Slovenskí a českí Anonymous chcú zaútočiť na banky

anonymous_FB_261.jpg Ano­ny­mous v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe sa sna­žia zor­ga­ni­zo­vať me­dzi­ná­rod­nú ope­rá­ciu, kto­rej cie­ľom by bo­li fi­nan­čné in­šti­tú­cie. Vče­ra o tom dis­ku­to­va­la čes­ko-slo­ven­ská sek­cia Ano­ny­mous na sie­ti IRC Ano­nOpps. Anon s pre­zýv­kou LuLzX in­for­mo­val, že Ano­ny­mous Hun­ga­ry chce spo­jiť ano­nov z Ma­ďar­ska, Čes­ka, Slo­ven­ska a Bul­har­ska v jed­nej veľ­kej ope­rá­cii, za­me­ra­nej hlav­ne pro­ti ban­kám.

Kon­krét­ny cieľ eš­te nie je zná­my, no z dis­ku­sie vy­ply­nu­lo, že v Čes­ku ani na Slo­ven­sku nie je k dis­po­zí­cii dos­ta­tok ľu­dí schop­ných us­ku­toč­niť so­fis­ti­ko­va­ný hac­ker­ský útok. Zá­ujem o úto­ky na ban­ku potvr­di­lo ani nie de­sať zo za­po­je­ných 50 účas­tní­kov. Pod­ľa ano­na s pre­zýv­kou Al­tairSK chý­ba­jú tu­naj­ším hac­ke­rom zna­los­ti a skú­se­nos­ti.

Slo­ven­skí a čes­kí Ano­ny­mous te­da do ak­cie zrej­me ak­tív­nej­šie ne­za­siah­nu, vzni­ká však ini­cia­tí­va na oži­ve­nie zdru­že­nia a hľa­da­jú sa spô­so­by, ako by skú­se­ní hac­ke­ri moh­li od­ov­zdá­vať svo­je zna­los­ti me­nej skú­se­ným zá­ujem­com. Plá­nu­jú sa ďal­šie dis­ku­sie a schôdz­ky, je­den z ano­nov do­kon­ca prip­ra­vu­je webo­vú strán­ku s ta­kým­to za­me­ra­ním.

Zdroj: con­nect.zi­ve.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter