Podľa reportu, ktorý uverejnil Wall Street Journal, odovzdávajú aplikácie vo Facebooku tajné osobné údaje používateľov firmám zameriavajúcim sa na reklamu a monitoring webu.

Facebook má ďalší škandál, odovzdával citlivé dáta používateľov reklamným firmám


Po­dľa re­por­tu, kto­rý uve­rej­nil Wall Street Jour­nal, od­ov­zdá­va­jú ap­li­ká­cie vo Fa­ce­boo­ku taj­né osob­né úda­je po­uží­va­te­ľov fir­mám za­me­ria­va­jú­cim sa na rek­la­mu a mo­ni­to­ring webu.

Ide o ďal­ší škan­dál, spo­je­ný so súk­ro­mím po­uží­va­te­ľov, kto­rý Fa­ce­book v po­sled­nom ča­se stre­tol, a mno­ho po­uží­va­te­ľov aj po­zo­ro­va­te­ľov ho už dl­hší čas kri­ti­zu­je za to, že ne­ro­bí dosť na oc­hra­nu osob­ných úda­jov ľu­dí, kto­rí je­ho služ­by vy­uží­va­jú.

Po­dľa Wall Street Jour­na­lu po­sie­la­li osob­né in­for­má­cie tre­tím oso­bám aj po­pu­lár­ne ap­li­ká­cie, ako je Far­mvil­le, Texas Hol­dem Po­ker či Fron­tier­Vil­le. A to do­kon­ca i v prí­pa­de, že po­uží­va­teľ mal nas­ta­ve­nú úro­veň súk­ro­mia na naj­vyš­šiu mož­nú mie­ru. Do­ved­na bo­lo ob­ja­ve­ných už 10 ap­li­ká­cií pre Fa­ce­book, kto­ré neauto­ri­zo­va­ne od­osie­la­li úda­je, a nap­rík­lad hra Far­mvil­le, kto­rá sa te­ší ob­rov­skej po­pu­la­ri­te asi 59 mi­lió­nov po­uží­va­te­ľov, po­sie­la­la aj in­for­má­cie o pria­te­ľoch v po­uží­va­teľ­skom úč­te.

Rob En­der­le, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti En­der­le Group, tvr­dí, že po­dob­né škan­dá­ly po­ru­šu­jú dô­ve­ry­hod­nosť Fa­ce­boo­ku a z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka mô­žu po­ško­diť je­ho po­vesť. Už te­raz sa po­dľa ne­ho ob­ja­vu­jú sna­hy po­uží­va­te­ľov prec­hád­zať na iné služ­by a pri kaž­dej po­dob­nej uda­los­ti sa stu­peň mig­rá­cie zvý­ši. Je­den z am­bi­cióz­nych pro­jek­tov v tej­to ob­las­ti je napr. Di­as­po­ra.

Nao­pak, Fa­ce­book sa ob­ha­ju­je tým, že to údaj­ne so za­bez­pe­če­ním cit­li­vých dát po­uží­va­te­ľov mys­lí veľ­mi váž­ne a pra­cu­je na od­stra­ňo­va­ní exis­tu­jú­cich ne­dos­tat­kov (po­zri nap­rík­lad člán­ky Fa­ce­book aj nap­riek no­vým bez­peč­nos­tným opat­re­niam zos­tá­va ne­bez­peč­ný ale­bo Fa­ce­book po­núk­ne svo­jim po­uží­va­te­ľom bez­plat­nú anti­ví­ru­so­vú oc­hra­nu). Niek­to­rí po­uží­va­te­lia sí­ce vy­jad­ru­jú nad sú­čas­nou si­tuá­ciou už znač­né znec­hu­te­nie, prav­da však je, že väč­ši­na z nich sa o bez­peč­nosť svo­jich dát veľ­mi nes­ta­rá a na Fa­ce­boo­ku sa sprá­va až neu­ve­ri­teľ­ne bez­sta­ros­tne.

Ta­kis­to Dan Olds, ana­ly­tik Gab­riel Con­sul­ting Group, po­zna­me­ná­va, že tá­to po­sled­ná afé­ra mô­že spô­so­biť Fa­ce­boo­ku nao­zaj ve­ľa prob­lé­mov, viac ako kto­rá­koľ­vek pred­chád­za­jú­ca. Zvlášť me­dia­li­zá­cia úni­kov cit­li­vých dát je preň veľ­mi nep­rí­jem­ná a je mož­né, že ča­som po­uží­va­te­lia za­čnú Fa­ce­book vní­mať ako nao­zaj ne­bez­peč­né pros­tre­die (kto­rým po­dľa mno­hých hla­sov sku­toč­ne aj je).

Zdroj: com­pu­terworld.cz
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter