Policajti v civile predávajú iPhony, následne zatýkajú kupujúcich

Po­lí­cia v ame­ric­kom San Fran­cis­cu priš­la s no­vou tak­ti­kou bo­ja pro­ti tr­hu s krad­nu­tý­mi smar­tfón­mi. Ide o od­ra­de­nie ľu­dí od ná­ku­pu krad­nu­tých iP­ho­nov. Dôs­toj­ní­ci po­lí­cie v ci­vil­nom ob­le­če­ní chodia do ob­las­tí, kde sa naj­viac s po­dob­ným to­va­rom ob­cho­du­je, a sna­žia sa ľu­dí na­lá­kať na kú­pu iP­ho­nu za ce­nu, kto­rá naz­na­ču­je, že je krad­nu­tý. Dob­rá kú­pa? Ani ná­ho­dou. Na­mies­to iP­ho­nu dos­ta­ne­te že­liez­ka.

San­fran­cis­ká po­lí­cia tvr­dí, že až po­lo­vi­ca krá­de­ží sú krá­de­že smar­tfó­nov. Ok­rad­nu­té bý­va­jú zväč­ša že­ny. Po­lí­cia sa sús­tre­ďu­je na ob­las­ti, kto­ré sú zná­me pre­da­jom krad­nu­té­ho to­va­ru, ako nap­rík­lad roh 7th & Mar­ket Street.

Ce­na ta­kých­to smar­tfó­nov sa po­hy­bu­je v roz­me­dzí od 25 do 200 do­lá­rov. Po­dob­né úsi­lie v New Yor­ku vie­dlo k sú­du, v kto­rom ob­ža­lo­va­ný tvr­dil, že po­li­cajt vy­ví­jal enorm­ný tlak, aby si ob­ža­lo­va­ný smar­tfón kú­pil. Čo by ste na mies­te ku­pu­jú­ce­ho ro­bi­li vy? Je tá­to tak­ti­ka po­li­caj­tov dob­rá?

Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter