Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Bezpečnosť

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och

Európ­ska únia ukon­či­la ro­ko­va­nia s ame­ric­kou stra­nou tý­ka­jú­ce sa od­ov­zdá­va­nia osob­ných úda­jov spo­loč­nos­tiam sí­dlia­cim v USA.

09.02.2016 / Redakcia / 411 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hac­ker­skej sku­pi­ne vy­stu­pu­jú­cej pod náz­vom Anon­Sec sa po­da­ri­lo na­bú­rať do špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu na ov­plyv­ňo­va­nie po­ča­sia, nad kto­rým má v sú­čas­nos­ti kon­tro­lu ame­ric­ká NA­SA.
08.02.2016 / Redakcia / 1366 čítaní (0)
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev

Ne­zis­ko­vé ob­čian­ske zdru­že­nie Alian­cia Fair-play (AFP) a Plat­for­ma Slo­ven­sko.Di­gi­tal žia­da­jú mi­nis­ter­stvá vnút­ra, dop­ra­vy a škol­stva, aby za­sta­vi­li a pre­hod­no­ti­li ob­sta­rá­va­nia šty­roch veľ­kých IT pro­jek­tov, kto­ré v re­zor­toch mo­men­tál­ne pre­bie­ha­jú.

04.02.2016 / SITA / 441 čítaní (0)
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Ví­rus zi­ka sa za­čal rých­lo ší­riť po ce­lom sve­te. V tep­lých ob­las­tiach oboch ame­ric­kých kon­ti­nen­tov, kam sa dos­tal za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, už mož­no ho­vo­riť o pan­dé­mii.
01.02.2016 / Redakcia / 1015 čítaní (0)
 
Top správa Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jad­ro­vých zbra­niach ho­vo­rí zväč­ša v ne­ga­tí­vom svet­le, ved­ci v nich pa­ra­doxne vi­dia efek­tív­ny spô­sob na zá­chra­nu Ze­me pred prí­pad­nou hroz­bou.
29.01.2016 / Redakcia / 1426 čítaní (0)
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET kaž­dý rok prip­ra­vu­je svoj preh­ľad bez­peč­nos­tných tém, kto­ré bu­dú v naj­bliž­ších me­sia­coch trá­piť bež­ných pou­ží­va­te­ľov ale­bo fir­my a or­ga­ni­zá­cie.
28.01.2016 / Redakcia / 423 čítaní (0)
 
Top správa Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chy­tiť ne­ja­kú cho­ro­bu na pa­lu­be lie­tad­la nie je nič prí­jem­né. Pri­tom mno­hé ví­ru­sy ne­bez­peč­ných cho­rôb, ako je napr. SARS či vtá­čia chríp­ka, sa v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti ší­ri­li po sve­te prá­ve pros­tred­níc­tvom lie­ta­diel.
27.01.2016 / Redakcia / 1642 čítaní (0)
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vy­dá­va ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty. To­to no­vé rie­še­nie pre VMware vShield ne­vy­ža­du­jú­ce na­sa­de­nie agen­ta kom­bi­nu­je vy­uži­tie ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty s kon­zo­lou vzdia­le­nej sprá­vy ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor tak, aby pos­ky­to­va­lo ochra­nu oce­ňo­va­né­ho ske­no­va­cie­ho jad­ra spo­lu s os­ved­če­nou vzdia­le­nou sprá­vou.
25.01.2016 / Redakcia / 322 čítaní (0)
 
Veľ­ký brat v ak­cii. New York aj Ka­li­for­nia chce za­ká­zať pre­daj iP­ho­nu a ďal­ších šif­ro­va­ných smar­tfó­nov

Návrh zá­ko­na sa usi­lu­je v New Yor­ku pre­sa­diť zá­kaz pre­da­ja smar­tfó­nov, kto­rých šif­ro­va­nie sa ne­dá obísť. Zá­ko­no­dar­co­via tak vraj chcú zjed­no­du­šiť or­gá­nom na pre­sa­dzo­va­nie prá­va prís­tup k za­šif­ro­va­ným dá­tam ulo­že­ným v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch

25.01.2016 / Redakcia / 2338 čítaní (0)
 
Ky­ber­ne­tic­ké úto­ky na uk­ra­jin­ských dis­tri­bú­to­rov ener­gie pok­ra­ču­jú

ESET za­zna­me­nal no­vú vl­nu úto­kov na uk­ra­jin­ských dis­tri­bú­to­rov elek­tric­kej ener­gie. Na roz­diel od de­cem­bro­vé­ho in­ci­den­tu však útoč­ní­ci pou­ži­li iný škod­li­vý kód.

22.01.2016 / Redakcia / 389 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter