Útočníci napadli WordPress, chcú vytvoriť super botnet. Zmeňte si heslo.

Bez­peč­nos­tí ana­ly­ti­ci upo­zor­ni­li na roz­siah­ly útok, kto­rý sa za­me­ral na server­y s blo­go­va­cou plat­for­mou WordPress. Útoč­ní­ci pou­ži­li viac ako 90 000 IP adries v sna­he zís­kať prís­tup do ad­mi­nis­trá­tor­ské­ho roz­hra­nia.

Exper­ti si my­slia, že útoč­ní­ci chce­li zneu­žiť server­y WordPres­su pre pot­re­by vy­tvo­re­nia no­vé­ho su­per bot­ne­tu. Op­ro­ti bot­ne­tom, kto­ré vzni­ka­jú z na­pad­nu­tých po­čí­ta­čov v do­mác­nos­tiach a ma­lých fir­mách, tá­to sieť by dis­po­no­va­la nie­koľ­ko ná­sob­ne vy­šším vý­ko­nom. Je to da­né tým, že server­y po­nú­ka­jú ove­ľa rých­lej­šie pri­po­je­nie do inter­ne­tu a sú schop­né vy­ge­ne­ro­vať X-ná­sob­ne väč­šiu dá­to­vú pre­vádz­ku. „Server­y do­ká­žu po­mo­cou DDoS úto­kov spô­so­biť ove­ľa väč­šie ško­dy," vy­svet­ľu­je Mat­thew Prin­ce, CEO spo­loč­nos­ti Cloud­Fla­re.

Pod­ľa analy­ti­kov, útok po­mo­cou su­per bot­ne­tu by mo­hol mať ka­tas­tro­fál­ne nás­led­ky. Po­dob­ný prí­pad sa ob­ja­vil aj v ok­tób­ri mi­nu­lé­ho ro­ka, ke­dy útoč­ní­ci na­pad­li po­mo­cou DDoS úto­ku šesť naj­väč­ších ame­ric­kých bánk.

Na­koľ­ko sa ob­ja­vi­li sprá­vy o tom, že niek­to­ré webo­vé strán­ky vy­uží­va­jú­ce WordPress mô­žu byť tiež na­pad­nu­té, exper­ti od­po­rú­ča­jú, aby si ich pre­vádz­ko­va­te­lia zme­ni­li hes­lá. K dis­po­zí­cii sú aj špe­ciál­ne plu­gi­ny (plu­gin 1, plu­gin 2), kto­ré op­ra­vu­jú bez­peč­nos­tné di­ery a ma­li by tak za­bez­pe­čiť ochra­nu pro­ti úto­kom.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter