ESET vydal beta verziu 7. generácie svojich produktov

ESET vy­dá­va be­ta ver­ziu svo­jich vlaj­ko­vých pro­duk­tov ur­če­ných do­má­cim zá­kaz­ní­kom: ESET Smart Se­cu­ri­ty 7 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 7. Pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša­jú zlep­še­nú anti­mal­vé­ro­vú ochra­nu a skva­lit­ne­né čis­te­nie sys­té­mu.

No­vé ver­zie po­nú­ka­jú pou­ží­va­te­ľom sil­nej­šiu ochra­nu pred no­vým a do­te­raz nez­ná­mym škod­li­vým kó­dom. ESET Ad­van­ced Me­mo­ry Scan­ner za­sta­vu­je hroz­by za­šif­ro­va­né zlo­ži­tým spô­so­bom, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né tak, aby sa vy­hli de­tek­cii. Zlep­še­né čis­te­nie za­se pou­ží­va­te­ľo­vi po­má­ha od­stra­ňo­vať kom­plexné root­ki­ty, kto­ré bo­li do­te­raz čis­te­né len špe­ciál­ny­mi nás­troj­mi.

ESET NO­D32 Anti­vi­rus a ESET Smart Se­cu­ri­ty zdo­ko­na­ľu­jú svo­ju úro­veň v ob­las­ti de­tek­cie a čis­te­nia vďa­ka trom kľú­čo­vým tech­no­lo­gic­kým zlep­še­niam. Dve z nich sú sú­čas­ťou be­ta ver­zie, tre­tia fun­kcio­na­li­ta sa do pro­duk­tu pri­dá nes­kôr.

Vďa­ka zlep­še­nej schop­nos­ti ana­ly­zo­vať roz­šif­ro­va­né sú­bo­ry pria­mo v pa­mä­ti do­ká­že sof­tvér efek­tív­ne za­bra­ňo­vať no­vým a ne­poz­na­ným úto­kom.

Vul­ne­ra­bi­li­ty Shield (dos­tup­ný len v ESET Smart Se­cu­ri­ty) pos­ky­tu­je sil­nú ochra­nu pri po­ku­soch exploi­to­vať zná­me zra­ni­teľ­nos­ti sie­te.

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter