Google, Facebook a ostatní sa spojili proti phishingu

Goog­le, Fa­ce­book, Mic­ro­soft, Yahoo, Pay­Pal a os­tat­ní sa sna­žia vy­tvo­riť no­vý štan­dard, kto­rý by fun­go­val ako všeo­bec­ná ochra­na na blo­ko­va­nie pod­vod­ných e-mai­lov.

dmarc_301.jpg

Z cel­ko­vé­ho poč­tu do­ru­če­nej poč­ty me­dzi pou­ží­va­teľ­mi Gmai­lu je až 15 % pod­vod­ných správ. Pro­ti to­mu­to prob­lé­mu chce bo­jo­vať štan­dard DMARC (Do­main-ba­sed Mes­sa­ge Aut­hen­ti­ca­tion, Re­por­ting & Con­for­man­ce). Pôj­de o sys­tém ve­ri­fi­ko­va­nia do­ru­če­nej poš­ty, kto­rý má pri­jať iba le­gi­tím­ne e-mai­ly a pod­vod­ní­kov má blo­ko­vať. DMARC má v pod­sta­te umož­niť spo­loč­nos­tiam vy­tvo­riť jed­no­du­chý spô­sob auten­ti­fi­ká­cie pri ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ník­mi.

Sna­hu bo­jo­vať s phis­hin­gom už v no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka ozná­mi­li Goog­le, Mic­ro­soft aj Yahoo, pos­tup­ne sa pri­da­li aj ďal­šie spo­loč­nos­ti. Sna­ha o spo­lup­rá­cu v bo­ji pro­ti pod­vod­ným e-mai­lom tr­vá už prib­liž­ne 18 me­sia­cov. Bliž­šie in­for­má­cie o štan­dar­de DMARC náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach http://dmarc.org/

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter