Samsung predstavuje novú štvordverovú chladničku pre lepšiu organizáciu priestoru

cjladna stvrodelna.jpg Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti ino­vá­cie di­gi­tál­nych spot­re­bi­čov, dnes pred­sta­vi­la ďal­ší špič­ko­vý do­má­ci spot­re­bič ur­če­ný pre ku­chy­ne - no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi (RF24). Tá­to špič­ko­vá chlad­nič­ka Sam­sung rea­gu­je na ras­tú­cu pot­re­bu spot­re­bi­te­ľov, kto­rí chcú mať k dis­po­zí­cii chlad­nič­ku s ka­pa­ci­tou a fun­kcia­mi, kto­ré vy­chá­dza v ús­tre­ty ich me­nia­ce­mu sa ži­vot­né­mu štý­lu. Po­sú­va jed­no­du­chosť ov­lá­da­nia, po­ho­dlie i or­ga­ni­zo­va­nosť na no­vú úro­veň. Spo­loč­nosť Sam­sung po­zor­ne sle­du­je me­nia­ce sa sprá­va­nie v ob­las­ti na­ku­po­va­nia pot­ra­vín a ras­tú­ci dô­raz na zdra­vé stra­vo­va­nie. V sú­vis­los­ti s tý­mi­to tren­dmi navrh­la no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi.

S ras­tú­ci­mi ce­na­mi pot­ra­vín hľa­da­jú spot­re­bi­te­lia spô­sob, ako ušet­riť. Ro­din­né a vý­hod­né ba­le­nia zna­me­na­jú pre ro­di­ny kaž­dej veľ­kos­ti viac pot­ra­vín za me­nej pe­ňa­zí, ale do­má­ca chlad­nič­ka mu­sí byť schop­ná po­ňať vše­mož­né veľ­kos­ti a tva­ry tých­to ba­le­ní.

cjladna stvrodelna1.jpg Ok­rem to­ho, že spot­re­bi­te­lia na­ku­pu­jú vo veľ­kom, hľa­da­jú aj spô­so­by, ako do svo­jich ro­din­ných je­dál­nič­kov za­ra­diť čer­stvej­šie a zdrav­šie po­lož­ky, tak­že chodia do pot­ra­vín a na far­már­ske tr­hy čas­tej­šie a na­ku­pu­jú tam čer­stvé pot­ra­vi­ny. Tie­to men­šie, ale čas­tej­šie ná­ku­py ma­jú za nás­le­dok, že pot­ra­vi­ny sú pra­vi­del­ne do chlad­nič­ky uk­la­da­né a za­se z nej vy­be­ra­né, čo kla­die vy­so­ké ná­ro­ky na mož­nos­ti or­ga­ni­zá­cie a maxima­li­zá­ciu úlož­né­ho pries­to­ru v chlad­nič­ke, aby bo­lo mož­né pot­ra­vi­ny ucho­vať čer­stvé po dlh­šiu do­bu.

„Spo­loč­nosť Sam­sung vy­tvo­ri­la no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi pre spot­re­bi­te­ľov, kto­rí oce­nia ino­va­tív­ne vý­rob­ky pod­po­ru­jú­ce ich ro­din­ný ži­vot­ný št­ýl pri za­cho­va­ní es­te­tic­kej har­mó­nie s ďal­ším vy­ba­ve­ním ich do­mo­vov," uvie­dol BK Yoon, pre­zi­dent di­ví­zie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky v Sam­sung Elec­tro­nics. „Neh­ľa­diac na veľ­kosť ich do­mác­nos­ti, spot­re­bi­te­lia veľ­ko­ka­pa­cit­né chlad­nič­ky vy­hľa­dá­va­jú, pre­to­že chcú mať skla­do­va­nie pot­ra­vín dob­re zor­ga­ni­zo­va­né a chcú, aby rých­lo ka­zia­ce sa pot­ra­vi­ny zos­ta­li čer­stvé."

Viac pries­to­ru a lep­šia or­ga­ni­zá­cia
Tá­to naj­väč­šia chlad­nič­ka od spo­loč­nos­ti Sam­sung po­nú­ka viac ako 540 l úžit­ko­vé­ho pries­to­ru špe­ciál­ne navr­hnu­té­ho na efek­tív­ne us­po­ria­da­nie jej ob­sa­hu tak, aby ju spot­re­bi­te­lia moh­li vy­užiť sku­toč­ne napl­no. Pou­ží­va­te­lia mô­žu na­ku­po­vať všet­ky dru­hy pot­ra­vín bez obáv, že si s rých­lo sa ka­zia­ci­mi pot­ra­vi­na­mi ich chlad­nič­ka ne­po­ra­dí.

Ok­rem to­ho má no­vo navr­hnu­tý zá­sob­ník ľa­du Ice Mas­ter ten­ší pro­fil, tak­že ne­za­be­rá vnút­ri chlad­nič­ky toľ­ko mies­ta, pri­čom je­ho ka­pa­ci­ta je vy­ššia než u štan­dar­dných zá­sob­ní­kov.

Op­ti­mál­na veľ­kosť a di­zajn štvor­dve­ro­vej chlad­nič­ky s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom maxima­li­zo­vať jej úži­tok a za­bez­pe­ču­je hlad­kú or­ga­ni­zá­ciu a skla­do­va­nie pot­ra­vín.

Flexibi­li­ta a po­ho­dlie vďa­ka prie­hrad­ke Cool­Se­lect Zo­ne
Štvor­dve­ro­vá chlad­nič­ka s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi má dvoj­stup­ňo­vú skla­da­ciu po­li­cu, tak­že po­čas se­kun­dy vy­tvo­rí­te pries­tor pre skla­do­va­nie vy­so­kých ba­le­ní. Vďa­ka to­mu sa zväč­ší skla­do­va­cia ka­pa­ci­ta a mi­ni­ma­li­zu­je sa ne­vyu­ži­teľ­né mies­to.

Ino­va­tív­na chlad­nič­ka má tiež prie­hrad­ku Cool­Se­lect Zo­ne, kto­rá je vo vý­ške pra­cov­nej plo­chy ku­chyn­skej lin­ky, čím v ku­chy­ni vy­tvá­ra čis­tú lí­niu. Sa­mot­ná prie­hrad­ka má šty­ri špe­ciál­ne pred­nas­ta­ve­né tep­lo­ty, čo pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je zvo­liť tep­lo­tu op­ti­mál­nu pre uk­la­da­né pot­ra­vi­ny. Pred­nas­ta­ve­né tep­lo­ty prie­hrad­ky Cool­Se­lect za­hŕňa­jú voľ­bu pre mä­so a ry­by (-1 °C), chla­de­né ná­po­je (1 °C), la­hôd­ky / de­sia­ty (3 °C) a ví­no/chu­ťov­ky na par­ty (5 °C). Či už je pot­reb­né na chví­ľu nie­kam umies­tniť veľ­kú mi­su, vy­chla­diť ná­po­je po­čas ho­rú­ce­ho ví­ken­du, ale­bo náj­sť stá­le mies­to pre ma­mič­kou schvá­le­né de­sia­ty a kra­bi­ce s džús­mi, z kto­ré­ho sa de­ti mô­žu sa­mé ob­slú­žiť, tá­to chlad­nič­ka ucho­vá všet­ko pri správ­nej tep­lo­te.

Prie­hrad­ka Cool­Se­lect Zo­ne má tiež no­vý pr­vok naz­va­ný Smart Di­vi­der, kto­rý je tvo­re­ný ten­ký­mi ko­vo­vý­mi liš­ta­mi, kto­ré sa po­sú­va­jú ho­ri­zon­tál­ne a ver­ti­kál­ne po­mo­cou je­di­né­ho gom­bí­ka. Smart Di­vi­der uľah­ču­je pris­pô­so­be­nie skla­do­va­cie­ho pries­to­ru veľ­kos­ti ba­le­ní, kto­ré do prie­hrad­ky dá­va­te, a de­lia­ce prie­hrad­ky všet­ko dr­žia na svo­jom mies­te. Tá­to prie­hrad­ka sa tiež ľah­ko ot­vá­ra vďa­ka no­vej ru­ko­vä­ti Clean EASY a je mož­né ju viac vy­su­núť a za­is­tiť tak ľah­ký prís­tup ku všet­kým pot­ra­vi­nám v prie­hrad­ke Cool­Se­lect Zo­ne.

Štý­lo­vý di­zajn
Štvor­dve­ro­vá chlad­nič­ka Sam­sung s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi je navr­hnu­tá tak, aby per­fek­tne sply­nu­la s ku­chy­ňa­mi rôz­nych veľ­kos­tí a štý­lov. Štíh­ly di­zajn v ne­re­zo­vej oce­li a von­kaj­ší in­tui­tív­ny do­ty­ko­vý dis­plej pre ov­lá­da­nie vo­dy, ľa­du a tep­lo­ty za­is­ťu­jú jed­no­du­chý a ele­gant­ný vzhľad. Stred­ná prie­hrad­ka je pris­pô­so­be­ná vý­ške pra­cov­nej dos­ky ku­chy­ne, tak­že ni­ja­ko ne­na­rú­ša jej čis­to­tu lí­nií.

Štvor­dve­ro­vá chlad­nič­ka s fran­cúz­sky­mi dve­ra­mi je tiež vy­ba­ve­ná no­vou ru­ko­vä­ťou Clean EASY, kto­rá za­is­ťu­je op­ti­mál­ne a po­hodl­né ot­vá­ra­nie ale­bo za­tvá­ra­nie všet­kých šty­roch dve­rí. Keď je chlad­nič­ka ot­vo­re­ná, je jas­ne os­vet­le­ná ús­por­ný­mi LED svie­tid­la­mi Sam­sung. LED svie­tid­lá sú v po­rov­na­ní s ich pred­chod­ca­mi dvak­rát jas­nej­šie, ale sú zdro­jom chlad­nej­šie­ho svet­la, tak­že vy­ža­ru­jú me­nej tep­la, še­tria mies­to a sú ener­ge­tic­ky efek­tív­ne.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter