Dvadsatoro prikázaní bezpečnosti na internete: Neklikneš, pochybuješ, blokuješ...

Aj vy pou­ží­va­te rov­na­ké hes­lo na všet­ky weby? Zdie­ľa­te všet­ko na Fa­ce­boo­ku? V tom prí­pa­de ste cie­ľom zá­uj­mu ky­berzlo­čin­cov, kto­rých po­čí­na­nie pô­so­bí ne­ma­lé ško­dy po ce­lom sve­te.

Inter­net nie je bez­peč­né mies­to. A vďa­ka do znač­nej mie­ry auto­ma­ti­zo­va­ným úto­kom nie je je­ho veľ­kosť nie­čo, čo by ga­ran­to­va­lo pou­ží­va­te­ľo­vo bez­pe­čie. Je to skôr otáz­ka, ke­dy je­ho za­ria­de­nie prí­de na rad. Sú­čas­ne je v inter­ne­te kaž­dý zod­po­ved­ný sám za se­ba a žiad­ne zá­ko­ny a úra­dy ho ne­mô­žu uchrá­niť.

Tu je dvad­sať pri­ká­za­ní, ako sa sprá­vať a nes­prá­vať on-li­ne.

1. Na od­kaz, kto­rý ne­mal prísť, nek­lik­neš

Zla­té pra­vid­lo - naj­ty­pic­kej­ší spô­sob, ako in­fi­ko­vať cu­dzí po­čí­tač, je zlá­kať pou­ží­va­te­ľa, aby kli­kol na nez­ná­my od­kaz v mai­le ale­bo spus­til príl­ohu.

2. Na rôz­nych mies­tach pou­ži­ješ rôz­ne hes­lá

Nap­rík­lad pod­ľa ne­dáv­nej štú­die 55 % Bri­tov pou­ží­va rov­na­ké hes­lo pre pre­važ­nú väč­ši­nu inter­ne­to­vých slu­žieb (ak nie rov­no na všet­ky). A u 26 % je hes­lom dá­tum na­ro­de­nia ale­bo nie­čie me­no.

3. Tvo­je e-mai­lo­vé hes­lo bu­de tvo­jím hes­lom len na e-mail

Ten, kto zís­kal hes­lo k hlav­né­mu e-mai­lu, má v ru­kách kľú­če od ce­lé­ho on-li­ne krá­ľov­stva pou­ží­va­te­ľa. Ďal­šie hes­lá na rôz­nych služ­bách zís­ka ich re­se­to­va­ním.

4. Bez anti­ví­ru­so­vé­ho prog­ra­mu po­čí­tač ne­zap­neš

V ro­ku 2010 sa ob­ja­vi­lo 49 mi­lió­nov no­vých ver­zií mal­vé­ru. S tou­to ar­má­dou sa bez anti­ví­ru­su bo­jo­vať ne­dá.

5. Ak po­chy­bu­ješ, blo­kuj

Nie je nič jed­no­duch­šie než blo­ko­vať rôz­ne žia­dos­ti a poz­va­nia od nez­ná­mych ľu­dí.

6. Za­sta­víš sa a pop­re­mýš­ľaš, než bu­deš zdie­ľať svo­je úda­je

V ča­se „veľ­kých dát“ sa všet­ky spo­loč­nos­ti sna­žia o zbie­ra­nie a mo­ne­ti­zá­ciu in­for­má­cií. Je lep­šie nez­die­ľať než zdie­ľať.

7. Ak má tvoj te­le­fón vzdia­le­né ma­za­nie, prip­ra­víš si ho

Lep­šie in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny dneš­ka umož­ňu­jú za­ria­de­nie na di­aľ­ku zma­zať či za­blo­ko­vať. Ale tú­to fun­kciu tre­ba ak­ti­vo­vať.

8. Ne­na­kú­piš na ne­za­bez­pe­če­ných weboch

Od­ov­zdať in­for­má­cie o svo­jej pla­tob­nej kar­te webe, kto­rý ne­pou­ží­va za­bez­pe­če­nú ko­mu­ni­ká­ciu ale­bo kto­ré­ho cer­ti­fi­kát nie je ove­ri­teľ­ný, je pros­ba o prob­lé­my.

9. Nes­ta­víš na to, že ban­ka ti pe­nia­ze vrá­ti

V ci­vi­li­zo­va­ných kra­ji­nách sa dá od­po­čí­ta­nie plat­by z úč­tu rek­la­mo­vať. Ale lep­šie je nes­po­lie­hať sa na ús­peš­nosť toh­to kro­ku.

10. Pop-up bu­deš ig­no­ro­vať

Ok­ná ot­vá­ra­jú­ce sa pop­ri webo­vých strán­kach sú čas­to vo vlas­tníc­tve tre­tej stra­ny a tre­ba ich ig­no­ro­vať.

11. Ve­rej­ných Wi-Fi sa bu­deš vy­strí­hať

Množ­stvo ve­rej­ných prís­tu­po­vých bo­dov ne­dodr­žia­va zá­klad­né zá­sa­dy bez­peč­nos­ti a je ris­kan­tné cez ne vy­ko­ná­vať ľu­bo­voľ­nú ko­mu­ni­ká­ciu.

12. Bu­deš pou­ží­vať via­ce­ro mai­lo­vých úč­tov

Väč­šie množ­stvo úč­tov s rôz­ny­mi hes­la­mi za­is­tí, že stra­ta jed­né­ho ne­po­ve­die k stra­te všet­kých slu­žieb naň nad­vä­zu­jú­cich.

13. Pa­mä­taj, že tvoj Mac ale­bo Li­nux je ta­kis­to zra­ni­teľ­ný

Nep­la­tí, že by aká­koľ­vek plat­for­ma bo­la bez­peč­ná.

14. De­tai­ly svo­jej pla­tob­nej kar­ty na webe neu­lo­žíš

Aj vo vá­že­ných spo­loč­nos­tiach kaž­do­roč­ne do­chá­dza k veľ­kým stra­tám cit­li­vých úda­jov. Čo ne­ma­jú, ne­mô­žu stra­tiť.

15. DNS ťa tiež mô­že chrá­niť

Služ­by, ako je OpenDNS či Nor­ton Con­nec­tSa­fe, mô­žu za­brá­niť po­ku­som o pres­me­ro­va­nie váš­ho klien­ta na in­fi­ko­va­né weby.

16. Za­pneš dvoj­fá­zo­vé ove­ro­va­nie

Pou­ží­va­nie via­ce­rých fak­to­rov na iden­ti­fi­ká­ciu nie je vše­liek, ale mô­že útoč­ní­kom vý­znam­ne skom­pli­ko­vať ži­vot.

17. Svoj tab­let a mo­bil bu­deš za­my­kať

Mô­že to ob­ťa­žo­vať, ale je lep­šie za­ria­de­nia, kto­ré sú na­ši­mi brá­na­mi do inter­ne­tu, prie­bež­ne za­my­kať.

18. Na on-li­ne auk­ciách bu­deš my­slieť na svo­ju bez­peč­nosť

Naj­mä na auk­čných weboch je pot­reb­né dodr­žia­vať opatr­nosť a ro­ko­vať iba s pre­daj­ca­mi ove­re­ný­mi iný­mi ob­chod­mi.

19. Svoj účet na Fa­ce­boo­ku za­mkneš

Kaž­dú služ­bu s mno­hý­mi mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia tre­ba sta­ros­tli­vo nas­ta­viť a po­za­my­kať ne­bez­peč­né fun­kcie.

20. Svo­jej zra­ni­teľ­nos­ti si bu­deš ve­do­mý

Naj­slab­ším člán­kom inter­ne­to­vej re­ťa­ze je sám pou­ží­va­teľ a za väč­ši­nu krá­de­ží mô­žu chy­by pou­ží­va­te­ľov. Tre­ba si to prie­bež­ne uve­do­mo­vať a vy­strí­hať sa neo­patr­ných kro­kov, aj keď mô­žu zdan­li­vo viesť k po­hodl­nej­šej prá­ci.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter