Bezplatný antivírus od Microsoftu v teste prepadol

Security Essentials.jpg Po­pu­lár­ny anti­ví­ru­so­vý prog­ram Se­cu­ri­ty Es­sen­tials z di­el­ne Mic­ro­sof­tu neob­stál vo štvrťroč­nom po­rov­na­ní ne­mec­kej spo­loč­nos­ti AV-Test. Naj­lep­šie sa umies­tnil Inter­net Se­cu­ri­ty Sui­te 2011 od Bit­De­fen­de­ru.

Veľ­mi dob­re si Se­cu­ri­ty Es­sen­tials (SE) 2.0 vie­dol pri tes­te od­ol­nos­ti pro­ti vy­bra­ným ví­ru­som zo zoz­na­mu Wildlist. Úspeš­ný bol v 100% prí­pa­dov. Dob­rý vý­kon po­dal eš­te pro­ti veľ­kej sku­pi­ne škod­li­vých sof­tvé­rov mlad­šie­ho dá­ta, kto­ré vy­bral sám AV-Test. Po­da­ri­lo sa mu de­te­go­vať 97% z nich. Na dru­hú stra­nu iš­lo o naj­me­nej ná­roč­né skúš­ky. Po­tom to už iš­lo s ním len z kop­ca.

So 107 webo­vý­mi a emai­lo­vý­mi ze­ro-day útok­mi si SE 2.0 ne­ve­del moc ra­dy. V tej­to čas­ti, kto­rú AV-Test naz­val "tes­to­va­nie v reál­nom sve­te", anti­ví­rus za­rea­go­val len asi na po­lo­vi­cu úto­kov. V ďal­šom ná­roč­nom "tes­to­va­ní dy­na­mic­kej de­tek­cie" po­tom SE roz­poz­nal do­kon­ca len 45% malwaru. Pre pred­sta­vu, prie­mer­né skó­re tých­to tes­tov bo­lo 84% a 64%.


Na­ko­niec zís­kal SE cel­ko­vé skó­re 2,5 bo­du, čo mu sta­či­lo na pred­pos­led­né 21. mies­to. Hor­ší bol už len Inter­net Se­cu­ri­ty Sui­te 2011 od CA Tech­no­lo­gies. Maximál­ne bo­lo mož­né zís­kať 6 bo­dov. To sa po­da­ri­lo iba anti­ví­ru­su Inter­net Se­cu­ri­ty Sui­te 2011 spo­loč­nos­ti Bit­De­fen­der. O dru­hé mies­to sa po­tom vďa­ka rov­na­ké­mu zis­ku 5,5 bo­dov po­de­li­li hneď šty­ri pro­duk­ty od BullGuard, F-Se­cu­re, Kas­per­sky a Sym­an­te­cu.


AV-Test sa tiež za­ují­mal o vplyv anti­ví­ru­sov na cel­ko­vý vý­kon po­čí­ta­ča. V tom­to prí­pa­de zís­kal Se­cu­ri­ty Es­sen­tials 2.0 skó­re 162, pri­čom prie­mer bol 171 (čím me­nej, tým lep­šie). Bit­De­fen­der dos­tal priaz­ni­vých 111 bo­dov, za­tiaľ čo BullGuard s 539 bod­mi asi ne­bu­de tou naj­lep­šou voľ­bou pre slab­šie po­čí­ta­če.


Hor­šie skó­re anti­ví­ru­su Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials je pod­ľa pra­cov­ní­kov AV-Tes­tu spô­so­be­né tým, že je na roz­diel od os­tat­ných tes­to­va­ných pro­duk­tov dis­tri­buo­va­ný úpl­ne za­dar­mo. "MSE chý­ba efek­tív­na e-mai­lo­vá a webo­vá ochra­na a tiež dy­na­mic­ké de­tek­čné / ochran­né tech­no­ló­gie," ho­vo­rí An­dreas Marx. To je tiež dô­vod, pre­čo Se­cu­ri­ty Es­sen­tials neob­stál v "tes­te reál­ne­ho sve­ta", na kto­rý sa vraj spo­loč­nosť za­me­ra­la pre­dov­šet­kým.

Zdroj: com­pu­terworld.cz

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter