Hacknutý Azet.sk: igigi zverejnil heslá

Strana 1/2

Ako sme ne­dáv­no in­for­mo­va­li, hac­ke­ro­vi igi­gi­mu sa po­da­ri­lo hac­knúť por­tál Azet.sk. Ha­cker o tom in­for­mo­val na svo­jom blo­gu, kde zve­rej­nil ukáž­ku pou­ží­va­teľ­ských dát: http://igi­gi.baywords.com/azet-sk-hac­ked/. Na blo­gu v tom ča­se eš­te nez­ve­rej­nil dá­ta, len ukáž­ky a náz­vy da­ta­báz.

Pre­vádz­ko­va­teľ potvr­dil únik in­for­má­cií, kto­ré sú pod­ľa ne­ho v za­šif­ro­va­nej po­do­be, a ďa­lej dopl­nil: „Hes­lá nie sú pria­mo zneu­ži­teľ­né na prís­tup do pou­ží­va­teľ­ských úč­tov. Dek­ryp­to­va­nie je ča­so­vo ná­roč­ná zá­le­ži­tosť, pri­čom Azet.sk od zis­te­nia úto­ku reali­zu­je pre­sun naj­dô­le­ži­tej­ších úda­jov z na­pad­nu­tej da­ta­bá­zy do no­vej, lep­šie za­bez­pe­če­nej da­ta­bá­zy. Nás­led­ne hro­mad­ne vy­zve­me na­šich pou­ží­va­te­ľov k zme­ne svo­jich he­siel v prie­be­hu dneš­nej no­ci. Ne­doš­lo k zneu­ži­tiu pou­ží­va­teľ­ských kont a Azet.sk chce to­mu tým­to spô­so­bom za­brá­niť.“

Na tú­to in­for­má­ciu sa igi­gi roz­ho­dol vče­ra, t. j. 6. 1. 2010, rea­go­vať nas­le­du­jú­cim vy­hlá­se­ním na svo­jom blo­gu http://igi­gi.baywords.com/: „Mo­ji čes­kí pria­te­lia ma dnes in­for­mo­va­li, že jed­na zo spo­loč­nos­tí, o kto­rej som pí­sal na tom­to blo­gu, zve­rej­ni­la svo­je ve­rej­né vy­hlá­se­nie, kto­ré je pl­né bl­bos­tí. Nep­lá­no­val som zve­rej­niť viac, ale to­to je špe­ciál­na si­tuácia, tak som sa dnes hral so zís­ka­ný­mi dá­ta­mi a de­šif­ro­val som 92 % he­siel. Bo­lo to sku­toč­ne ľah­ké, pre­to­že ob­me­dzi­li dĺžku hes­la iba na 15 zna­kov. Spo­loč­nosť tvr­dí, že zre­se­to­va­la všet­ky.“

Nás­led­ne uvie­dol na svo­jom blo­gu prih­la­so­va­cie úda­je všet­kých čle­nov ve­de­nia spo­loč­nos­ti v tva­re: na­me | lo­gin | email | hash | password Na webe ta­kis­to uvie­dol naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né a naj­dlh­šie prih­la­so­va­cie hes­lá http://igi­gi.baywords.com/, k čo­mu však igi­gi do­dal: „Keď­že spo­loč­nosť všet­ky hes­lá zre­se­to­va­la, tak sa žiad­na ško­da nes­ta­la.“


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter