Siete Wi-Fi v budúcnosti: bez hesiel, bez hľadania hotspotov a bezpečné

Sie­te Wi-Fi sú čo­raz po­pu­lár­nej­šie, mô­že za to aj neus­tá­ly roz­mach in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a tab­le­tov. Prob­lé­mom však os­tá­va ich bez­peč­nosť, resp. pro­ces pri­pá­ja­nia. Ob­vyk­le vy­uží­va­me naj­mä súk­rom­né sie­te Wi-Fi, prí­pad­ne hot­spo­ty v ka­viar­ňach ale­bo reš­tau­rá­ciách. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri však chcú ten­to trend zme­niť, rov­na­ko aj spô­sob, ako bu­de­me Wi-Fi hot­spo­ty vy­uží­vať.

wifi_272.jpg

Na bez­peč­nej­ších a po­hodl­nej­ších sie­ťach Wi-Fi pra­cu­je nie­koľ­ko or­ga­ni­zá­cií. Wire­less Broad­band Allian­ce je sku­pi­na mo­bil­ných ope­rá­to­rov, kto­rá spo­lup­ra­cu­je s vý­rob­ca­mi har­dvé­ru a sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry (napr. Cis­co). Ich sna­hou je vy­bu­do­vať sie­te Wi-Fi ďal­šej ge­ne­rá­cie, kto­ré pos­kyt­nú po­dob­né za­bez­pe­če­nie ako mo­bil­ná sieť, a to vrá­ta­ne auten­ti­fi­ká­cie SIM kar­ty. Ten­to pro­jekt sa ozna­ču­je náz­vom Next Ge­ne­ra­tion Hot­spot a mo­men­tál­ne ho tes­tu­je prib­liž­ne 50 te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov na ce­lom sve­te.

Ďal­šia or­ga­ni­zá­cia Wi-Fi Allian­ce sa spo­ji­la s vý­rob­ca­mi te­le­fó­nov a tab­le­tov. Ich spo­loč­ný pro­jekt má ná­zov Pas­spoint - v pod­sta­te ide o sof­tvé­ro­vú uti­li­tu, kto­rá do­ká­že roz­poz­nať hot­spo­ty ďal­šej ge­ne­rá­cie a auto­ma­tic­ky k nim pri­po­jí za­ria­de­nie pou­ží­va­te­ľa. Pas­spoint je bliž­šie pred­sta­ve­ný v pril­ože­nom vi­deu.

V ideál­nom prí­pa­de by sa tak v blíz­kej bu­dúc­nos­ti mal zme­niť spô­sob, ako bu­de­me vy­uží­vať sie­te Wi-Fi. Pou­ží­va­teľ sa už ne­bu­de prih­la­so­vať po­mo­cou he­siel, ne­bu­de mu­sieť hľa­dať ten správ­ny hot­spot, ne­bu­de sa ani mu­sieť báť o za­bez­pe­če­nie ve­rej­nej sie­te Wi-Fi. Na­mies­to to­ho bu­de pri­po­je­nie k Wi-Fi auto­ma­ti­zo­va­né a okam­ži­té - ak napr. bu­de­te sle­do­vať vi­deo na inter­ne­te, pre­chod z mo­bil­nej sie­te do Wi-Fi by ste ne­ma­li ni­ja­ko po­cí­tiť, čo sa prí­pad­ných vý­pad­kov spo­je­nia tý­ka.

Ta­ký­to kon­cept je za­ují­ma­vý aj pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov - mo­bil­né sie­te v pos­led­nom ča­se ge­ne­ru­jú čo­raz väč­šiu dá­to­vú pre­vádz­ku. Ak do­ká­žu hot­spo­ty ďal­šej ge­ne­rá­cie zní­žiť za­ťa­že­nie mo­bil­ných sie­tí, pre ope­rá­to­rov to bu­de iba plus. Ne­ho­vo­riac o tom, že v ideál­nom prí­pa­de bu­de pou­ží­va­teľ aj na­ďa­lej vy­uží­vať služ­by svoj­ho ope­rá­to­ra, je­ho sieť Wi-Fi. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri v tej­to sú­vis­los­ti ro­ku­jú aj o roa­min­go­vých par­tner­stvách. Je otáz­ne, aké bu­dú ce­ny za pre­nos dát v roa­min­go­vej sie­ti Wi-Fi, no az­da niž­šie, ako to je mo­men­tál­ne v prí­pa­de mo­bil­né­ho inter­ne­tu.

Na Slo­ven­sku za­tiaľ sie­te Wi-Fi mo­bil­ných ope­rá­to­rov nie sú ta­ké roz­ší­re­né, no v za­hra­ni­čí ope­rá­to­ri ku­pu­jú po­vo­le­nie na in­šta­lá­ciu sie­te, kde­koľ­vek to je len mož­né. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že sieť Wi-Fi ame­ric­ké­ho ope­rá­to­ra AT&T za­zna­me­na­la po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka do­ved­na 2,7 mi­liar­dy pri­po­je­ní.

Video:


Zdroj: tech­hi­ve.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter