Google stiahol ďalší malvér z Android Marketu

android_malware.jpg Vý­rob­ca po­pu­lár­ne­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pris­tú­pil mi­nu­lý týž­deň k stiah­nu­tiu ďal­ších ap­li­ká­cií ob­sa­hu­jú­cich mal­vér. Taiwan­ská bez­peč­nos­tná IT fir­ma Aegis­Lab uvád­za, že ap­li­ká­cie ob­sa­ho­va­li kód, kto­rý bez ve­do­mia po­uží­va­te­ľa od­osie­lal SMS sprá­vy na pla­te­né služ­by.

Ap­li­ká­cie od­os­lal na web An­droid Mar­ke­tu po­uží­va­teľ pod me­nom zso­ne a ma­li náz­vy iBook, iCar­toon, iCa­len­dar, iMi­ne, iMatch, iGui­de, Lo­ve­Ba­by, Sha­ke Break a iné. Cie­ľom útoč­ní­ka bo­li po­uží­va­te­lia z Čí­ny, keď­že kód od­osie­lal SMS sprá­vy na te­le­fón­ne čís­la fun­gu­jú­ce len v tej­to kra­ji­ne.

Dá sa pred­pok­la­dať, že s ús­pec­hom An­droi­du pô­jde ru­ka v ru­ke aj množ­stvo mal­vé­ru nap­rog­ra­mo­va­né­ho pre tú­to plat­for­mu. Mys­lí­te si, že by Goog­le mal za­viesť po­dob­nú kon­tro­lu ap­li­ká­cií eš­te pred ich nah­ra­ním na server, ako je to v prí­pa­de spo­loč­nos­ti App­le?

Zdroj: blog.aegis­lab.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter