Hackeri z Anonymous už nie sú anonymní – polícia ich pozatýkala

hacker.jpeg Hac­ke­ri zo sku­pi­ny Ano­ny­mous, kto­rí úto­či­li na weby ko­mer­čných spo­loč­nos­tí, ako Vi­sa, Mas­ter­Card, Pay­Pal, Ama­zon.com či So­ny, na vlád­ne weby a ďal­šie at­rak­tív­ne cie­le, po­čas nie­koľ­kých pred­chá­dza­jú­cich dní skon­či­li vo vä­ze­ní.

Kým mi­nu­lý pia­tok bo­li za­tknu­tí tra­ja čle­no­via sku­pi­ny hac­ke­rov (po jed­nom v Bar­ce­lo­ne, Ali­can­te a Va­len­cii), vče­ra sa do rúk po­lí­cie dos­ta­lo ďal­ších 32 ľu­dí v Tu­rec­ku. O tom, že iš­lo o ta­moj­šiu veľ­kú ak­ciu, sved­čí aj to, že za­tý­ka­nie sa reali­zo­va­lo na­raz v dva­nás­tich mes­tách vrá­ta­ne An­ka­ry a Is­tan­bu­lu.

Ako nás­troj na úto­ky bol ak­ti­vis­ta­mi v Tu­rec­ku zvo­le­ný Low Or­bit Ion Can­non, ľah­ko pou­ži­teľ­né rie­še­nie pre DDoS, ale ako uvied­li bez­peč­nos­tní exper­ti, prob­lé­mom pre hac­ke­rov bo­lo to, že mož­no jed­no­du­cho vy­sto­po­vať, kto vlas­tne útok vy­ko­nal – to sa prav­de­po­dob­ne sta­lo osud­ným aj pre oných 32 ak­ti­vis­tov. Tí pok­ro­či­lej­ší sa však za­ští­tia rôz­ny­mi bot­net­mi, te­da sie­ťa­mi PC ov­lá­da­ných na di­aľ­ku, pri kto­rých sa ne­dá pô­vod­ca ata­ku prak­tic­ky vô­bec vy­sle­do­vať.

Zdru­že­nie Ano­ny­mous pred­sta­vu­je de­cen­tra­li­zo­va­nú sku­pi­nu ak­ti­vis­tov, kto­rí vy­ko­ná­va­jú dis­tri­buo­va­né úto­ky ve­dú­ce k za­miet­nu­tiu pos­ky­to­va­nia slu­žieb (DDoS, Dis­tri­bu­ted de­nial-of-servic­e), a to tak pro­ti štát­nej sprá­ve, ako aj pro­ti pod­ni­ka­teľ­ským sub­jek­tom, ako sú ban­ky či nad­ná­rod­ní vý­rob­co­via. Po ich zá­sa­hu sú webo­vé strán­ky tých­to or­ga­ni­zá­cií mi­mo pre­vádz­ky. Nap­rík­lad v Špa­nielsku mu­se­la po­li­caj­ná sku­pi­na Tech­no­lo­gi­cal In­ves­ti­ga­tion Bri­ga­de ana­ly­zo­vať 2 mi­lió­ny riad­kov rôz­nych če­tov a webo­vých strá­nok, aby na troch hac­ke­rov priš­la. Vy­šet­ro­va­nie sa pri­tom za­ča­lo už vla­ni v ok­tób­ri, keď bol hac­ker­mi Ano­ny­mous na­pad­nu­tý web špa­nielske­ho mi­nis­ter­stva kul­tú­ry. Pri ra­zii po­lí­cia naš­la sof­tvér na vy­tvá­ra­nie škod­li­vé­ho kó­du aj sys­té­my na pok­ro­či­lé šif­ro­va­nie ko­mu­ni­ká­cie me­dzi jed­not­li­vý­mi člen­mi kri­mi­nál­nej sku­pi­ny. Dva­ja za­tknu­tí Špa­nie­li do­kon­ca ne­ma­li vlas­tné inter­ne­to­vé prí­poj­ky, ale spo­lie­ha­li sa iba na hac­ko­va­nie ta­moj­ších sie­tí Wi-Fi.

Čo sa tý­ka Tu­rec­ka, už v pia­tok Ano­ny­mous ozná­mi­li na svo­jich strán­kach Ano­nOps Com­mu­ni­ca­tions, že úto­ky pro­ti tu­rec­kým vlád­nym inter­ne­to­vým strán­kam bu­dú sú­čas­ťou ich pro­tes­tov pro­ti to­mu, že sa v tej­to kra­ji­ne po­čas práz­dnin plá­nu­je za­viesť filtro­va­nie sur­fo­va­nia po inter­ne­te. Pod­ľa ich ho­vor­cu po­čas pos­led­ných nie­koľ­kých ro­kov ta­moj­šia vlá­da ob­me­dzi­la prís­tup k služ­bám, ako je YouTu­be, Ra­pid­sha­re, Fi­le­Serve a pod. Na­pos­le­dy to bo­lo ob­me­dzenie prís­tu­pu k služ­bám Goog­lu.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter