Projekt bezpečného využívania IT už pre trojročných

deti_apple.jpg Pro­jekt sa spúš­ťa od nas­le­du­jú­ce­ho ro­ka v kra­ji­ne, kde je až 98 % do­mác­nos­tí pri­po­je­ných na ši­ro­ko­pás­mo­vý inter­net a viac ako 2/3 oby­va­te­ľov vlas­tnia smar­tfón. Vo vy­spe­lých ázij­ských kra­ji­nách je ta­kis­to veľ­mi vy­so­ký po­čet ľu­dí, kto­rým po­čí­ta­če, smar­tfó­ny a tab­le­ty za­bra­li znač­né množ­stvo ča­su na úkor rôz­nych os­tat­ných ob­las­tí ži­vo­ta. To je je­den z dô­vo­dov, pre­čo v Juž­nej Kó­rei už pla­tí zá­kon za­ka­zu­jú­ci de­ťom a tí­ne­dže­rom hrať on-li­ne hry po pol­no­ci. Me­dzi dos­pe­lý­mi sú v Juž­nej Kó­rei až 2 mi­lió­ny ak­tív­nych on-li­ne hrá­čov, kto­rí sa ne­do­ká­žu od­tr­hnúť od mo­ni­to­ra, a až 160 000 de­tí od 5 do 9 ro­kov, kto­ré sú zá­vis­lé od inter­ne­tu.

Via­ce­ré vlád­ne prog­ra­my sa nav­zá­jom dopĺňa­jú, keď­že od ro­ku 2015 by ma­li mať všet­ky učeb­ni­ce di­gi­ta­li­zo­va­nú po­do­bu a uče­nie by ma­lo pre­bie­hať pros­tred­níc­tvom tab­le­tov. Pod­ľa no­vé­ho plá­nu sa zdá, že pro­jekt bu­de u tých naj­mlad­ších de­tí ve­de­ný štý­lom ob­ja­vo­va­nia uži­toč­nej­ších mož­nos­tí vy­uži­tia po­čí­ta­čov či tab­le­tov (po­čú­va­nie hud­by), ako je hra­nie hier. Ďal­šie ak­ti­vi­ty za­hŕňa­jú nap­rík­lad spie­va­nie pes­ni­čiek s textom opi­su­jú­cim, ako si prec­vi­čiť te­lo po hra­ní po­čí­ta­čo­vých hier. Od ve­ku 4 ro­kov však už bu­dú de­ti pou­čo­va­né aj o tom, aký vplyv na ich zdra­vie mô­že mať nad­mer­né trá­ve­nie ča­su za po­čí­ta­čom a ako si za­de­ľo­vať čas.

Zdroj: the­ver­ge.com
news.yahoo.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter