Ako postupovať pri čistenie pevných častí počítača

 Ak sa jed­ná o údr­žbu a vy­čis­te­nie po­čí­ta­ča, väč­ši­na s nás by asi vy­hľa­da­la dra­hých od­bor­ní­kov, ak však po­čúv­ne­te ra­dy up­ra­to­va­cej spo­loč­nos­ti Top­servis, nič ta­ké neh­ro­zí. Čis­te­nie si za­bez­pe­čí­te sa­mi do­ma bez to­ho, aby ste nie­ko­mu mu­se­li pla­tiť.

V sú­čas­nej inter­ne­to­vej do­be je po­čí­tač zá­klad ži­vo­ta, bez kto­ré­ho si väč­ši­na z nás ži­vot ne­do­ká­že ani pred­sta­viť. Pot­re­bu­je­me ho na biz­nis, ko­mu­ni­ku­je­me s ním na so­ciál­nych sie­ťach a v ne­pos­led­nom ra­de si s ním krá­ti­me čas. Čím viac ho pou­ží­va­me, tým viac si špi­ní­me klá­ves­ni­cu, prá­ši­me na mo­ni­tor a na­ná­ša­me naj­rôz­nej­šie zne­čis­te­nie od vý­mys­lu sve­ta. Aj ke­by sa nie­ko­mu zda­lo, vo svo­jej pod­sta­te sú to prob­lé­my úpl­ne mi­ni­mál­ne­ho vý­zna­mu, keď si dá­te po­ra­diť od fir­my Top­servis www.top­servis-bra­tis­la­va.sk. Ne­bu­de­te mu­sieť nav­šte­vo­vať prís­luš­ný servis, ako väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov PC, pre­to­že sa bo­ja mož­né­ho poš­ko­de­nia. Tí­to ľu­dia sa maximál­ne od­hod­la­jú utrieť prach z vr­chné­ho oba­lu, ale do vnút­ra sa ne­poz­rú. Strach z mož­né­ho poš­ko­de­nia vnú­tor­nej elek­tro­ni­ky je sa­moz­rej­me na mies­te, no, ak bu­de­te po­čú­vať ra­dy dl­ho­roč­né­ho pro­fe­sio­ná­la v ob­las­ti čis­tia­cich prác fir­mu Top­servis, žiad­ne nep­rí­jem­nos­ti neh­ro­zia. Aj keď sa ná­no­som pra­chu, omr­vin­kám z pot­ra­vy a zne­čis­te­niu z mas­tných pr­stov dá do ur­či­tej mie­ry za­brá­niť ,aby sa do vnút­ra po­čí­ta­ča ne­dos­ta­li úpl­ne, to sa za­bez­pe­čiť ne­dá. Pre­to ak sa da­nej prob­le­ma­ti­ke ne­bu­de­me ve­no­vať, vý­raz­ne si skrá­ti­me ži­vot­nosť pou­ží­va­nej elek­tro­ni­ky.

Cho­ro­bop­lod­né zá­rod­ky na klá­ves­ni­ciach

 Už aj vrab­ce po stre­chách si šte­bo­ta­jú, že na klá­ves­ni­ciach na­šich no­te­boo­kov je viac bak­té­rií a cho­ro­bop­lod­ných zá­rod­kov ako na zá­cho­do­vých dos­kách. V sku­toč­nos­ti si asi nik­to dosť dob­re ne­do­ká­že ani pred­sta­viť akú zoo­lo­gic­kú zá­hra­du no­sí­me na iP­ho­ne, kto­rý má­me den­no­den­ne v ru­ke a po­lo­ží­me ho na stôl vša­de, kde sa prá­ve na­chá­dza­me. To aký­mi sú la­pa­če špi­ny mo­ni­to­ry tab­le­tov, po­čí­ta­čov a sta­tic­ky na­bi­té te­le­víz­ne ob­ra­zov­ky asi net­re­ba ani spo­mí­nať. Po náv­šte­ve strán­ky Top­servis sa krok za kro­kom doz­vie­te, ako pos­tu­po­vať pri tých­to prob­lé­moch. Za pár mi­nút od­strá­ni­te prob­lém a zá­ro­veň ušet­ri­te ne­ma­lé pros­tried­ky za auto­ri­zo­va­ný servis.  Všet­ky tie­to cho­ro­bop­lod­né zá­rod­ky, ví­ru­sy, bak­té­rie, ples­ne a naj­rôz­nej­šie mik­roor­ga­niz­my vý­znam­ne nás­led­ne vplý­va­jú na na­še zdra­vie. Všeo­bec­ne by sa ten­to prob­lém dal naz­vať ako ,, sku­pi­na toxínov ʺ. Pod­ľa teórie ce­los­tnej me­di­cí­ny, kto­rá sa ve­nu­je fun­go­va­niu kaž­dé­ho or­ga­niz­mu ako cel­ku, tvo­ria všet­ky sku­pi­ny toxínov, hlav­nú a je­di­nú prí­či­nu vzni­ku všet­kých zdra­vot­ných prob­lé­mov. Ak od­strá­ni­te všet­ky toxí­ny, kto­ré sa na­chá­dza­jú vo Va­šom or­ga­niz­me, Va­še te­lo sa vrá­ti k správ­ne­mu fun­go­va­niu a po­cí­ti­te sku­toč­né zdra­vie. Viac pod­rob­nos­tí o ce­lej prob­le­ma­ti­ke ce­los­tnej me­di­cí­ny www.ce­los­tna-me­di­ci­na.sk sa do­čí­ta­te na ich ofi­ciál­nych strán­kach. Netr­pte zby­toč­ne a zbav­te sa svo­jich zdra­vot­ných prob­lé­mov.

Čis­tia­ce prá­ce na no­te­boo­ku

Naj­dô­le­ži­tej­ší roz­diel me­dzi klá­ves­ni­cou na kla­sic­kom a pre­nos­nom PC je jej umies­tne­nie. Za­tiaľ čo pri klá­ves­ni­ciach na no­te­boo­koch je hneď pod klá­ves­ni­cou hardware, klá­ves­ni­cu u bež­né­ho po­čí­ta­ča, kto­rá je exter­ne umies­tne­ná, mô­že­me v po­ho­de ro­zob­rať aj po jed­not­li­vých pís­men­kách.  Ne­po­rov­na­teľ­ne je te­da ná­roč­nej­šie vy­čis­te­nie klá­ves­ni­ce no­te­boo­ku, ke­dy mu­sí­me dá­vať po­zor, aby sa elek­tro­ni­ka nes­kra­to­va­la prí­pad­ným čis­tia­cim pros­tried­kom, ako u bež­nej klá­ves­ni­ce. U no­te­boo­ku tre­ba pos­tu­po­vať me­cha­nic­ky po­mo­cou jem­ných met­li­čiek a ošet­ru­jú­cim pros­tried­kom na TFT ob­ra­zov­ky. Me­dzi ďal­šie dva naj­vý­raz­nej­šie la­pa­če pra­cho­vých chuch­val­cov a zne­čis­te­nia pa­tria chla­dia­ce ven­ti­lá­to­ry a čí­ta­cia me­cha­ni­ka. V tých­to prí­pa­doch pos­tu­pu­je­me veľ­mi opatr­ne po­mo­cou zní­že­né­ho sa­tia na vy­sá­va­či. Dôk­lad­ne od­strá­ni­me hru­bé ná­no­sy pra­chu, opatr­ne otrie­me čí­ta­cie di­ódy a me­cha­ni­ku zno­vu uzat­vo­rí­me. Pre pod­rob­nej­šie in­for­má­cie ne­vá­haj­te nav­ští­viť strán­ky hĺbko­vo te­po­va­cej fir­my Top­servis www.top­servis-pe­zi­nok.sk. Na jej strán­kach prí­pad­ne kon­tak­to­va­ním zod­po­ved­ných osôb sa doz­vie­te viac  o da­nej prob­le­ma­ti­ke.

Zdroj: PR NewsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR: IT Fit­ness test od­ha­ľu­je sla­bi­ny Slo­vá­kov
Už iba do konca januára máte možnosť zapojiť sa do veľkého testovania IT zručností slovenského národa. IT Fitness test je opätovne spustený od 28. septembra 2015 a absolvovalo ho už viac ako 18 000 Slovákov. čítať »
 
Ako pos­tu­po­vať pri čis­te­nie pev­ných čas­tí po­čí­ta­ča
Asi nie je potrebné nikomu pripomínať, že ak sa o veci správne staráme, vydržia dlhšie. To isté platí aj o počítačoch a všeobecne elektronike. čítať »
 
Správ­ne čis­te­nie tla­čiar­ne a cel­ko­vo PC
Každá súčasť hardwaru PC je trošku iná a pri čistení vyžaduje trošku inú starostlivosť, aby nedošlo k väčšej škode ako úžitku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter