Americká tajná služba porušuje ľudské práva. Američanom to nevadí.

Mys­lí si to Tim Ber­ners-Lee, kto­ré­mu sa pri­pi­su­je vy­náj­de­nie World Wide Webu. Ber­ners-Lee sa o prak­ti­kách ame­ric­kej taj­nej služ­ba (NSA) roz­prá­val s den­ní­kom Fi­nan­cial Ti­mes pri­čom rea­go­val na ne­dáv­ne od­ha­le­nie pro­jek­tu PRISM.

„Sle­do­va­nie vlá­dou, kto­ré nie je pod­mie­ne­né súd­nym prí­ka­zom, je po­ru­šo­va­ním zá­klad­ných ľud­ských práv a oh­ro­zu­je zá­kla­dy de­mok­ra­cie," po­ve­dal Ber­ners-Lee v roz­ho­vo­re. Sú­čas­ne ape­lu­je na pou­ží­va­te­ľov, aby lep­šie chrá­ni­li svo­je súk­ro­mie a žia­da­li in­for­má­cie o tom, ke­dy a za akých pod­mie­noch chce a mô­že vlá­da pris­tu­po­vať k ich dá­tam. „Aj zlo­mok in­for­má­cií o tom, ako inter­net pou­ží­va­me, mô­že od­ha­liť in­tím­ne a osob­né in­for­má­cie o pou­ží­va­te­ľo­vi."

Ame­ri­ča­nom však sle­do­va­nie ich te­le­fó­nov z pre­važ­nej čas­ti ne­va­dí - ne­dáv­ny pries­kum uká­zal, že 56 % opý­ta­ných to po­va­žu­je za ak­cep­to­va­teľ­né. Sle­do­va­nie te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov va­di­lo 41 % opý­ta­ným. V prí­pa­de emai­lov je si­tuácia mier­ne od­liš­ná. 45 % opý­ta­ných sle­do­va­nie emai­lov ak­cep­tu­je, pre 52 % je to nep­rí­pus­tné. 62 % Ame­ri­ča­nov pre­fe­ru­je boj s te­ro­riz­mom na úkor svoj­ho súk­ro­mia.

Pries­kum tak­tiež pou­ká­zal na ge­ne­rač­né roz­die­ly. Res­pon­den­ti vo ve­ku 50-64 ro­kov po­va­žu­jú ob­ra­nu štá­tu za pr­vo­ra­dú a to v až 67 %. Pou­ží­va­te­lia vo ve­ku 18-29 ro­kov sa v 51 % vy­jad­ri­li v pros­pech štá­tu, pre 45 % opý­ta­ných je však pr­vo­ra­dé súk­ro­mie.

Zdroj: mas­hab­le.com
mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter