Ako zašifrovať takmer všetko? A zadarmo.

Ochra­na dát, či už ide o pev­ný, ale­bo pre­nos­ný disk, do­ku­men­ty a e-mai­ly, je v niek­to­rých prí­pa­doch dô­le­ži­tá. Veľ­ké spo­loč­nos­ti oby­čaj­ne vy­uží­va­jú pok­ro­či­lé rie­še­nia za­bez­pe­če­nia, kto­ré si za­čí­na­jú­ce fir­my ale­bo bež­ný jed­not­li­vec ne­mô­žu do­vo­liť. K dis­po­zí­cii je však nie­koľ­ko rie­še­ní, kto­ré sú za­dar­mo.

Hes­lá

Zá­kla­dom kaž­dé­ho za­bez­pe­če­nia je hes­lo a pla­tí to aj v prí­pa­de šif­ro­va­nia dát. Sof­tvér, kto­rý vám dá­ta za­šif­ru­je, zvy­čaj­ne žia­da za­da­nie hes­la, kto­ré slú­ži na de­šif­ro­va­nie. Ak si chce­te svo­je za­šif­ro­va­né dá­ta chrá­niť, tre­ba vy­my­slieť dos­ta­toč­ne sil­né hes­lo - na tie­to úče­ly mô­že­te pou­žiť napr. webo­vý nás­troj Password Chec­ker. Tá­to uti­li­ta vám po­vie, aké sil­né je va­še hes­lo.

Šif­ro­va­nie pev­né­ho a pre­nos­né­ho dis­ku

sifrovanie_1.PNG

Ak pou­ží­va­te ope­rač­ný sys­tém Win­dows Vista ale­bo 7 vo ver­zii Ul­ti­ma­te/En­terpri­se, resp. Win­dows 8 Pro/En­terpri­se, k dis­po­zí­cii je nás­troj Bit­Loc­ker. Ten vám za­šif­ru­je ce­lý pev­ný disk za pred­pok­la­du, že váš po­čí­tač je vy­ba­ve­ný či­pom TPM. Fun­kciu Bit­Loc­ker náj­de­te v rám­ci ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la v ka­te­gó­rii Sys­tém a za­bez­pe­če­nie, resp. jed­no­du­cho cez vy­hľa­dá­va­nie. Ak čip TPM ne­má­te, Bit­Loc­ker vám po po­ku­se o za­šif­ro­va­nie dis­ku vy­pí­še chy­bu. V ta­kom­to prí­pa­de a ta­kis­to vte­dy, ak Bit­Loc­ker nie je sú­čas­ťou váš­ho sys­té­mu, mô­že­te vy­užiť napr. uti­li­tu TrueC­rypt ale­bo Dis­kCryp­tor.

Pre­nos­ný disk mô­že­te za­šif­ro­vať po­mo­cou nás­tro­ja Bit­Loc­ker to Go. Je to sú­časť spo­mí­na­nej uti­li­ty Bit­Loc­ker, ale kľúč USB mô­že­te za­šif­ro­vať aj bez či­pu TPM. Ak Bit­Loc­ker ne­má­te, opäť mô­že­te pou­žiť prog­ram TrueC­rypt.

Šif­ro­va­nie inter­ne­tu

Naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako za­brá­niť úni­ku dát pri pou­ží­va­ní ve­rej­ných sie­tí Wi-Fi (napr. na le­tis­ku), je pou­ži­tie tu­ne­la VPN. Množ­stvo fi­riem má k dis­po­zí­cii vlast­ný tu­nel VPN, na inter­ne­te však náj­de­te via­ce­ro slu­žieb, kto­ré vám ga­ran­tu­jú dos­tup­nosť a bez­peč­né sur­fo­va­nie inter­ne­tom. Z ta­kých­to slu­žieb spo­meň­me Strong VPN, Log­MeIn Ha­ma­chi ale­bo Black Lo­gic.

Šif­ro­va­nie clou­do­vých úlo­žísk

sifrovanie_2.png

Clou­do­vé úlo­žis­ká, ako je Drop­box ale­bo Su­gar­Sync, va­še dá­ta šif­ru­jú - kon­krét­ne pre­nos dát na server­y pos­ky­to­va­nej služ­by. Šif­ro­va­né sú aj sú­bo­ry, kto­ré sú na server­och ulo­že­né. Tie­to služ­by však dis­po­nu­jú kľú­čom na de­šif­ro­va­nie sú­bo­rov. Po­kiaľ si chce­te byť is­tí, že k va­šim dá­tam ne­bu­de nik­to pris­tu­po­vať, vy­uži­te prog­ram TrueC­rypt na auto­ma­tic­ké šif­ro­va­nie Drop­box (resp. inej prís­luš­nej) zlož­ky.

Šif­ro­va­nie e-mai­lu

Ak pou­ží­va­te Out­look, mô­že­te si za­šif­ro­vať e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu s iným pou­ží­va­te­ľom. Aby však pri­jí­ma­teľ e-mai­lu do­ká­zal sprá­vu de­šif­ro­vať, tre­ba s ním zdie­ľať špe­ciál­ne di­gi­tál­ne ove­re­nie. Mic­ro­soft na svo­jich strán­kach po­nú­ka pod­rob­ný ná­vod, ako si to­to ove­re­nie vy­tvo­riť. Šif­ro­va­nie správ mô­že­te nás­led­ne ak­ti­vo­vať v mož­nos­tiach v rám­ci nas­ta­ve­nia za­bez­pe­če­nia.

V prí­pa­de Gmai­lu (tá­to služ­ba uk­la­dá všet­ky e-mai­ly na server­och Goog­lu) pre­nos správ je šif­ro­va­ný. Do po­čí­ta­ča sa nes­ťa­hu­je nič, a tak je­di­né ne­bez­pe­čen­stvo pred­sta­vu­je prís­tup do váš­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu. Ok­rem za­bez­pe­če­nia po­mo­cou hes­la spus­til Goog­le aj ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch - pou­ží­va­teľ sa mu­sí prih­lá­siť po­mo­cou hes­la a vy­ge­ne­ro­va­né­ho šes­ťmies­tne­ho čís­la. No ak z ne­ja­ké­ho dô­vo­du pot­re­bu­je­te šif­ro­vať text sprá­vy, webo­vá ap­li­ká­cia AES En­cryp­tor je vý­bor­ná po­môc­ka. Na zá­kla­de hes­la vám tá­to ap­li­ká­cia text za­šif­ru­je a nás­led­ne de­šif­ru­je. To­to šif­ro­va­nie sa dá up­lat­niť na ho­ca­ký text.

Šif­ro­va­nie do­ku­men­tov

sifrovanie_3.PNG

Na zá­ver eš­te spo­meň­me, že do­ku­men­ty v rám­ci kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce mož­no za­šif­ro­vať pria­mo cez prís­luš­ný sof­tvér. K nas­ta­ve­niu sa dá pris­tu­po­vať cez Sú­bor - Op­ráv­ne­nie - Za­šif­ro­vať po­mo­cou hes­la. Do­ku­men­ty PDF mô­že­te šif­ro­vať pria­mo cez Ac­ro­bat X Pro ale­bo cez bez­plat­ný sof­tvér PDFMa­te Free PDF Mer­ger.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter