Internet po zablokovaní Megauploadu

Po mi­nu­lo­týž­dňo­vom za­blo­ko­va­ní server­a Me­gaup­load, kto­ré­ho za­mes­tnan­ci skon­či­li vo väz­be, pre­vádz­ko­va­te­lia webov s po­dob­ným ob­sa­hom za­čí­na­jú pod­ni­kať opat­re­nia - hro­mad­ne od­stra­ňu­jú zo svo­jich strá­nok autor­sky chrá­ne­né di­ela. Nap­rík­lad server 4Sha­red.com us­ku­toč­nil ma­sív­ne pre­ma­za­nie da­ta­bá­zy a od­strá­nil z nej ob­sah po­ru­šu­jú­ci autor­ské prá­va.

Server­y Fi­le­jung­le.com, Fi­le­serve.com, Up­load­sta­tion.com, Vi­deoBB.com a Vi­deo­zer.com ukon­či­li prog­ram od­mien pre up­loa­de­rov. Od­stra­ňu­je sa warez, niek­to­ré strán­ky blo­ku­jú prís­tup pre pou­ží­va­te­ľov z USA. O opat­re­niach server­a Fi­le­So­nic.com sme vás in­for­mo­va­li už vče­ra. Pre­vádz­ko­va­te­lia server­a Up­load­box.com služ­bu kom­plet­ne skon­či­li, pou­ží­va­te­lia si mô­žu svo­je sú­bo­ry stiah­nuť do 30. ja­nuá­ra, po­tom bu­dú zma­za­né. Iné služ­by, ako napr. Ra­pid­Sha­re.com, Me­dia­fi­re.com či Hot­fi­le.com, za­tiaľ fun­gu­jú bez zme­ny, rov­na­ko ako aj u nás ob­ľú­be­né čes­ké server­y Sha­re­Ra­pid.cz, Uloz.to či Quic­kSha­re.cz.

No ne­nu­dia sa ani bez­peč­nos­tní tech­ni­ci ame­ric­kej vlá­dy a nah­rá­va­cích štú­dií. Už od mi­nu­lé­ho týž­dňa če­lia hac­ker­ským úto­kom, kto­ré ma­jú byť od­pla­tou za ob­me­dzo­va­nie slo­bo­dy inter­ne­tu. Pod­ľa bez­peč­nos­tných exper­tov je to len za­čia­tok, po­dob­né úto­ky sa bu­dú roz­má­hať a bu­dú čo­raz čas­tej­šie.

Vče­ra o se­be ne­cha­li po­čuť aj slo­ven­skí stú­pen­ci hnu­tia Ano­ny­mous. Oh­lá­si­li útok na web Čes­kej proti­pi­rát­skej únie. Svo­je dô­vo­dy vy­svet­li­li tak­to: „Na­še cie­le sú jed­noz­nač­né. Chce­me do­ká­zať, že Ano­ny­mous sú sil­ní v Čes­ku aj na Slo­ven­sku." Do ak­cie ma­lo byť za­po­je­ných nie­koľ­ko sto­viek po­čí­ta­čov. Pred úto­kom vy­da­la Čes­ká proti­pi­rát­ska únia vy­hlá­se­nie, že sa naň prip­ra­vi­la. Spo­čiat­ku sa pre­ja­vi­lo len mier­ne pre­ťa­že­nie webu, no pos­tu­pom ča­su sa zá­ťaž vy­stup­ňo­va­la až po úpl­nú ne­dos­tup­nosť strán­ky.

Megaupload.jpg

Zdroj: no­vin­ky.cz
zi­ve.cz
zi­ve.cz 2Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter