Vírus Anna Kourniková oslavuje desiate výročie

Anna Kourniková.jpg V pia­tok 11. 2. 2011 up­ly­nu­lo pres­ne 10 ro­kov od­vte­dy, čo sa pr­výk­rát ob­ja­vil le­gen­dár­ny ví­rus An­na Kour­ni­ko­vá, kto­rý dos­lo­va za­pla­vil ce­lý svet. A priz­naj­me si, že za ús­pec­hom ví­ru­su bo­la aj túž­ba vi­dieť naj­nov­šiu fo­tog­ra­fiu zvod­nej te­nis­tky. Na­mies­to zmy­sel­nej krás­ky však ví­rus zneu­žil e-mai­lo­vú schrán­ku a prís­tup ku kon­tak­tom a sám po­slal na kaž­dý kon­takt sprá­vu. Po­dľa po­sled­ných štú­dií sa za tých 10 ro­kov ve­ľa nez­me­ni­lo. Ľudia stá­le bez­sta­ros­tne kli­ka­jú na po­dvod­né od­ka­zy. Na­vy­še sú od­ka­zy čo­raz čas­tej­šie skra­co­va­né a to po­čí­ta­čo­vým zlo­čin­com eš­te viac uľah­ču­je prá­cu.

Ví­rus An­na Kour­ni­ko­va ale­bo Vbs.SST@mm bol nie­len pô­so­bi­vý v rých­los­ti ší­re­nia, ale je veľ­mi dô­le­ži­tý aj z po­hľa­du his­tó­rie, pre­to­že to bo­la jed­na z pr­vých hro­zieb vy­tvo­re­ných po­mo­cou útoč­nej súp­ra­vy a tým spô­so­bi­la po­sun po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­ty. Dnes už mož­no za­ob­sta­rať útoč­né súp­ra­vy re­la­tív­ne ľah­ko a ne­vy­ža­du­jú od po­čí­ta­čo­vých zlo­čin­cov hl­bo­ké tec­hnic­ké zna­los­ti.

Útoč­né súp­ra­vy sa dnes pre­dá­va­jú on-li­ne a pro­pa­gu­jú sa aj pros­tred­níc­tvom rek­la­my. Ky­berzlo­čin­ci na weboch a rôz­nych fó­rach po­nú­ka­jú nás­tro­je na krá­de­že in­for­má­cií a iden­tít. Po­dľa úda­jov spo­loč­nos­ti Sym­an­tec pat­rí med­zi naj­dô­le­ži­tej­šie súp­ra­vy Zeus, kto­rý od augus­ta 2009 exis­to­val vo viac ako 90 000 uni­kát­nych va­rian­toch škod­li­vé­ho kó­du. V ro­ku 2010 bo­la uvoľ­ne­ná no­vá ver­zia Zeus 2.0.32 a ce­na zá­klad­né­ho ba­lí­ka sa vy­špl­ha­la až na 8000 do­lá­rov. Po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci dnes ne­pot­re­bu­jú od­bor­né zna­los­ti, sta­čí len nav­ští­viť strán­ky ve­no­va­né po­dzem­nej eko­no­mi­ke a kú­piť si ba­lí­ček útoč­ných nás­tro­jov.

Zdroj: TS SymantecOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter