GAMO a.s. vymenovalo nového obchodného riaditeľa

Spo­loč­nosť GA­MO a.s. vy­me­no­va­la dňom 1. feb­ruára 2013 Ing. Já­na Lich­vá­ra za ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa. Fun­kciu prev­zal od ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Ing. Ma­riá­na Gaj­do­ša, kto­rý od zmien v pred­sta­ven­stve a vo ve­de­ní spo­loč­nos­ti vy­ko­ná­val zá­ro­veň fun­kciu ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa.

Úlo­hou ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa bu­de naj­mä pok­ra­čo­vať v po­zi­tív­nych kro­koch pred­chá­dza­jú­ce­ho ve­de­nia ob­chod­né­ho úse­ku a roz­voj ob­chod­nej stra­té­gie v seg­men­te ma­lých a stred­ných fi­riem.

Ján Lich­vár vy­štu­do­val Tech­nic­kú uni­ver­zi­tu v Ko­ši­ciach /ma­naž­ment ria­de­nia v prie­my­sel­ných pod­ni­koch/. Do spo­loč­nos­ti GA­MO nas­tú­pil v augus­te 2012 na po­zí­ciu ob­chod­ný ma­na­žér. Pred­tým pra­co­val v spo­loč­nos­ti AS­BIS SK ako pro­duk­to­vý a ob­chod­ný ma­na­žér.

Zdroj: GAMOOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter