Na Skype sa šíri slovenská mutácia počítačového červa

skype-virus.jpeg Slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov ko­mu­ni­kač­né­ho prog­ra­mu Sky­pe oh­ro­zu­je po­čí­ta­čo­vý červ. Sys­tém in­fi­ko­va­né­ho uží­va­te­ľa poš­le je­ho Sky­pe kon­tak­tom sprá­vu v slo­ven­či­ne v zne­ní "ahoj, to su nao­zaj va­se fot­ky?" spo­lu s od­ka­zom na sú­bor ulo­že­ný na webe. Uží­va­teľ s ne­dos­ta­toč­ne chrá­ne­ným sys­té­mom si po je­ho ot­vo­re­ní do po­čí­ta­ča stiah­ne čer­va s me­nom Dor­kbot.

Ide o zná­me­ho zlo­de­ja he­siel, kto­rý na svo­je ší­re­nie pou­ží­va ko­mu­ni­kač­né služ­by ako Fa­ce­book Chat, súk­rom­né sprá­vy na Twit­te­ri, Win­dows Li­ve Mes­sen­ger a Sky­pe. In­fi­ko­va­ný po­čí­tač je schop­ný vy­ko­ná­vať aj aké­koľ­vek prí­ka­zy za­sla­né útoč­ní­kom. Na­ka­ze­ný po­čí­tač ne­za­sie­la fa­loš­né sprá­vy na Sky­pe kon­tak­ty auto­ma­tic­ky. Ro­bí to až po tom, čo mu dá prí­kaz je­ho vzdia­le­ný ria­dia­ci server.

Slo­ven­skú ver­ziu sprá­vy ší­ri zrej­me tak, že dá prí­kaz na­ka­ze­ným po­čí­ta­čom so slo­ven­skou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu, aby na kon­tak­ty za­sla­li kon­krét­nu sprá­vu v slo­ven­či­ne spo­lu s webo­vým od­ka­zom. Do webo­vej ad­re­sy údaj­ných fo­tiek vlo­ží aj me­no ad­re­sá­ta, čím zvy­šu­je svo­je šan­ce na to, že obeť pod­ľah­ne svo­jej zve­da­vos­ti a na od­kaz nao­zaj klik­ne.

Po na­ka­ze­ní sa po­čí­tač po­kú­ša stiah­nuť zoz­nam ak­tua­li­zač­ných server­ov roz­lič­ných anti­ví­ru­so­vých a bez­peč­nos­tných spo­loč­nos­tí. Mô­že ísť o sna­hu za­blo­ko­vať aký­koľ­vek po­kus ak­tua­li­zo­vať anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie na in­fi­ko­va­nom po­čí­ta­či. Tá­to tech­ni­ka však nie je ta­ká ús­peš­ná, ako tvor­co­via ná­ka­zy dú­fa­li.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter