Smartfóny a nebezpečenstvo nákazy. Ako to je naozaj?

V mé­diách sa stá­le viac ob­ja­vu­jú člán­ky o zra­ni­teľ­nos­ti mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov. Ob­ja­vi­lo sa via­ce­ro ap­li­ká­cii, kto­ré v se­be ob­sa­ho­va­li škod­li­vý kód a napr. z te­le­fó­nu pou­ží­va­te­ľa od­osie­la­li dá­ta na server­y útoč­ní­kov. V tej­to sú­vis­los­ti sa pre­to ob­ja­vu­jú va­ro­va­nia o vý­zvy na za­bez­pe­če­nie smar­tfó­nov po­mo­cou anti­ví­ru­so­vých ap­li­ká­cii. Sú však nao­zaj pot­reb­né?

Server Tech­hi­ve pri­nie­sol krát­ky roz­bor ak­tuál­nej si­tuácie, pre­zen­to­va­né in­for­má­cie sú zís­ka­né z roz­ho­vo­rov s bez­peč­nos­tný­mi exper­tmi z rôz­nych spo­loč­nos­tí.

„Ak sa bu­de­te ria­diť zá­klad­ný­mi pra­vid­la­mi, ako je sťa­ho­va­nie ap­li­ká­cii iba z Goog­le Play a ne­bu­de­te sťa­ho­vať sú­bo­ry z po­doz­ri­vých strá­nok, resp. ne­bu­de­te kli­kať na po­doz­ri­vé od­ka­zy v emai­loch, ne­ma­li by ste mať s mal­vé­rom prob­lé­my," ho­vo­rí Marc Ro­gers zo spo­loč­nos­ti Loo­kout a do­dá­va, že Goog­le vy­uží­va po­mer­ne efek­tív­nu ochra­nu, kto­rá do­ká­že škod­li­vý kód roz­poz­nať. V prí­pa­de sys­té­mu iOS je pro­ces schva­ľo­va­nia ap­li­ká­cii eš­te strik­tnej­ší.

„Mo­bil­ný mal­vér exis­tu­je, mo­men­tál­ne je však roz­ší­re­ný hlav­ne v Čí­ne a Rus­ku. Si­tuácia v USA a Euró­pe je za­tiaľ re­la­tív­ne po­koj­ná," po­ve­dal An­dreas Marx, CEO spo­loč­nos­ti AV-Test. Pod­ľa Marxa nie je ob­chod Goog­le Play úpl­ne bez­peč­ný, av­šak Goog­le sa sna­ží za­chy­tá­vať škod­li­vé ap­li­ká­cie v pro­ce­se ich uve­rej­ňo­va­nia, resp. čas­to ich do­ká­že po­mer­ne rých­lo z ob­cho­du stiah­nuť.

Bez­peč­nos­tí exper­ti sa však zhod­li na tom, že po­čet škod­li­vých ap­li­ká­cii neus­tá­le ras­tie a útoč­ní­ci sa sna­žia in­filtro­vať te­le­fó­ny aj iný­mi spô­sob­mi - cez pod­vod­né webo­vé strán­ky, cez ob­cho­dy s ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán ale­bo cez emai­ly. Väč­ši­na ta­kých­to prí­pa­dov mo­men­tál­ne po­chá­dza z Rus­ka ale­bo Čí­ny, čo­raz viac úto­kov sa však za­me­ria­va aj na os­tat­né kra­ji­ny, vrá­ta­ne USA a Euró­py.

Do­ko­na­lé za­bez­pe­če­nie ne­po­nú­ka­jú ani ofi­ciál­ne ob­cho­dy s ap­li­ká­cia­mi - Goog­le Play sme už spo­me­nu­li, ri­zi­ko však hro­zí aj iOS za­ria­de­niam. Ap­pSto­re sí­ce ap­li­ká­cie schva­ľu­je strik­tnej­šie, av­šak z hľa­dis­ka phis­hing úto­kov je pod­ľa Marxa zra­ni­teľ­nej­ší ako Goog­le Play.

Pod­ľa bez­peč­nos­tných exper­tov nie je nao­zaj ne­vyh­nut­né, aby si kaž­dý pou­ží­va­teľ za­do­vá­žil anti­ví­rus. Mno­hé z tých­to ap­li­ká­cii sú na­vy­še dos­tup­né za­dar­mo a pos­ky­tu­jú zá­klad­nú ochra­nu a pre­ven­ciu vo­či prí­pad­ným úto­kom. Ho­ci je mi­ni­mál­ne ri­zi­ko, že by ste si do te­le­fó­nu ne­ja­kým spô­so­bom dos­ta­li škod­li­vý kód, ak bu­de­te dodr­žia­vať jed­no­du­ché ra­dy, kto­ré bo­li spo­me­nu­té v úvo­de, bez­plat­ná pre­ven­cia mô­že byť tak­tiež uži­toč­ná.

Tie­to ap­li­ká­cie sa čas­to op­la­tí nain­šta­lo­vať aj z iné­ho dô­vo­du, ako je iba ochra­na pro­ti mal­vé­ru. Mno­hé služ­by to­tiž­to po­nú­ka­jú aj ďal­šie fun­kcie, vrá­ta­ne mož­nos­ti sle­do­vať te­le­fón na di­aľ­ku. Tá­to fun­kcia sa mô­že zísť, ak te­le­fón stra­tí­te ale­bo vám ho uk­rad­nú. Exis­tu­jú prí­pa­dy, ke­dy sa po­mo­cou vzdia­le­né­ho sle­do­va­nia po­lo­hy te­le­fó­nu po­da­ri­lo za­ria­de­nie nao­zaj náj­sť. Naj­väč­šou hroz­bou stá­le zos­tá­va sa­mot­ná stra­ta ale­bo od­cu­dzenie smar­tfó­nu.

Zdroj: tech­hi­ve.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter