Google oslavuje Svetový deň bezpečného internetu novo lokalizovaným vzdelávacím projektom

Goog­le pri príl­eži­tos­ti Sve­to­vé­ho dňa bez­peč­né­ho inter­ne­tu uvá­dza do slo­ven­či­ny lo­ka­li­zo­va­nú strán­ku pod náz­vom „Čo je dob­ré ve­dieť". Strán­ka je zdro­jom uži­toč­ných in­for­má­cií o tom, ako inter­net a on­li­ne služ­by vy­uží­vať bez­peč­ne, ako sa chrá­niť a pred­chá­dzať ri­zi­kám, ale aj o tom, ako sa za­cho­vať v ne­ča­ka­ných si­tuáciách. Pro­jekt je ďal­ším kro­kom Goog­lu v sna­he zvy­šo­vať inter­ne­to­vú gra­mot­nosť a chrá­niť pou­ží­va­te­ľov na inter­ne­te.

„Oce­ňu­je­me, že glo­bál­ni líd­ri pre­be­ra­jú zod­po­ved­nosť za ochra­nu svo­jich pou­ží­va­te­ľov a po­va­žu­jú za pr­vo­ra­dé ší­riť aj os­ve­tu v ob­las­ti bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia inter­ne­tu," ho­vo­rí Mi­ros­lav Drob­ný, pre­zi­dent ob­čian­ske­ho zdru­že­nia eS­lo­ven­sko a za­kla­da­teľ Zod­po­ved­ne.sk a do­dá­va: „Spo­loč­ný­mi si­la­mi vie­me lep­šie pris­pieť k to­mu, aby aj slo­ven­ské de­ti, ro­di­čia či uči­te­lia moh­li vy­uží­vať príl­eži­tos­ti inter­ne­tu a zá­ro­veň byť čo naj­me­nej vy­sta­ve­ní je­ho oh­ro­ze­niam. Dú­fa­me, že v bu­dúc­nos­ti tie­to ak­ti­vi­ty náj­du pod­po­ru aj v štát­nych in­šti­tú­ciách."

Strán­ka kam­pa­ne „Čo je dob­ré ve­dieť", kto­rá je od dneš­né­ho dňa dos­tup­ná aj v slo­ven­či­ne, má pou­ží­va­te­ľom slú­žiť ako sprie­vod­ca bez­peč­ným sprá­va­ním na inter­ne­te. Strán­ka po­núk­ne v šty­roch rôz­nych ob­las­tiach preh­ľad­né ti­py, ra­dy a in­for­má­cie, kto­ré je dob­ré ve­dieť, reš­pek­to­vať ale­bo si nas­ta­viť, a to všet­ko pod jed­nou "stre­chou". Nie­len ro­di­čia, uči­te­lia a de­ti oce­nia in­for­má­cie o tom, ako byť na inter­ne­te v bez­pe­čí, ale­bo ako chrá­niť svo­ju ro­di­nu na inter­ne­te. Pou­ží­va­te­lia tiež zís­ka­jú in­for­má­cie o tom, ako fun­gu­je web, IP ad­re­sy, cookies, a ta­kis­to aj o tom, ako chrá­ni Goog­le svo­jich pou­ží­va­te­ľov.

Ten­to „vir­tuál­ny kurz" mô­že zá­ro­veň po­môcť brá­niť sa pro­ti krá­de­ži iden­ti­ty ale­bo pro­ti pod­vod­ní­kom a ich úto­kom. Ľudia sa na strán­ke oboz­ná­mia s tým, ako lep­šie chrá­niť a za­bez­pe­čiť svoj po­čí­tač a mo­bil­ný te­le­fón, ale aj ako vy­hľa­dá­vať na inter­ne­te in­for­má­cie bez­peč­nej­šie a efek­tív­nej­šie.

„Inter­net po­nú­ka množ­stvo vý­hod a príl­eži­tos­tí: uľah­ču­je ži­vot, šet­rí čas, umož­ňu­je zdie­ľať a ko­mu­ni­ko­vať na di­aľ­ku, sprís­tup­ňu­je in­for­má­cie, ku kto­rým by sme sa inak ne­dos­ta­li a pod. Ale tak, ako je pre prí­jem­nú jaz­du dô­le­ži­té poz­nať pra­vid­lá ces­tnej pre­máv­ky, rov­na­ko dô­le­ži­té je poz­nať pra­vid­lá bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia inter­ne­tu. A prá­ve o tom je inter­ne­to­vá gra­mot­nosť a pro­jekt, kto­rý sme pri­nies­li slo­ven­ským pou­ží­va­te­ľom," ho­vo­rí Jan­ka Zi­cho­vá, ma­na­žér­ka PR a exter­nej ko­mu­ni­ká­cie Goog­lu pre Če­chy a Slo­ven­sko.

Kľú­čo­vou sú­čas­ťou strán­ky je aj lo­ka­li­zo­va­né Cen­trum bez­peč­nos­ti pre ro­di­čov a de­ti, kde mô­žu všet­ci, kto­rých sa to tý­ka, náj­sť ná­vod, ako ochrá­niť de­ti pred nev­hod­ným ob­sa­hom na inter­ne­te a ra­dy čo ro­biť, keď dôj­de k ne­ča­ka­nej si­tuá­cii.

Goog­le sa dl­ho­do­bo sna­ží o to, aby bol inter­net bez­peč­nej­ším mies­tom pre všet­kých je­ho pou­ží­va­te­ľov. Kaž­dý deň Goog­le iden­ti­fi­ku­je viac ako 10 ti­síc po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných strá­nok, o kto­rých in­for­mu­je pou­ží­va­te­ľa a ďal­šie inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti. Va­ro­va­nie, že nie­čo nie je v po­riad­ku, sa vo Vy­hľa­dá­va­či Goog­le ob­ja­ví pri prib­liž­ne 14 mi­lió­noch vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia a u 300 ti­síc stiah­nu­tých sú­bo­rov. Ta­ké­to množ­stvo hro­zieb vy­ža­du­je, aby sa pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu na mož­né ne­bez­pe­čen­stvo prip­ra­vi­li.

Viac in­for­má­cií je k dis­po­zí­cii na strán­ke „Čo je dob­ré ve­dieť" a ti­py pre nas­ta­ve­nie Vy­hľa­dá­va­ča Goog­le na goog­le.sk/fa­mi­ly­sa­fe­ty.

Zá­sa­dy bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia inter­ne­tu
● Pou­ží­vaj­te dl­hé a uni­kát­ne hes­lo vy­tvo­re­né po­mo­cou čí­sel, pís­men a sym­bo­lov pre kaž­dý dô­le­ži­tý účet ako je email, či inter­ne­to­vé ban­kov­níc­tvo
● Ne­po­sie­laj­te svo­je hes­lo e-mai­lom a ni­ko­mu ho ne­ho­vor­te
● Nas­tav­te si mož­nos­ti ob­no­ve­nia hes­la a pra­vi­del­ne ich ak­tua­li­zuj­te
● Vy­hý­baj­te sa pod­vod­ní­kom, neod­po­ve­daj­te na po­doz­ri­vé e-mai­ly ale­bo sprá­vy, ani ne­píš­te na strán­ky, kto­ré po vás žia­da­jú osob­né in­for­má­cie ale­bo do­kon­ca in­for­má­cie o va­šom ma­jet­ku
● Po­kiaľ je to mož­né, hlás­te po­doz­ri­vý ale­bo ne­le­gál­ny ob­sah
● Pra­vi­del­ne kon­tro­luj­te nas­ta­ve­nie bez­peč­nos­ti a súk­ro­mia a ta­kis­to si nas­tav­te, ako chce­te zdie­ľať svoj ob­sah na sie­ti
● Buď­te po­zor­ní k svo­jej di­gi­tál­nej re­pu­tá­cii - dob­re si pre­mys­li­te, čo dá­te na inter­net
● Udr­žuj­te svoj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač a ope­rač­ný sys­tém ak­tua­li­zo­va­ný. Keď in­šta­lu­je­te ne­ja­ký sof­tvér, uis­ti­te sa, že po­chá­dza z dô­ve­ry­hod­né­ho zdro­ja
● Buď­te po­zor­ní, ak nie­čo pod­pi­su­je­te on­li­ne, daj­te si po­zor, aby ad­re­sa webu za­čí­na­la https:// - čo sig­na­li­zu­je, že va­še pri­po­je­nie ku strán­ke je šif­ro­va­né a od­ol­nej­šie vo­či úto­kom
● Vždy za­my­kaj­te svoj po­čí­tač ale­bo te­le­fón, keď ukon­čí­te svo­ju prá­cu a nas­tav­te si je­ho auto­ma­tic­ké za­mknu­tie pri dl­hšej ne­čin­nos­ti

Ro­di­čov­ské de­sa­to­ro ochra­ny de­tí na inter­ne­te

  1. Po­čí­tač umies­tni­te na vi­di­teľ­né mies­to. Po­kiaľ bu­de­te mať po­čí­tač na mies­te, kde sa čas­to po­hy­bu­je­te, mô­že­te jed­ným okom sle­do­vať ak­ti­vi­ty svo­jich de­tí.
  2. Maj­te preh­ľad o tom, aké strán­ky va­še de­ti nav­šte­vu­jú, a nauč­te ich bez­peč­ne vy­hľa­dá­vať. Strán­ky, kto­ré va­še de­ti nav­ští­vi­li, je mož­né vi­dieť v his­tó­rii pre­hlia­da­ča. Dob­rou voľ­bou je pou­ží­vať nás­tro­je pre filtro­va­nie ob­sa­hu ako nap­rík­lad Bez­peč­né vy­hľa­dá­va­nie Goog­le - to roz­li­šu­je strán­ky s nev­hod­ným ob­sa­hom a blo­ku­je ich vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia. Nas­ta­ve­nie filtro­va­nia mô­že­te chrá­niť hes­lom po­mo­cou Zá­mku Bez­peč­né­ho vy­hľa­dá­va­nia. Tak­tiež mô­že­te ak­ti­vo­vať bez­peč­ný re­žim na ob­ľú­be­nom vi­deo por­tá­li YouTu­be, kto­rý ochrá­ni va­še de­ti pred po­ten­ciál­ne nev­hod­ným vi­deo ob­sa­hom.
  3. Veď­te svo­je de­ti k zod­po­ved­nej ko­mu­ni­ká­cii. Zla­té pra­vid­lo elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie znie: po­kiaľ by ste nie­čo nie­ko­mu ne­po­ve­da­li do očí, tak mu to ur­či­te ne­po­sie­laj­te SMS sprá­vou, emai­lom, na cha­te, a ani to ne­dá­vaj­te ako ko­men­tár na je­ho strán­ku.
  4. Aký­koľ­vek inter­ne­to­vý ob­sah vní­maj­te kri­tic­ky. To, že nie­čo náj­de­te na inter­ne­te, eš­te nez­na­me­ná, že je to prav­da. De­ti by sa ma­li nau­čiť roz­li­šo­vať spo­ľah­li­vé zdro­je od tých nes­po­ľah­li­vých a ta­kis­to, že je nut­né in­for­má­cie náj­de­né na inter­ne­te aj ove­ro­vať.
  5. Dôk­lad­ne zoz­nám­te de­ti so zá­klad­mi inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti. Keď­že nie je mož­né mať de­ti na inter­ne­te neus­tá­le pod doh­ľa­dom, je pot­reb­né ich pos­tup­ne nau­čiť zá­sa­dám inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti, aby do­ká­za­li inter­net pou­ží­vať bez­peč­ne a zod­po­ved­ne aj vte­dy, keď bu­dú bez doh­ľa­du dos­pe­lé­ho.
  6. Ozna­čuj­te nev­hod­ný ob­sah a po­ru­šo­va­nie pra­vi­diel. Väč­ši­na naj­ob­ľú­be­nej­ších strá­nok je v sú­čas­nos­ti vy­ba­ve­ná jed­no­du­chý­mi nás­troj­mi, kto­ré pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­jú ozna­čiť nev­hod­ný ob­sah, kto­rý na strán­ku umies­tnil niek­to iný. Je dô­le­ži­té, aby aj va­še de­ti ve­de­li, ako ta­ký­to ob­sah ozna­čiť, po­kiaľ by sa s ním ná­ho­dou stret­li. Pre­to de­ťom ukáž­te, ako nap­rík­lad na YouTu­be - ale­bo na inej strán­ke, kde mô­žu pou­ží­va­te­lia nah­rá­vať svoj vlast­ný ob­sah - ozna­čo­vať prís­pev­ky, kto­ré sú nev­hod­né.
  7. Nas­tav­te za­bez­pe­če­nie vlas­tných webo­vých strá­nok. Množ­stvo strá­nok zob­ra­zu­jú­cich ob­sah vy­tvo­re­ný pou­ží­va­teľ­mi vrá­ta­ne slu­žieb ako YouTu­be, Blog­ger, či so­ciál­nych sie­tí, ma­jú k dis­po­zí­cii fun­kcie, kto­rý­mi mô­že pou­ží­va­teľ roz­ho­do­vať o tom, kto si bu­de môcť pre­hlia­dať osob­né blo­gy, vi­deá a pro­fi­ly. Pou­ží­va­nie tých­to fun­kcií je obzvlášť dô­le­ži­té, po­kiaľ vy ale­bo va­še de­ti zdie­ľa­jú na inter­ne­te súk­rom­né a cit­li­vé in­for­má­cie, ako sú nap­rík­lad me­ná, ad­re­sy, či te­le­fón­ne čís­la.
  8. Chráň­te si svo­je hes­lá. Aj na­priek to­mu, že to mô­že znieť ba­nál­ne, de­ťom opa­kuj­te, aby svo­je hes­lá ni­ko­mu ne­ho­vo­ri­li. Tiež im zdô­raz­ňuj­te, aby na ve­rej­ne dos­tup­ných po­čí­ta­čoch - v ško­le ale­bo v kniž­ni­ci - vždy od­miet­li voľ­bu „Pa­mä­tať hes­lo na tom­to po­čí­ta­či". A vždy, keď od­chá­dza­jú od po­čí­ta­ča, je dob­ré pre­hlia­dač pre is­to­tu za­tvo­riť.
  9. Po­zor na cu­dzích ľu­dí. Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ve­cí, kto­ré tre­ba de­ťom zdô­raz­ňo­vať, je, aby si v žiad­nom prí­pa­de ne­do­ha­do­va­li schôdz­ky s ľuď­mi na inter­ne­te a tiež aby si s ni­mi ne­vy­mie­ňa­li osob­né in­for­má­cie, pre­to­že ľu­dia na inter­ne­te ne­mu­sia byť tý­mi, za ko­ho sa vy­dá­va­jú.
  10. Po­má­haj­te brá­niť ší­re­nie po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov. Pou­ží­vaj­te anti­ví­ru­so­vý sof­tvér a pra­vi­del­ne ho ak­tua­li­zuj­te. Pouč­te de­ti, že ne­ma­jú sťa­ho­vať nič z ta­kých strá­nok, kde si pou­ží­va­te­lia vy­mie­ňa­jú sú­bo­ry. Rov­na­ko im zdô­raz­ňuj­te, že ne­ma­jú pri­jí­mať žiad­ne sú­bo­ry ale­bo ot­vá­rať príl­ohy od nez­ná­mych ľu­dí.

Bez­peč­nos­tné nás­tro­je Goog­lu
Goog­le po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom aj rôz­ne nás­tro­je, kto­ré im po­má­ha­jú udr­žať ich in­for­má­cie v súk­ro­mí a bez­pe­čí a pred­chá­dzať nap­rík­lad od­cu­dzeniu úč­tu, či zneu­ži­tiu e-mai­lu:

Dvoj­fá­zo­vé ove­re­nie hes­la
Umož­ňu­je prih­lá­se­nie do Goog­le úč­tu v dvoch fá­zach. Ako pr­vý krok pou­ží­va­teľ za­dá svoj e-mail a hes­lo. Dru­hý krok vy­ža­du­je ove­re­nie po­mo­cou kó­du za­sla­né­ho na te­le­fón pou­ží­va­te­ľa (ale­bo vy­ge­ne­ro­va­né­ho je­ho te­le­fó­nom). Dru­hý krok sa zob­ra­zí len na po­čí­ta­čoch, z kto­rých sa pou­ží­va­teľ za pos­led­ných 30 dní nep­rih­la­so­val.

Ano­nym­ný re­žim pre­hlia­da­nia strá­nok v pre­hlia­da­či Chro­me
Pri pre­ze­ra­ní strá­nok ne­mu­sí­te za­ne­chať žiad­ne sto­py. Webo­vé strán­ky, kto­ré v ano­nym­nom re­ži­me ot­vo­rí­te a sú­bo­ry, kto­ré stiah­ne­te, sa ne­zaz­na­me­na­jú do his­tó­rie pre­hlia­da­nia a sťa­ho­va­nia. Po za­tvo­re­ní všet­kých ano­nym­ných okien, kto­ré ste ot­vo­ri­li, sa zma­žú všet­ky no­vé sú­bo­ry cookie.

Goog­le Talk
V prog­ra­me s náz­vom Goog­le Talk, kto­rý je tiež sú­čas­ťou služ­by Gmail, mô­že­te nas­ta­viť cha­to­va­nie "mi­mo zá­znam". His­tó­ria toh­to cha­tu sa po­tom neuk­la­dá ani vo va­šej Gmai­lo­vej schrán­ke, ani v schrán­ke to­ho, s kým cha­tu­je­te.

Kru­hy na Goog­le+
Kru­hy na so­ciál­nej plat­for­me Goog­le+ umož­ňu­jú jed­no­du­cho si us­po­ria­dať pria­te­ľov a kon­tak­ty do kru­hov a zdie­ľať ob­sah len s tý­mi, s kto­rý­mi prá­ve chce­te a s ni­kým ďal­ším.

Ne­ve­rej­né a súk­rom­né vi­deá na YouTu­be
YouTu­be umož­ňu­je nas­ta­ve­nie pre zdie­ľa­nie vi­dea iba v ma­lom ok­ru­hu pria­te­ľov ale­bo ďal­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­ré sa neob­ja­ví vo vy­hľa­dá­va­ní a je prís­tup­né len tým, kto­rí ma­jú link. Ide o tak­zva­né "ne­ve­rej­né" vi­deo. Prí­pad­ne YouTu­be umož­ňu­je nah­ra­nie čis­to súk­rom­né­ho ob­sa­hu ako "súk­rom­né" vi­deo.

Zdroj: GoogleOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter