Útok na stránky českého a slovenského O2 prišli z Ruska

Útok na inter­ne­to­vú strán­ku čes­ké­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra O2, kto­rý za­sia­hol aj slo­ven­skú po­boč­ku, pri­šiel z Rus­ka. Kon­krét­ne iš­lo o DDoS útok, kto­rý za­hl­tí inter­ne­to­vé strán­ky veľ­kým množ­stvom žia­dos­tí o prís­tup. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa O2 Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, útok sme­ro­val naj­mä na web O2.cz, no vzhľa­dom na pre­po­je­nie so strán­kou slo­ven­ské­ho ope­rá­to­ra, nas­ta­li vý­pad­ky aj na strán­ke O2.sk. "Na od­strá­ne­ní dôs­led­kov in­ten­zív­ne pra­cu­je­me, aby bo­li všet­ky fun­kcio­na­li­ty strá­nok čo naj­skôr pl­ne dos­tup­né. Za prí­pad­né kom­pli­ká­cie sa na­šim zá­kaz­ní­kom os­pra­vedl­ňu­je­me," do­da­la.

V ČR mal ok­rem O2 prob­lém aj mo­bil­ný ope­rá­tor T-mo­bi­le, tre­tí ope­rá­tor Vo­da­fo­ne fun­go­val pod­ľa server­u li­dov­ky.cz nor­mál­ne.

Čes­ké strán­ky če­lia od za­čiat­ku toh­to týž­dňa vl­ne DDoS úto­kov. V pon­de­lok vy­pad­li strán­ky če­ských mé­dií, v uto­rok por­tál sez­nam.cz. Ter­čom úto­kov sa v stre­du sta­li niek­to­ré čes­ké ban­ky. Bez­peč­nost­ný expert To­máš Char­vát v roz­ho­vo­re pre li­dov­ky.cz upo­zor­nil, že tie­to úto­ky ne­dá­va­jú zmy­sel a nik­to sa k nim neh­lá­si. Pod­ľa ne­ho sa to­tiž ob­vyk­le DDoS útok­mi chce niek­to zvi­di­teľ­niť, to však nie je sú­čas­ný prí­pad. "Buď te­da prí­de nie­čo za­ují­ma­vej­šie, ale­bo si tu niek­to nie­čo skú­ša," ci­tu­jú li­dov­ky.cz Char­vá­ta.

Čes­ké mé­diá špe­ku­lo­va­li, že by to mo­hol byť bot­net (prog­ra­my pra­cu­jú­ce na inter­ne­te), kto­rý tak­to pre­zen­tu­je svo­je mož­nos­ti prí­pad­ným zá­kaz­ní­kom. Ako o zdro­ji úto­kov sa ho­vo­rí o Rus­ku a Švaj­čiarsku.

DDoS (dis­tri­bu­ted de­nial of servic­e) úto­ky pre­ťa­žia inter­ne­to­vé server­y, a tak sa strán­ky, kto­ré sú na nich ulo­že­né, sta­nú nep­rís­tup­ný­mi. DDoS sa tak lí­ši od hac­ko­va­nia, kto­ré vy­uží­va bez­peč­nos­tné me­dze­ry cu­dzích po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov na prís­tup k ich in­for­má­ciám, prí­pad­ne k ich ma­ni­pu­lá­cii.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter