Microsoft vyzval na vypnutie miniaplikácií vo Viste a Windows 7, sú vraj nebezpečné

miniaplikacie_Win7.jpg Mic­ro­soft vy­zý­va pou­ží­va­te­ľov ope­rač­ných sys­té­mov Vista a Win­dows 7, aby pres­ta­li pou­ží­vať mi­nia­pli­ká­cie, le­bo sú vraj ne­bez­peč­né. Útoč­ník by cez ne mo­hol na­pad­núť váš po­čí­tač a spus­tiť v ňom škod­li­vý kód. Ak je pou­ží­va­teľ prih­lá­se­ný s prá­va­mi správ­cu, mo­hol by útoč­ník prev­ziať úpl­nú kon­tro­lu nad pos­tih­nu­tým sys­té­mom. Fir­ma už pos­kyt­la auto­ma­tic­ký nás­troj Fix it, kto­rý pou­ží­va­te­ľom tých­to dvoch ope­rač­ných sys­té­mov umož­ní mi­nia­pli­ká­cie vy­pnúť. Pod­ľa vy­jad­re­nia v bez­peč­nos­tnom re­por­te ide o do­čas­né rie­še­nie, kto­ré má „po­môcť za­blo­ko­vať zná­me úto­ky, kým bu­de k dis­po­zí­cii ak­tua­li­zá­cia za­bez­pe­če­nia". Ak sa obá­va­te o bez­peč­nosť svoj­ho po­čí­ta­ča, náj­de­te ten­to nás­troj v zna­los­tnej da­ta­bá­ze pod ozna­če­ním KB2719662. Umož­ní vám vy­pnúť boč­ný pa­nel (Win­dows Si­de­bar) a fun­kcio­na­li­tu gad­ge­tov.

Nie je jas­né, ke­dy a či vô­bec bu­de po­riad­na zá­pla­ta k dis­po­zí­cii, no skôr mož­no pred­pok­la­dať, že sa tak sta­ne. Ob­ja­vi­li sa však dô­ka­zy o tom, že Win­dows 8 už mi­nia­pli­ká­cie ne­bu­de pod­po­ro­vať. Ver­zie Con­su­mer a Re­lea­se Pre­view ich sí­ce eš­te ob­sa­hu­jú, ale in­for­má­cie zo spo­ľah­li­vých zdro­jov ho­vo­ria o tom, že vo fi­nál­nej ver­zii s ni­mi chce sof­tvé­ro­vý gi­gant skon­co­vať. Ne­ved­no, či to­to roz­hod­nu­tie sú­vi­sí s oba­va­mi o bez­peč­nosť.

Zdroj: the­ver­ge.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter