Američania majú nový protipirátsky systém, spomalí im internet

Od pon­del­ka by mal byť v USA spus­te­ný no­vý proti­pi­rát­sky sys­tém. Ten pou­ží­va­te­ľov upo­zor­ní, ak sťa­hu­jú ne­le­gál­ny ob­sah. Plat­for­mu Co­py­right Alert Sys­tem by ma­li vy­uží­vať všet­ci veľ­kí ame­ric­kí pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu. Pou­ží­va­te­ľov v prí­pa­de ne­le­gál­nej ak­ti­vi­ty od inter­ne­tu neod­po­ja, vý­raz­ne im však spo­ma­lia rých­losť pri­po­je­nia.

Co­py­right Alert Sys­tem bu­dú vy­uží­vať ope­rá­to­ri AT&T, Cab­le­vi­sion, Com­cast, Ti­me War­ner a Ve­ri­zon.

cas_252.jpg

Plat­for­ma Co­py­right Alert Sys­tem je ozna­čo­va­ná za „vý­chov­ný" proti­pi­rát­sky sys­tém, kto­rý má za­brá­niť ná­hod­né­mu sťa­ho­va­niu ne­le­gál­ne­ho ob­sa­hu. Kri­ti­ci však to­mu­to sys­té­mu vy­čí­ta­jú, že je navr­hnu­tý pre me­diál­ne spo­loč­nos­ti a na úkor bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa. Ho­ci inter­ne­to­ví ope­rá­to­ri ne­mu­sia vin­ní­ka od­po­jiť z inter­ne­tu, ako to je napr. vo Fran­cúz­sku, je­ho rých­losť pri­po­je­nia bu­de znač­ne ob­me­dze­ná.

Pril­ože­né vi­deo pre­zen­tu­je, ako Co­py­right Alert Sys­tem fun­gu­je v praxi. Ak vlas­tník ob­sa­hu - me­diál­na spo­loč­nosť - zis­tí, že pou­ží­va­te­lia ne­le­gál­ne zdie­ľa­jú ob­sah cez sie­te P2P, upo­zor­ní na ten­to fakt pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­tu. Ten nás­led­ne na ne­le­gál­nu čin­nosť upo­zor­ní vin­ní­ka, kto­rý si mu­sí po­zrieť vi­deo vy­svet­ľu­jú­ce, že po­ru­šu­je zá­kon. Ak bu­de pou­ží­va­teľ v ne­le­gál­nej ak­ti­vi­te pok­ra­čo­vať aj na­ďa­lej, pos­ky­to­va­teľ inter­ne­tu mu ob­me­dzí rých­losť pri­po­je­nia.

Nie je zná­me, či sa ten­to sys­tém za­čne nes­kôr vy­uží­vať aj v Euró­pe.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter