Správne čistenie tlačiarne a celkovo PC

Ak bu­de­te pos­tu­po­vať pod­ľa dl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí čis­tia­cej fir­my Top­servis nau­čí­te sa ako od­prá­šiť vnút­ro tab­le­tu, ošet­riť me­cha­ni­ku mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, ale­bo tre­bárs sfun­kčniť DVD me­cha­ni­ku. Aj keď je nám všet­kým jas­né, že obe­do­vať nad klá­ves­ni­cou nie je ten naj­lep­ší ná­pad, kto z nás to, ru­ku na sr­dce, raz za čas neu­ro­bí. Klá­ves­ni­ca od po­čí­ta­ča sa po­tom stá­va liah­ňou naj­rôz­nej­ších cho­ro­bop­lod­ných zá­rod­kov a sme­tis­kom drob­če­kov od jed­la. Pre­to sa dôk­lad­ne po­zrie­me ako správ­ne hĺbko­vo vy­čis­tiť špá­ry me­dzi tla­čid­la­mi na klá­ves­ni­ci, troš­ku sa po­ve­nu­je­me čis­te­niu plas­to­vých čas­tí po­čí­ta­ča a v ne­pos­led­nej ra­de spo­me­nie­me aj čis­te­nie mo­ni­to­rov PC.  Mo­der­né tla­čiar­ne už v se­be ob­sa­hu­jú fun­kcie sa­mo­čis­te­nia no raz za čas je vhod­né pre­čis­tiť aj tie. Ako náh­le si os­vo­jí­te schop­nosť čis­te­nia hardwaru tla­čiar­ní, už pre Vás ne­bu­dú pred­sta­vo­vať prob­lém ani nek­va­lit­né far­by.

Ako správ­ne za­čať

Všim­li ste si škra­ban­ce na plas­to­vom kry­te po­čí­ta­ča? Žia­den prob­lém, ta­ký­to povrch sa veľ­mi ľah­ko čis­tí kla­sic­kou utier­kou a vhod­ným čis­ti­čom na ob­lo­ky. Pros­trie­dok na­ne­sie­te na utier­ku, nik­dy nie pria­mo na čis­te­ný povrch, aby sa v naj­hor­ších prí­pa­doch čis­tič ne­dos­tal do kon­tak­tu s elek­tro­ni­kou. Pra­cho­vé čas­ti­ce na vi­di­teľ­ných mies­tach naj­ľah­šie od­strá­ni­me anti­sta­tic­kou utier­kou a mas­tno­tu z rúk han­drič­kou z mik­rov­lák­na, na kto­rú sa dá eš­te na­niesť aj eko­lo­gic­ký pros­trie­dok na riad, prí­pad­ne vlaž­ná vo­da.
Pri čis­te­ní TFT povr­chov mo­ni­to­rov nik­dy ne­pos­tu­pu­je­me ako pri čis­te­ní zr­ka­diel, ale­bo ob­lo­kov. Pre­to­že TFT povr­chy mo­ni­to­rov by sa moh­li za­ml­žiť a nez­vrat­ne poš­ko­diť. Aby sme to­mu­to sce­ná­ru pre­diš­li, tre­ba za­čať anti­sta­tic­kou pra­chov­kou a nás­led­ne dôk­lad­ne otrieť dis­plej navl­hče­nou utier­kou z mik­rov­lák­na. Pri čis­te­ní PC hardwaru pla­tí zá­klad­né pra­vid­lo: nik­dy sa te­ku­té čis­ti­če nes­mú strie­kať pria­mo na elek­tro­ni­ku.
Tre­tím naj­čas­tej­šie zne­čis­te­ním za­ria­de­ním je myš­ka. Aj keď by sa zda­lo, že už jej v niek­to­rých prí­pa­doch nie je po­mo­ci, nik­dy sa nev­zdá­vaj­te. Vo ve­ľa si­tuáciách sta­čí pár úko­nov a myš­ka je ako no­vá. Pod­rob­nej­ší pos­tup náj­de­te na strán­kach up­ra­to­va­cej fir­my Top­servis , kde Vám pra­cov­ní­ci ra­di zod­po­ve­dia všet­ky prí­pad­né otáz­ky.

Ako na tla­čia­reň

Prí­pa­dy, ke­dy je na pr­vý poh­ľad zrej­mé, že sú at­ra­men­to­vé vý­tlač­ky roz­ma­za­né, ide o za­ne­se­nú tla­čia­ren­skú hla­vu. Na star­ších mo­de­loch sa dá tá­to hla­va vy­brať úpl­ne jed­no­du­cho, iba zdvih­nu­tím kry­tu. Zvyš­ky at­ra­men­tu nás­led­ne jed­no­du­cho od­strá­ni­me pa­pie­ro­vým ob­rús­kom. Mo­der­né tla­čiar­ne však pot­re­bu­jú troš­ku roz­diel­ny prís­tup. Po dl­ho­do­bom tla­če­ní at­ra­men­to­vou tla­čiar­ňou, mô­že nas­tať si­tuácia, ke­dy sa od­pad­ná nádr­žka napl­ní a tre­ba ju vy­čis­tiť. Pri tla­čiar­ňach ako Ca­non S830D sta­čí jed­no­du­cho zlo­žiť za­dný plast a vy­brať tla­čo­vú jed­not­ku. Pod ňou zba­dá­te 2 hub­ky, kto­ré sta­čí zob­rať a vy­prať vo vlaž­nej vo­de. Dô­le­ži­té je dôk­lad­né vy­schnu­tie, aby ne­doš­lo ku skra­tu. Nás­led­ne tla­čia­reň zlo­ží­te a zno­vu mô­že­te bez prob­lé­mov pou­ží­vať. Čas­tý prob­lém spô­so­bu­jú aj plas­to­vé ko­lies­ka pri po­dá­va­ní pa­pie­ra, ak nas­ta­ne prob­lém pri tla­če­ní, tú­to mož­nosť vždy skon­tro­luj­te. Všet­ko to­to a om­no­ho viac náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach te­po­va­cej fir­my Top­servis . Doz­vie­te sa všet­ko čo pot­re­bu­je­te, aby ste si ušet­ri­li čas a ne­ma­lé fi­nan­čné pros­tried­ky.

Zdroj: PR NewsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR: IT Fit­ness test od­ha­ľu­je sla­bi­ny Slo­vá­kov
Už iba do konca januára máte možnosť zapojiť sa do veľkého testovania IT zručností slovenského národa. IT Fitness test je opätovne spustený od 28. septembra 2015 a absolvovalo ho už viac ako 18 000 Slovákov. čítať »
 
Ako pos­tu­po­vať pri čis­te­nie pev­ných čas­tí po­čí­ta­ča
Asi nie je potrebné nikomu pripomínať, že ak sa o veci správne staráme, vydržia dlhšie. To isté platí aj o počítačoch a všeobecne elektronike. čítať »
 
Správ­ne čis­te­nie tla­čiar­ne a cel­ko­vo PC
Každá súčasť hardwaru PC je trošku iná a pri čistení vyžaduje trošku inú starostlivosť, aby nedošlo k väčšej škode ako úžitku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter