Nadmerné zdieľanie informácií ohrozuje používateľov

bezpecnost2.jpg Po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci sa za­me­ria­va­jú na na­ku­pu­jú­cich na inter­ne­te, kto­rí ne­chá­va­jú ná­kup dar­če­kov na pos­led­nú chví­ľu, uka­zu­je pries­kum, do kto­ré­ho sa za­po­ji­lo viac ako 1300 ob­cho­dov, kto­ré sa zú­čas­tni­li v ak­cii Free Ship­ping Day. No­vá štú­dia uka­zu­je, že po­čas sviat­kov dôj­de k ná­ras­tu on-li­ne tran­sak­cií, ale rad pou­ží­va­te­ľov pri­tom ne­dodr­žia­va ani zá­klad­né bez­peč­nos­tné pra­vid­lá, aby ochrá­ni­li se­ba aj svo­je fi­nan­cie pred po­čí­ta­čo­vý­mi zlo­čin­ca­mi. Štú­dia ta­kis­to od­ha­ľu­je, že viac ako po­lo­vi­ca ľu­dí vo ve­ku pod 35 ro­kov ak­tua­li­zu­je svoj stav na so­ciál­nych sie­ťach vrá­ta­ne in­for­má­cií v reál­nom ča­se, kde sa prá­ve na­chá­dza, či už ide o do­vo­len­ku, ale­bo na­ku­po­va­nie via­noč­ných dar­če­kov v ná­kup­ných cen­trách.

Štú­diu Pri­po­je­ný, ale neo­patr­ný spon­zo­ro­val Nor­ton a vy­ko­ná­va­la spo­loč­nosť Ja­ve­lin Stra­te­gy & Re­search. Pries­kum, v kto­rom sa v Spo­je­ných štá­toch zú­čas­tni­lo viac ako 1000 pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu, uká­zal, že aj na­priek opa­ko­va­ným va­ro­va­niam pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi sú pou­ží­va­te­lia stá­le po­mer­ne bez­sta­ros­tní a ne­ma­jú pot­reb­né ve­do­mos­ti o inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti. Pre­dov­šet­kým ide o tri ob­las­ti: služ­by in­for­mu­jú­ce o ak­tuál­nom mies­te po­by­tu, tran­sak­cie z mo­bil­ných te­le­fó­nov a on-li­ne hes­lá. Tak­mer po­lo­vi­ca opý­ta­ných pou­ží­va­te­ľov (47 %) oča­ká­va, že me­dzi Dňom vďa­kyv­zda­nia a No­vým ro­kom bu­dú čas­tej­šie na­ku­po­vať on-li­ne, 14 % opý­ta­ných uvie­dlo, že po­čet ich tran­sak­cií on-li­ne sa mi­ni­mál­ne zdvoj­ná­so­bí. Tre­ti­na res­pon­den­tov (31 %) vo ve­ku od 18 do 34 ro­kov uvied­la, že bu­dú po­čas sviat­kov ak­tív­nej­ší na so­ciál­nych sie­ťach. Pries­kum od­ha­lil nie­koľ­ko hlav­ných ri­zi­ko­vých on-li­ne ak­ti­vít a zá­ro­veň uvá­dza­me aj dôs­led­ky ta­ké­ho sprá­va­nia.

Ne­po­zý­vaj­te po­čí­ta­čo­vých zlo­čin­cov, ska­zí­te si pár­ty
Ľudia bu­dú po­čas sviat­kov čas­tej­šie cho­diť na pár­ty, nav­šte­vo­vať prí­buz­ných v iných mes­tách ale­bo na­ku­po­vať v ob­chod­ných cen­trách. Rad ľu­dí o svo­jom mies­te po­by­tu in­for­mu­je po­mo­cou geo­lo­kač­ných slu­žieb pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ale­bo so­ciál­nych sie­tí, čím zvy­šu­jú nap­rík­lad ri­zi­ko vy­krad­nu­tia. Len 15 % opý­ta­ných ľu­dí bo­lo schop­ných vy­svet­liť, čo pres­ne fun­kcia geo­lo­ká­cie zna­me­ná, tak­že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov mo­bil­né­ho inter­ne­tu sa mô­že aj ne­ve­dom­ky sprá­vať ri­zi­ko­vo. Tak­mer štvr­ti­na res­pon­den­tov (22 %), kto­rí pou­ží­va­jú mo­bil­né za­ria­de­nia ale­bo in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s pri­po­je­ním k inter­ne­tu, pou­ží­va ap­li­ká­cie na ur­če­nie ze­me­pis­nej po­lo­hy. Na­vy­še 56 % opý­ta­ných vo ve­ku do 35 ro­kov uvie­dlo, že pra­vi­del­ne ak­tua­li­zu­jú na so­ciál­nych sie­ťach in­for­má­cie o svo­jom mies­te po­by­tu a to v sku­toč­nom sve­te mô­že byť cen­ná in­for­má­cia pre zlo­čin­cov, kto­rí mô­žu ne­ru­še­ne vy­krad­núť dom.

Pos­kyt­nu­tie mies­ta po­by­tu je po­ten­ciál­na vstu­pen­ka pre zlo­čin­cov a ľu­dia by si to ma­li uve­do­mo­vať a pre­mýš­ľať o tom. Ak nie ste do­ma, pot­re­bu­je to zvy­čaj­ne ve­dieť len va­ša ro­di­na, blíz­ki pria­te­lia a mož­no aj dô­ve­ry­hod­ný su­sed. Tech­no­ló­gie sa me­nia tak rých­lo, že mno­hí ľu­dia si ani ne­mu­sia uve­do­mo­vať, aké ri­zi­ká a reál­ne mož­nos­ti fi­nan­čnej stra­ty im hro­zia.

„Nie veľ­mi in­te­li­gen­tné“ pou­ži­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Pou­ží­va­te­lia priz­ná­va­jú, že bez­peč­nosť mo­bil­ných za­ria­de­ní po­va­žu­jú za sa­moz­rej­mosť. Tak­mer 4 z 10 (38 %) pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú prís­tup k inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, kon­tro­lu­jú svoj ban­ko­vý účet a vy­ko­ná­va­jú on-li­ne ná­ku­py. Viac ako po­lo­vi­ca (51 %) vy­uží­va svo­je za­ria­de­nia s pri­po­je­ním k inter­ne­tu aj na kon­tro­lu ale­bo ak­tua­li­zá­ciu úč­tu na so­ciál­nych sie­ťach.

Ho­ci je mo­bil­ný inter­net veľ­mi roz­ší­re­ný, kaž­dý štvr­tý člo­vek s tým­to pri­po­je­ním k inter­ne­tu ne­má preh­ľad o svo­jom za­bez­pe­če­ní ale­bo o ňom do­kon­ca ani nep­re­mýš­ľa a 42 % má len všeo­bec­nú pred­sta­vu o bez­peč­nom pos­tu­pe. Na­vy­še 52 % pou­ží­va­te­ľov s mo­bil­ným prís­tu­pom na inter­net ne­pou­ží­va ani zá­klad­nú úro­veň ochra­ny, ako je prís­tu­po­vé hes­lo.

Exis­tu­je mno­ho jed­no­du­chých opat­re­ní, kto­ré za­brá­nia on-li­ne krá­de­žiam iden­ti­ty ale­bo krá­de­ži in­for­má­cií o kre­dit­nej kar­te aj hroz­bám reál­ne­ho sve­ta, no na­priek to­mu s ni­mi mož­no zos­tať on-li­ne.

Prob­lé­my s hes­lom
Keď­že úč­ty na na­ku­po­va­nie on-li­ne sú väč­ši­nou via­za­né na e-mai­lo­vé kon­tá, mô­žu po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci vy­užiť prís­tup k e-mai­lo­vé­mu úč­tu ako brá­nu k in­for­má­ciám o kre­dit­nej kar­te a ban­ko­vé­mu úč­tu. Ok­rem to­ho mô­žu po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci pre­nik­núť do úč­tov na so­ciál­nych sie­ťach, vy­dá­vať sa za pria­te­ľov a pro­siť o za­sla­nie pe­ňa­zí na pod­vod­ný účet. Na­priek to­mu sa pou­ží­va­te­lia sprá­va­jú stá­le ne­zod­po­ved­ne, po­kiaľ ide o ochra­nu hes­lom:
• Tak­mer po­lo­vi­ca (46 %) opý­ta­ných priz­na­la, že nik­dy nez­me­ni­la svo­je hes­lo e-mai­lo­vé­ho kon­ta
• Prib­liž­ne tre­ti­na (31 %) nik­dy nez­me­ni­la svo­je hes­lo ban­ko­vé­ho a fi­nan­čné­ho úč­tu
• 42 % res­pon­den­tov nik­dy nez­me­ni­lo svo­je hes­lo na strán­kach so­ciál­nych sie­tí
• 72 % res­pon­den­tov, kto­rí ma­jú jed­no hes­lo na rôz­nych úč­toch/webo­vých strán­kach, tvr­dí, že to tak ma­jú, „pre­to­že je ľah­šie si to pa­mä­tať“

Sil­né a čas­to ak­tua­li­zo­va­né hes­lá sú jed­no­du­chý spô­sob, ako chrá­niť se­ba a svo­je fi­nan­cie pred po­čí­ta­čo­vý­mi zlo­čin­ca­mi. Pou­ží­va­nie rov­na­kých he­siel na všet­kých úč­toch ale­bo strán­kach uľah­ču­je hac­ke­rom prá­cu a pri­tom je veľ­mi ľah­ké sa to­ho vy­va­ro­vať.

Chráň­te sa, eš­te než sa pri­po­jí­te
1. Chráň­te svoj mo­bil­ný te­le­fón: Ľudia čo­raz čas­tej­šie uk­la­da­jú in­for­má­cie o svo­jich úč­toch na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Ok­rem bez­peč­né­ho hes­la by pou­ží­va­te­lia ma­li pou­ží­vať aj bez­peč­nos­tné ap­li­ká­cie pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, kto­ré umož­ňu­jú za­ria­de­nie vzdia­le­ne za­mknúť ale­bo vy­ma­zať dá­ta v prí­pa­de stra­ty ale­bo krá­de­že.
2. Než sa pri­po­jí­te, pre­mýš­ľaj­te o tom, ko­ho k se­be mô­že­te pus­tiť: Ak sa pot­re­bu­je­te pri­po­jiť k inter­ne­tu na ces­tách, vždy pred­pok­la­daj­te, že pri­po­je­nie Wi-Fi ne­mu­sí byť bez­peč­né. Ne­za­dá­vaj­te cit­li­vé úda­je (o ban­ko­vom úč­te, de­bet­nej kar­te ale­bo čís­la so­ciál­ne­ho pois­te­nia atď.) pri pre­hlia­da­ní webu cez ve­rej­né sie­te Wi-Fi.
3. Dvak­rát me­raj a raz rež! Pod­vo­dy s kre­dit­ný­mi kar­ta­mi nie sú smieš­ne: Pou­ží­vaj­te len jed­nu pla­tob­nú kar­tu pri všet­kých on-li­ne ná­ku­poch. Mi­ni­ma­li­zu­je­te ško­dy, ak po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci od­cu­dzia čís­lo va­šej kar­ty.

Zdroj: TS SymantecOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter