ESET vydáva ESET NOD32 Antivirus 6 a ESET Smart Security 6 s funkciou Anti-Theft a dedikovaným anti-phishingovým modulom

computers_antivirus_eset_nod32.jpg ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s 20-roč­nou his­tó­riou, ozná­mil vy­da­nie svo­jich vlaj­ko­vých pro­duk­tov - ESET Smart Se­cu­ri­ty 6 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 6. ESET Smart Se­cu­ri­ty 6 po­nú­ka kom­plexnú ochra­nu v pros­tre­dí inter­ne­tu, za­tiaľ čo ESET NO­D32 Anti­vi­rus 6 je čis­tým a vý­kon­ným anti­ví­ru­so­vým rie­še­ním. No­vá ge­ne­rá­cia pos­ky­tu­je vďa­ka vy­lep­še­né­mu jad­ru eš­te lep­šiu de­tek­ciu in­filtrá­cií, kva­lit­nej­šie čis­te­nie a rých­lej­šie ske­no­va­nie. Zá­kaz­ní­ci si tech­no­ló­giu ESE­Tu ce­nia už 20 ro­kov hlav­ne pre svo­ju spo­ľah­li­vú a rých­lu de­tek­ciu.

"Pro­ti malwaru bo­ju­je v ESE­Te nie­koľ­ko ge­ne­rá­cií vý­skum­ní­kov a de­ve­lo­pe­rov už 20 ro­kov. Ten­to naa­ku­mu­lo­va­ný know-how nám ne­po­má­ha len pri vy­lep­šo­va­ní na­šich exis­tu­jú­cich tech­no­ló­gií ale aj pri uvá­dza­ní no­vých, aký­mi sú An­ti-Theft a vy­lep­še­né čis­te­nie a An­ti-Phis­hing," ho­vo­rí tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ ESE­Tu Pa­lo Lu­ka.

An­ti-Theft po­má­ha lo­ka­li­zo­vať uk­rad­nu­tý ale­bo stra­te­ný lap­top a umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vať je­ho ak­ti­vi­tu. Lo­ka­li­zá­cia je mo­men­tál­ne vo fá­ze BE­TA tes­to­va­nia, jej ús­peš­nosť je pre­to mo­men­tál­ne li­mi­to­va­ná. BE­TA tes­to­va­nie tej­to čas­ti fun­kcio­na­li­ty An­ti-Theft bu­de uzav­re­té v doh­ľad­nej do­be. De­di­ko­va­ný an­ti-phis­hin­go­vý mo­dul po­nú­ka kom­plexnú ochra­nu pred krá­de­žou di­gi­tál­nej iden­ti­ty. V pr­vej vl­ne v no­vem­bri 2012 vy­chá­dza šies­ta ge­ne­rá­cia na Slo­ven­sku, v Čes­kej Re­pub­li­ke, Rus­ku a na Uk­ra­ji­ne.

"V ESE­Te sme nad­še­ní z vy­da­nia no­vej ver­zie na­šich vlaj­ko­vých pro­duk­tov. Náš vý­skum a vý­voj nám pos­ky­tol cen­né in­for­má­cie a tak­tiež po­mo­hol vy­dať ďal­šiu pro­duk­to­vú lí­niu za­me­ra­nú na zá­kaz­ní­kov. Nas­lú­cha­me pot­re­bám na­šich zá­kaz­ní­kov, kto­rí iden­ti­fi­ko­va­li an­ti-theft a an­ti-phis­hin­go­vú ochra­nu v rám­ci svo­jich kľú­čo­vých po­žia­da­viek," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ESE­Tu Ri­chard Mar­ko.

Pod­ľa glo­bál­ne­ho pries­ku­mu On­li­ne Se­cu­ri­ty Brand Trac­ker si ma­ji­te­lia po­čí­ta­čov na anti­ví­ru­so­vých rie­še­niach ce­nia naj­viac ochra­nu pro­ti phis­hin­go­vým strán­kam. Tú­to fun­kciu ozna­či­lo za dô­le­ži­tú 68 per­cent opý­ta­ných. Ochra­na pro­ti krá­de­ži dát je u nich tre­ťou naj­cen­nej­šou vlas­tnos­ťou. V pos­led­nom an­ti-phis­hin­go­vom tes­te AV-Com­pa­ra­ti­ves bol ESET Smart Se­cu­ri­ty 6 ozna­če­ný za je­den z naj­efek­tív­nej­ších pro­duk­tov, za­blo­ko­val tak­mer 94 per­cent hro­zieb. De­di­ko­va­ný an­ti-phis­hin­go­vý mo­dul toh­to bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia ob­sa­hu­je roz­ší­re­nú da­ta­bá­zu phis­hin­go­vých strá­nok a tak­tiež pre­ve­re­né phis­hin­go­vé strán­ky, kto­ré mô­žu uží­va­te­lia nah­lá­siť na http://phis­hing.eset.sk.

An­ti-Theft vlas­tnosť bo­la me­dzi uží­va­teľ­mi naj­ob­ľú­be­nej­šia, 42 per­cent z nich by oce­ni­lo fun­kciu, kto­rá by na lap­to­pe zma­za­la a za­blo­ko­va­la ulo­že­né úda­je v prí­pa­de je­ho stra­ty ale­bo krá­de­že, ako aj lo­ka­li­zá­ciu ta­ké­ho­to prís­tro­ja. Pries­kum potvr­dzu­je, že väč­ši­na uží­va­te­ľov (ce­los­ve­to­vo ide o 80 per­cent) cí­ti pot­re­bu chrá­niť svo­je dá­ta v si­tuáciách, v kto­rých sa k inter­ne­tu pri­pá­ja­jú z pre­nos­ných po­čí­ta­čov a z via­ce­rých kon­čín sve­ta.

"V ESE­Te nech­ce­me, aby mu­se­li zá­kaz­ní­ci pla­tiť viac za nie­čo, čo po­va­žu­je­me za ne­de­li­teľ­nú sú­časť osob­nej bez­peč­nos­ti. Sme jed­ným z pr­vých vý­rob­cov, kto­rý An­ti-Theft fun­kcio­na­li­tu ne­po­nú­ka ako sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu, ale ako sú­časť pro­duk­tu a to bez na­vý­še­nia je­ho ce­ny," do­dá­va ob­chod­ný ria­di­teľ ESE­Tu Ig­na­cio Sbam­pa­to.

Vy­bra­né vlas­tnos­ti a be­ne­fi­ty ESET Smart Se­cu­ri­ty 6

An­ti-Theft - Auto­ma­tic­ky mo­ni­to­ru­je stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý po­čí­tač a na ma­pe zob­ra­zu­je je­ho po­lo­hu na zá­kla­de za­chy­te­né­ho Wi-Fi sig­ná­lu (mo­men­tál­ne vo fá­ze BE­TA tes­to­va­nia), keď je prís­troj on­li­ne.

An­ti-Phis­hin­go­vý mo­dul - Ochra­ňu­je uží­va­te­ľa pred po­kus­mi zís­kať je­ho cit­li­vé in­for­má­cie ako uží­va­teľ­ské me­no, hes­lá ale­bo de­tai­ly pla­tob­ných ka­riet pros­tred­níc­tvom fa­loš­ných webstrá­nok, kto­ré sa tvá­ria ako dô­ve­ry­hod­né.

Per­so­nál­ny fi­rewall - Za­brá­ni neauto­ri­zo­va­ným uží­va­te­ľom pred prís­tu­pom k po­čí­ta­ču a zneu­ži­tiu osob­ných úda­jov. Uží­va­teľ tak mô­že bez­peč­ne na­ku­po­vať, vy­ko­ná­vať ban­ko­vé tran­sak­cie a pou­ží­vať so­ciál­ne mé­diá.

Ro­di­čov­ská kon­tro­la - Vďa­ka tej­to vlas­tnos­ti mô­že uží­va­teľ lep­šie ochrá­niť de­ti v pros­tre­dí inter­ne­tu. Na zá­kla­de ich ve­ku mô­že za­blo­ko­vať webo­vé strán­ky tak, že si vy­be­rie z pred­nas­ta­ve­ných ka­te­gó­rií.

Vy­bra­né vlas­tnos­ti a be­ne­fi­ty oboch pro­duk­tov ESET NO­D32 Anti­vi­rus a ESET Smart Se­cu­ri­ty 6

Anti­ví­rus a Anti­spyware - Pos­ky­tu­je proak­tív­nu ochra­nu pred rôz­ny­mi typ­mi on­li­ne i of­fli­ne hro­zieb a za­bra­ňu­je ich roz­ši­ro­va­niu na iných uží­va­te­ľov.

Ske­no­va­nie s pod­po­rou clou­du - Zrý­chľu­je ske­no­va­nie po­mo­cou vy­tvá­ra­nia zoz­na­mu bez­peč­ných sú­bo­rov na zá­kla­de re­pu­tač­nej da­ta­bá­zy ESE­Tu.

Ske­no­va­nie po­čas sťa­ho­va­nia sú­bo­rov - Skra­cu­je ske­no­va­cí čas tým, že niek­to­ré ty­py sú­bo­rov ske­nu­je už po­čas sťa­ho­va­nia.

Pre viac in­for­má­cií pro­sím nav­štív­te strán­ky o ESET Smart Se­cu­ri­ty 6 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 6.

Zdroj: ESETOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter