Hackli Foxconn, mohli robiť objednávky za svetové spoločnosti

foxconn.jpg Hac­ker­ská sku­pi­na Swag­gSec mi­nu­lý týž­deň ozná­mi­la, že sa jej po­da­ri­lo dos­tať do sys­té­mov spo­loč­nos­ti Foxconn. Svo­je tvr­de­nie pod­lo­ži­la vy­da­ním torren­tu, kto­rý ob­sa­hu­je 6,5 me­ga­baj­tu dát v po­do­be CSV dum­pov da­ta­bá­zo­vých ta­bu­liek. V tých sa na­chá­dza­jú náz­vy fi­riem zá­kaz­ní­kov, náz­vy ich úč­tov, ako aj hes­lá, z kto­rých bo­li mno­hé veľ­mi jed­no­du­ché - "foxconn".

Hac­ke­ri tvr­dia, že do sys­té­mov pre­nik­li zneu­ži­tím ne­zap­lá­ta­nej bez­peč­nos­tnej di­ery v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer ne­ja­ké­ho za­mes­tnan­ca. Po­da­ri­lo sa im to pod­ľa ich vy­jad­re­nia bez prob­lé­mov aj na­priek to­mu, že spo­loč­nosť Foxconn ma­la adek­vát­ny fi­rewall. Swag­gSec uvá­dza, že prís­tup zís­ka­li k ove­ľa viac za­ují­ma­vým úda­jom, ale z dô­vo­du, že dá­ta mu­se­li extra­ho­vať ma­nuál­ne, mno­hé ne­zoz­bie­ra­li.

Server 9to5­Mac.com na­pí­sal, že si ove­ril pra­vosť prís­tu­po­vých he­siel na „viac ako jed­nom server­i Foxcon­nu". Ob­jed­ná­vať vý­rob­ky z Foxcon­nu te­da bo­lo prav­de­po­dob­ne mož­né v me­ne spo­loč­nos­tí ako Mic­ro­soft, App­le, In­tel či IBM.

Po zve­rej­ne­ní in­for­má­cií 8. feb­ruára ad­mi­nis­trá­to­ri spo­loč­nos­ti Foxconn za­me­dzi­li prís­tup k server­om, pre­to­že niek­to sku­toč­ne uro­bil fa­loš­né ob­jed­náv­ky to­va­ru.

Zdroj: h-on­li­ne.com
9to5­mac.com
pas­te­bin.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter