Miera softvérového pirátstva na Slovensku vlani klesla

piratstvo.jpg Sof­tvé­ro­vé pi­rát­stvo je na Slo­ven­sku už tre­tí rok na ús­tu­pe, keď vla­ni med­zi­roč­ne kles­la mie­ra pi­rát­stva o je­den per­cen­tuál­ny bod. Ako vo štvr­tok in­for­mo­va­la tla­čo­vá ho­vor­ky­ňa proti­pi­rát­ska or­ga­ni­zá­cia Bu­si­ness Software Allian­ce (BSA) Sláv­ka Šiku­ro­vá, na Slo­ven­sku sa v mi­nu­lom ro­ku po­uží­va­lo ne­le­gál­ne 42 % sof­tvé­ru. "Pre pi­rát­stvo priš­li vý­rob­co­via sof­tvé­ru o tr­žby v hod­no­te 48 mil. eur a štát o prís­luš­né da­ňo­vé vý­no­sy z pre­da­ja sof­tvé­ru,“ uvied­la Šiku­ro­vá. Ako ďa­lej vy­plý­va z Ce­los­ve­to­vej štú­die sof­tvé­ro­vé­ho pi­rát­stva za rok 2010, prie­mer­ná mie­ra pi­rát­stva v Európ­skej únii pred­sta­vu­je 35 %, ce­los­ve­to­vo je to 42 %.

Za­tiaľ čo sa na Slo­ven­sku da­rí po­tlá­čať pi­rát­stvo vo fi­rem­nom sek­to­re, v do­mác­nos­tiach po­uží­va­nie ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru ras­tie. "Da­rí sa nám čis­tiť naj­mä fi­rem­ný sek­tor, v kto­rom si po­dni­ka­te­lia čo­raz viac uve­do­mu­jú dô­le­ži­tosť a bez­peč­nosť po­uží­va­nia le­gál­ne­ho sof­tvé­ru s tým, že čím men­šia je mie­ra sof­tvé­ro­vé­ho pi­rát­stva, tým viac to pros­pie­va ce­lej slo­ven­skej eko­no­mi­ke,“ kon­šta­to­va­la Šiku­ro­vá. Ako do­da­la, v spot­re­bi­teľ­skom seg­men­te sa pod ná­rast pi­rát­stva po­dpí­sa­lo pre­dov­šet­kým roz­ší­re­nie prís­tu­pu k rých­le­mu inter­ne­tu a boom po­uží­va­nia po­čí­ta­čov na do­má­cu zá­ba­vu i prá­cu z do­mu.

Naj­čas­tej­ším spô­so­bom ší­re­nia pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru je po­dľa BSA za­kú­pe­nie iba jed­nej sof­tvé­ro­vej li­cen­cie, pri­čom prog­ram je nás­led­ne nain­šta­lo­va­ný na via­ce­ro po­čí­ta­čov. „Ten­to spô­sob pi­rát­stva je dl­ho­do­bo naj­čas­tej­ší vo fir­mách. V do­mác­nos­tiach nás­tup toh­to tren­du urýc­hľu­je po­kles cien vý­poč­to­vej tec­hni­ky. Dnes je pre­to bež­né, že kaž­dý člen do­mác­nos­ti má svoj po­čí­tač. Pre­to mno­hí vý­rob­co­via sof­tvé­ru po­nú­ka­jú špe­ciál­ne do­má­ce li­cen­cie, kto­ré umož­ňu­jú in­šta­lá­ciu sof­tvé­ru na via­ce­ro po­čí­ta­čov,“ vy­svet­li­la Šiku­ro­vá.

Ce­los­ve­to­vo je naj­vyš­šia mie­ra pi­rát­stva v Gru­zín­ku, kde sa vla­ni po­uží­va­lo ne­le­gál­ne až 93 % sof­tvé­ru. Nas­le­du­je Zim­babwe s 91 % a Ban­gla­déš, Mol­dav­sko a Je­men zhod­ne po 90 %. Na opač­nom kon­ci reb­ríč­ka sú Ja­pon­sko, USA a Luxem­bur­sko, kde mie­ra pi­rát­stva nep­re­sa­hu­je 20 %. Nas­le­du­je No­vý Zé­land s 22 % a Aus­trá­lia s 24 %. V rám­ci EÚ sa naj­me­nej ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru po­uží­va v Luxem­bur­sku (20 %), Ra­kús­ku (24 %) a Bel­gic­ku (25 %), nao­pak naj­vý­raz­nej­šia je mie­ra pi­rát­stva v Gréc­ku (59 %), Ru­mun­sku (64 %) a Bul­har­sku (65 %).

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter