Upokojte sa, Android malware tvorí len 0,00024% zo všetkých hrozieb

McAfee-logo.png Bez­peč­nos­tní vý­skum­ní­ci a sof­tvé­ro­vé ​​fir­my va­ro­va­li o pre­cho­de škod­li­vé­ho sof­tvé­ru na mo­bil­né za­ria­de­nia a An­droid je naj­viac oh­ro­ze­nou plat­for­mou. Po­čas pos­led­ných dvoch ro­kov sme bo­li sved­ka­mi prí­cho­du An­droid an­ti-malware ap­li­ká­cií od spo­loč­nos­tí Sym­an­tec, McA­fee, AVG, Softwin (Bit­De­fen­der), ESET, F-Se­cu­re, Loo­kout Se­cu­ri­ty a vždy je sprie­vod­ným ja­vom no­vé va­ro­va­nie pred po­ten­ciál­ne zni­ču­jú­cim mo­bil­ným ví­ru­som, trój­skym kô­ňom.

Ten­to týž­deň McA­fee vy­da­la svo­ju šta­tis­ti­ku za dru­hý štvrťrok ro­ku 2011 o hroz­bách, a v sprá­ve sa kon­šta­tu­je, že An­droid sa stal naj­čas­tej­ším cie­ľom pre mo­bil­ný malware, so 76%-tným ná­ras­tom poč­tu hro­zieb, v po­rov­na­ní s pre­doš­lým štvrťro­kom. Pos­ky­to­va­teľ bez­peč­nos­tných ap­li­ká­cií ci­tu­je malware, ako sú An­droid / Jmso­nez.A, An­droid / Smsme­cap.A a An­droid / Droid­Kun­gFu a An­droid / DrdDream­Li­te ako no­vé spo­loč­né hroz­by.

malware1.jpg

Ako mož­no oča­ká­vať, prívr­žen­ci rôz­nych plat­fo­riem bu­dú pri­po­mí­nať sta­rý boj "Mac ver­sus PC", kde bu­de iP­ho­ne pre­zen­to­va­ný ako od­ol­ný pro­ti in­fek­ciám, za­tiaľ čo An­droid je za­mo­re­ný ví­rus­mi.

McA­fee sprís­tup­nil in­for­má­ciu, že cel­ko­vý po­čet no­vých malware za štvrťrok bol 6 mi­lió­nov rôz­nych hro­zieb. Z to­ho bo­lo no­vých hro­zieb pre An­droid iba 44 no­vých de­fi­ní­cií z cel­ko­vých 157 de­fi­ní­cii McA­fee pre tú­to plat­for­mu.

Tak­že aj na­priek to­mu, že An­droid nap­re­du­je aj v sme­re malware a sko­čil s ras­tom o 76% v poč­te hro­zieb, An­droid stá­le pred­sta­vu­je len 0,00024% z cel­ko­vé­ho poč­tu hro­zieb (63 mi­lió­nov de­fi­ní­cií), a má pred se­bou „veľ­mi dl­hý kus ces­ty", než sa dos­ta­ne do bo­du, ke­dy sa bu­de môcť po­rov­ná­vať s po­dob­ný­mi plat­for­ma­mi, kto­ré ov­lá­da­jú svet PC.

Zdroj: MojAndroid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter