inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti sa sna­žia diš­tan­co­vať od správ, kto­ré ich vy­kres­li­li ako fir­my ochot­né hro­mad­ne pos­ky­to­vať bez­peč­nos­tným agen­tú­ram dá­ta o pou­ží­va­te­ľoch.

Goog­le, Mic­ro­soft a Fa­ce­book vy­zva­li ame­ric­kú vlá­du, aby umož­ni­la väč­šiu tran­spa­ren­tnosť pri zve­rej­ňo­va­ní bez­peč­nos­tných po­žia­da­viek. Ide naj­mä o zve­rej­ne­nie poč­tu žia­dos­tí od bez­peč­nos­tných agen­túr a roz­sa­hu pos­ky­to­va­ných úda­jov.

Goog­le už mi­nu­lý uto­rok pub­li­ko­val ot­vo­re­ný list ad­re­so­va­ný ame­ric­ké­mu mi­nis­ter­stvu spra­vod­li­vos­ti, kde ar­gu­men­tu­je, že po zve­rej­ne­ní cel­ko­vé­ho poč­tu vlád­nych žia­dos­tí by čís­la uká­za­li, že spo­loč­nosť ne­dá­va vlá­de „neob­me­dze­ný prís­tup k úda­jom svo­jich pou­ží­va­te­ľov". Je­ho ak­tuál­ne sprá­vy o tran­spa­ren­tnos­ti to­tiž ne­zahŕňa­jú po­žia­dav­ky na zá­kla­de zá­ko­na FI­SA.

Mic­ro­soft vy­dal po­dob­né vy­hlá­se­nie nes­kôr. „Po­vo­le­nie väč­šej tran­spa­ren­tnos­ti oh­ľa­dom cel­ko­vé­ho ob­je­mu a roz­sa­hu ná­rod­ných bez­peč­nos­tných po­žia­da­viek vrá­ta­ne žia­dos­tí na zá­kla­de FI­SA by po­moh­lo ko­mu­ni­te po­cho­piť tie­to dô­le­ži­té otáz­ky a dis­ku­to­vať o nich," uvá­dza sa v ňom.

Po­dob­né vy­hlá­se­nie uve­rej­nil aj Fa­ce­book. Člen ge­ne­rál­nej ra­dy spo­loč­nos­ti Ted Ullyot uvie­dol, že tá­to naj­väč­šia so­ciál­na sieť za šes­ťme­sač­né ob­do­bie kon­čia­ce sa 31. de­cem­bra 2012 dos­ta­la 9000 až 10 000 ta­kých­to žia­dos­tí, kto­ré sa tý­ka­li 18 000 až 19 000 úč­tov pou­ží­va­te­ľov, kto­rých má Fa­ce­book na ce­lom sve­te viac ako 1,1 mi­liar­dy. Žiaľ, tie­to úda­je neš­pe­ci­fi­ku­jú, koľ­ko žia­dos­tí po­chá­dza­lo od NSA.

Čís­la tý­ka­jú­ce sa dru­hej po­lo­vi­ce mi­nu­lé­ho ro­ka zve­rej­nil aj Mic­ro­soft, no ta­kis­to v nich nie sú špe­ci­fi­ko­va­né žia­dos­ti na zá­kla­de FI­SA. Spo­loč­nosť vraj dos­ta­la 6000 až 7000 po­žia­da­viek, kto­ré sa tý­ka­li 31 000 až 32 000 pou­ží­va­teľ­ských úč­tov.

Pod­ľa sprá­vy o tran­spa­ren­tnos­ti za rov­na­ké ob­do­bie zve­rej­ne­nej Goog­lom spo­loč­nosť dos­ta­la 8438 žia­dos­tí od ame­ric­kých úra­dov. Goog­le tie­to čís­la de­lí na úrad­né pred­vo­la­nia, hľa­da­nie osôb, na kto­ré bol vy­da­ný za­ty­kač, a ka­te­gó­riu „iné".

Zdroj: reu­ters.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter