Hacker z Anonymous bol zatknutý počas on-line četu

Barrett_brown_of_anonymous.jpg Sa­moz­va­ný vod­ca sku­pi­ny Ano­ny­mous, 31-roč­ný Barrett Brown bol za­tknu­tý FBI. Je­ho za­dr­ža­nie však ne­sú­vi­sí s hac­ker­ský­mi ak­ti­vi­ta­mi. Browna kri­ti­zu­je sku­pi­na Ano­ny­mous pre­to, že pou­ží­va vlas­tné me­no a vy­hla­su­je sa za jej vod­cu, ho­ci v sku­toč­nos­ti zdru­že­nie ne­má ni­ja­ké ve­de­nie. Fe­de­rál­ny vy­šet­ro­va­cí úrad vy­po­čú­val Browna už v mar­ci po tom, čo do Ano­ny­mous pre­ni­kol agent Hec­tor Xavier Mon­se­gur, kto­rý is­tý čas pô­so­bil ako vod­ca Lulz Se­cu­ri­ty, čo je od­nož Ano­ny­mous. FBI sa už dlh­šie sna­ží pre­nik­núť me­dzi hac­ke­rov po­mo­cou taj­ných agen­tov.

Za­tknu­tie Browna bo­lo dra­ma­tic­ké, pre­to­že FBI vpad­la do je­ho by­tu prá­ve po­čas on-li­ne če­tu. V mies­tnos­ti s ním bo­la aj jed­na že­na, zrej­me pria­teľ­ka. Tá sí­ce dis­plej hneď vy­pla, ale zvuk sa pre­ná­šal ďa­lej. Práv­nik Jay Lei­der­man z práv­nic­kej fir­my Lei­der­man De­von ozná­mil, že Brown bu­de ob­vi­ne­ný pre vy­hrá­ža­nie sa agen­to­vi FBI Ro­ber­to­vi Smit­ho­vi. Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi to­tiž uve­rej­nil na YouTu­be vi­deo s náz­vom Pre­čo zni­čím agen­ta FBI Ro­ber­ta Smit­ha. Pou­ka­zu­je v ňom na sna­hu dos­tať ho do vä­ze­nia a tvr­dí, že zni­čí Smit­ho­vi ži­vot.

Zdroj: inquisitr.com, wired.com
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter