Vstavaná rúra Samsung ponúka úplne novú úroveň technológie a dizajnu

Spo­loč­nosť Sam­sung, pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť pô­so­bia­ca v ob­las­ti ino­vá­cie di­gi­tál­nych spot­re­bi­čov, dnes pred­sta­vi­la svoj naj­nov­ší vý­ro­bok z ra­dy do­má­cich ku­chyn­ských spot­re­bi­čov, no­vú vsta­va­nú rú­ru (NV70F7). Tá­to vkus­ná a pri­tom ma­sív­na rú­ra je ur­če­ná pre­dov­šet­kým zá­kaz­ní­kom s ob­me­dze­ným pries­to­rom v ku­chy­ni, kto­rí sa však nech­cú ob­me­dzo­vať vo svo­jom ku­chár­skom ume­ní. Vďa­ka veľ­kej ka­pa­ci­te je rú­ra ideál­nou voľ­bou pre tých, kto­rí chcú rú­ru zod­po­ve­da­jú­cu ich ži­vot­né­mu štý­lu, kto­rá sa pris­pô­so­bí to­mu, ako, ke­dy a čo chcú prip­ra­viť na je­de­nie v kto­rý­koľ­vek deň v týž­dni.

Sní­ma­teľ­ný od­de­ľo­vač umož­ňu­je pou­ži­tie pre ako­koľ­vek ča­so­vo vy­ťa­že­nú do­mác­nosť. Sú­čas­ne s ďal­ší­mi vy­na­lie­za­vý­mi pr­vka­mi po­nú­ka no­vá vsta­va­ná rú­ra skve­lú vý­kon­nosť pri níz­kej spot­re­be, tak­že je skve­lou voľ­bou pre všet­kých, kto­rý chcú ušet­riť ener­giu, čas i pe­nia­ze.

„Tá­to ino­va­tív­na rú­ra je sku­toč­ne vy­tvo­re­ná s my­šlien­kou na na­šich zá­kaz­ní­kov. Sta­ros­tli­vo sme si vší­ma­li to, že zá­kaz­ní­ci bý­va­jú v ma­lých by­toch ale­bo do­moch s ma­lou ku­chy­ňou, a pre­to sme vy­tvo­ri­li prá­ve tú­to vsta­va­nú rú­ru, aby vy­ho­ve­la ich špe­ci­fic­kým pot­re­bám," preh­lá­sil B. K. Yoon, pre­zi­dent di­ví­zie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky v Sam­sung Elec­tro­nics. „Mô­že­me po­núk­nuť ďa­le­ko viac mož­nos­tí pri va­re­ní i štý­lo­vé pr­vky v jed­nom z ener­ge­tic­ky naj­ús­por­nej­ších vý­rob­kov na tr­hu, a to všet­ko v špič­ko­vom, vy­pra­co­va­nom di­zaj­ne."

Twin Con­vec­tion - ino­vá­cie pre flexibil­né va­re­nie 3 v 1 ot­vá­ra rad mož­nos­tí
Tech­no­ló­gia Twin Con­vec­tion v no­vej vsta­va­nej rú­re je ideál­ny spô­sob ako ušet­riť čas a ener­giu. Umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom piecť dve rôz­ne jed­lá na­raz pri rôz­nych tep­lo­tách a po­čas rôz­nej do­by. Ľah­ko od­ní­ma­teľ­ný od­de­ľo­vač vo vnú­tor­nom pries­to­re umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi nas­ta­viť tep­lo­tu len v jed­nej čas­ti pries­to­ru, čo pred­sta­vu­je do­ko­na­lé vy­uži­tie fun­kcií rú­ry.

Spot­re­bi­te­lia mô­žu vlas­tne vy­uží­vať tri rú­ry v jed­nej:

  • Pri po­lo­vič­nom vy­uži­tí mô­žu spot­re­bi­te­lia pou­žiť od­de­ľo­vač a vy­uží­vať tak len časť rú­ry, čo sa ho­dí nap­rík­lad pre rých­le a men­šie jed­lá v prie­be­hu pra­cov­ných dní. Zmen­še­ním pries­to­ru po­mo­cou od­de­ľo­va­ča sa zní­ži spot­re­ba ener­gie.
  • Dvo­ji­té pe­če­nie po­nú­ka spot­re­bi­te­ľom mož­nosť uva­riť dve jed­lá na­raz. Od­de­ľo­vač v rú­re vy­tvo­rí dva pries­to­ry, v kto­rých je mož­né piecť sú­čas­ne pri rôz­nych tep­lo­tách. Od­de­ľo­vač ok­rem to­ho za­brá­ni pre­ni­ka­niu pa­chov, tak­že mô­že­te prip­ra­vo­vať ra­ňaj­ky pre ce­lú ro­di­nu a sú­čas­ne za­čať piecť mä­so na ve­če­ru pre pria­te­ľov.
  • Rú­ra má cel­ko­vú ka­pa­ci­tu 70 l, kto­rú je mož­né vy­užiť, po­kiaľ pot­re­bu­je­te viac pries­to­ru nap­rík­lad pri pe­če­ní svia­toč­ných pokr­mov, ako je mor­ka ale­bo jah­ňa­cie.

Op­ti­ma­li­zo­va­né prog­ra­my pe­če­nia me­nia jed­lo na ku­li­nár­sky zá­ži­tok
Rad pr­vkov tej­to no­vej vsta­va­nej rú­ry za­hŕňa prog­ra­my Op­ti­ma­li­zá­cia a Pro­fe­sio­nál­ne va­re­nie, vďa­ka kto­rým sa aj tie naj­jed­no­duch­šie pokr­my sta­nú úžas­ný­mi. Prog­ram Pro­fe­sio­nál­ne pe­če­nie mä­so rých­lo ope­čie pri 220 °C, čím vo vnút­ri za­dr­ží šťa­vu, a po­tom mä­so do­pe­čie pri mier­nej­šej tep­lo­te. Spot­re­bi­te­lia si mô­žu zvo­liť me­dzi vop­red nas­ta­ve­ný­mi tep­lo­ta­mi pe­če­nia ale­bo si sa­mi nas­ta­via niž­šiu tep­lo­tu pre po­ma­lé pe­če­nie aby bo­lo mä­so mäk­ké a šťav­na­té. Prog­ram In­ten­zív­ne pe­če­nie je ur­če­ný pre prí­pad, keď je pot­reb­ná vy­so­ká tep­lo­ta na upe­če­nie zmra­ze­ných pot­ra­vín. Ten­to prog­ram vy­uží­va všet­ky te­pel­né zdro­je v rú­re na­raz, aby sa pot­ra­vi­ny kon­cen­tro­va­ným tep­lom rov­no­mer­ne pre­hria­li.

Po­kiaľ má­te hos­tí, je ideál­ne vy­užiť dvo­ji­tý ohrie­va­cí prog­ram no­vej vsta­va­nej rú­ry - je­den udr­žu­je jed­lo tep­lé, do­kiaľ nie je čas ho po­dá­vať, dru­hý oh­re­je ta­nie­re pre per­fek­tné servír­ov­an­ie.

Prog­ram Vet­rák + Gril po­nú­ka naj­lep­šie mož­né vý­sled­ky pri gri­lo­va­ní vo vnú­tor­ných pries­to­roch. Je ideál­ny pre prí­pad, ke­dy ob­me­dze­ný pries­tor, zlé po­ča­sie ale­bo ne­dos­ta­tok ča­su neu­mož­ňu­je pou­žiť von­kaj­ší gril.

Ďal­šie vý­ho­dy za­hŕňa­jú vsta­va­né sys­té­my, kto­ré umož­ňu­jú rých­le ro­zo­hria­tie i ochla­de­nie rú­ry. Vďa­ka sys­té­mu Rých­ly oh­rev spo­loč­nos­ti Sam­sung je mož­né rých­lo do­siah­nuť pl­ný vý­kon a tep­lo­tu, len za šesť mi­nút, pod­ľa po­ža­do­va­nej tep­lo­ty. Rú­ra je vy­ba­ve­ná dvoj­ces­tným chla­de­ním, tak­že veľ­mi rých­lo vy­chlad­ne.

Mi­ni­ma­lis­tic­ký, in­tui­tív­ny di­zajn vy­tvá­ra rov­no­vá­hu me­dzi uš­ľach­ti­lou for­mou a skve­lým vý­ko­nom
Strie­bor­ný di­zajn vsta­va­nej rú­ry je vhod­ný pre jej umies­tne­nie do akej­koľ­vek ku­chy­ne. Ele­gant­ný cha­rak­ter ne­zahl­cu­je pries­tor ma­lé­ho by­tu ale­bo ma­lej ku­chy­ne. Spo­loč­nosť Sam­sung da­la te­lu i ru­ko­vä­tiam rú­ry jed­no­du­chý tvar s jem­ný­mi kriv­ka­mi, kto­ré zdô­raz­ňu­jú ich pro­fil.

No­vá vsta­va­ná rú­ra je vý­raz­ná sa­mos­tat­ne i v kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi vsta­va­ný­mi ku­chyn­ský­mi spot­re­bič­mi z mi­ni­ma­lis­tic­ké­ho ra­du Neo spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rý po­nú­ka jed­not­ný, ele­gant­ný di­zajn. Ok­rem vsta­va­nej rú­ry po­nú­ka rov­na­ké umies­tne­nie ov­lá­da­cích pr­vkov, za­ob­le­né ru­ko­vä­te a mo­der­né tva­ry i di­ges­tor, var­ná dos­ka a mik­rovl­nná rú­ra. Vy­tvá­ra tak ele­gant­ný ku­chyn­ský pries­tor, kto­rý spl­ní pot­re­by kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter