Sú používatelia iPhonu, BlackBerry a platforiem Android ohrozovaní vlastnými mobilmi?

smartphone_ilus.jpg Po­dľa no­vé­ho pries­ku­mu vy­da­né­ho spo­loč­nos­ťa­mi AVG Tec­hno­lo­gies a Po­ne­mon In­sti­tu­te si viac ako tre­ti­na po­uží­va­te­ľov smar­tfó­nov nie je ve­do­má ras­tú­cich bez­peč­nos­tných hro­zieb, kto­ré sú spo­je­né s po­uží­va­ním te­le­fó­nov na fi­nan­čné tran­sak­cie a uk­la­da­nie osob­ných úda­jov. Štú­dia tiež uká­za­la, že len 29 per­cent vlas­tní­kov smar­tfó­nov zva­žo­va­lo stiah­nu­tie pla­te­né­ho či bez­plat­né­ho anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru, kto­rý by im po­mo­hol oc­hrá­niť svo­je osob­né elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie.

Pries­kum bol za­me­ra­ný na 734 ame­ric­kých spot­re­bi­te­ľov star­ších ako 18 ro­kov, kto­rí vlas­tnia smar­tfón, ako je iP­ho­ne, Blac­kBerry ale­bo mo­bil fun­gu­jú­ci na plat­for­me An­droid.

Po­uží­va­te­lia uká­za­li ne­dos­ta­toč­né po­ve­do­mie pri via­ce­rých kľú­čo­vých bez­peč­nos­tných otáz­kach:
• Tri­násť per­cent po­uží­va­te­ľov smar­tfó­nov uvied­lo, že lo­ka­li­zač­né úda­je bo­li ulo­že­né v han­dse­te bez ich ve­do­mia, čím dru­hým umož­ni­li sle­do­vať ich po­hyb. Iba 21 per­cent res­pon­den­tov si bo­lo ve­do­mých to­ho, že sa to moh­lo stať.
• Šesť per­cent res­pon­den­tov uvied­lo, že mo­bil­né ap­li­ká­cie od­ov­zdá­va­li dô­ver­né in­for­má­cie o plat­be kre­dit­nou kar­tou bez ve­do­mia či súh­la­su po­uží­va­te­ľa. Iba 11 per­cent res­pon­den­tov si uve­do­mo­va­lo, že to je mož­né.
• Osem per­cent po­uží­va­te­ľov smar­tfó­nov po­tvr­di­lo, že ich han­dset bol in­fi­ko­va­ný mal­vé­rom naz­va­ným di­allerware, kto­rý zlo­čin­com umož­ní pri­viesť po­uží­va­te­ľa te­le­fó­nu bez je­ho ve­do­mia k vy­uží­va­niu nad­štan­dar­dných slu­žieb či te­le­fón­nych čí­sel ve­dú­cich k ne­ča­ka­ne vy­so­kým me­sač­ným po­plat­kom. O ri­zi­ku ve­de­lo len 10 per­cent res­pon­den­tov.

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter