ČR: AVG Technologies chráni deti aj na Windows Phone 8

AVG Tech­no­lo­gies (NY­SE: AVG), pos­ky­to­va­tel inter­ne­to­vé a mo­bil­ní bez­peč­nos­ti, souk­ro­mí a op­ti­ma­li­za­ce pro 146 mi­lionů ak­tiv­ních uži­va­telů, uvá­dí na trh mo­bil­ní ap­li­ka­ci AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty ta­ké pro Mic­ro­soft Win­dows Pho­ne 8.

AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty je bez­plat­ný bez­peč­nos­tní mo­bil­ní webo­vý proh­lí­žeč ur­če­ný pro ochra­nu dě­tí při je­jich on­li­ne ak­ti­vi­tách na mo­bil­ních te­le­fo­nech. Do­sud byl dos­tup­ný na za­říze­ních App­le a na Win­dows Pho­ne 7.5. Ap­li­ka­ce vy­uží­vá da­ta z AVG Lin­kscan­ner tech­no­lo­gie a blo­ku­je strán­ky, kte­ré jsou zná­mé ja­ko škod­li­vé. Je­jí vlas­tní filtry bu­dou uži­va­telům brá­nit v návštěvě ta­ko­vých strá­nek, na nichž se před­pok­lá­dá ob­sah vhod­ný pou­ze pro dospě­lé, popřípadě obecně nev­hod­ný ob­sah - napřík­lad co­ko­liv spo­je­né­ho s ná­si­lím, dro­ga­mi ne­bo dětskou por­nog­ra­fií. Dopl­ňu­je tak exis­tu­jí­cí ves­tavěnou mo­bil­ní ochra­nu pos­ky­to­va­nou Mic­ro­sof­tem.

Pos­led­ní ver­zi AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty je ideál­ní vy­uží­vat ve Win­dows Pho­ne 8 Kid's Cor­ner. Ta­to nově před­sta­ve­ná fun­kce umož­ní ro­dičům vy­tvořit v chyt­rých te­le­fo­nech uzavřenou ob­last, do níž lze vlo­žit hry, ap­li­ka­ce, hud­bu a vi­dea. Dě­ti se v ní mo­hou volně po­hy­bo­vat, ale ne­ma­jí přís­tup k ob­sa­hu a ap­li­ka­cím ve zbyt­ku za­říze­ní. Nas­ta­ve­ní AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty ja­ko vý­cho­zí­ho proh­lí­že­če té­to ob­las­ti je skvělým způso­bem, jak může ro­dič pus­tit svo­je dí­tě na inter­net a zá­ro­veň ho ne­vys­ta­vo­vat ne­bez­peč­né­mu ob­sa­hu.

„Ro­di­če si v dneš­ní době vel­mi dobře uvědo­mu­jí, jak jsou je­jich dě­ti fas­ci­no­vá­ny chyt­rý­mi te­le­fo­ny. Jsem si jis­tý, že jsme se my všich­ni v mi­nu­los­ti pro­vi­ni­li jed­nou věcí - když jsme dětem půjčo­va­li náš smar­tpho­ne, za­jí­ma­lo nás jen to, aby nám ho ne­roz­bi­ly, vůbec jsme neřeši­li fakt, že by se na něm moh­ly ocit­nout v něja­kém ne­bez­pe­čí," říká To­ny An­scom­be, Se­nior Se­cu­ri­ty Evan­ge­list v AVG Tech­no­lo­gies. „Op­rav­du jsme se ne­za­mýš­le­li nad tím, ja­ký on­li­ne ob­sah se může tak­to k na­šim dětem dos­tat? Náš před­cho­zí průzkum uká­zal, že di­gi­tál­ní gra­mot­nost je u dneš­ních dě­tí oh­ro­mu­jí­cí. Je pro­to vel­mi důle­ži­té s tím­to vědo­mím k to­mu­to prob­lé­mu přis­tu­po­vat. Po­kud ma­jí dě­ti zku­še­nos­ti s on­li­ne světem, mělo by to být v něja­ké kon­tro­lo­va­né formě. Dí­ky AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty mo­hou být ro­di­če klid­ní," do­dá­vá An­scom­be.

AVG v rám­ci svých Di­gi­tál­ních de­níků zjis­ti­la, že za­tím­co 19 % dě­tí ve věku 2 - 5 let si umí hrát s mo­bil­ní­mi ap­li­ka­ce­mi, jen devět pro­cent si umí za­vá­zat tka­nič­ky u bot. Po­dobně je na tom i napřík­lad pla­vá­ní v po­rov­ná­ní se schop­nos­tí otevřít webo­vý proh­lí­žeč.

Uži­va­te­lé, kteří již ma­jí nas­ta­ve­nou ro­din­nou ochra­nu AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty na svém do­má­cím po­čí­ta­či, ji mo­hou kom­bi­no­vat s ap­li­ka­cí pro Win­dows Pho­ne 8, zís­ka­jí tak přís­tup k dal­ším bez­peč­nos­tním fun­kcím. Me­zi ně patří napřík­lad snad­no up­ra­vi­tel­ný sez­nam po­vo­le­ných a blo­ko­va­ných strá­nek ne­bo mož­nost za­blo­ko­vat so­ciál­ní sítě po­mo­cí mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu.

AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty pro Win­dows Pho­ne 8 je ke sta­že­ní:

http://www.win­dowspho­ne.com/s?ap­pid=1df94db9-d1b4-4a6a-942e-4e04c97fb32c

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter