Bezdrôtový Gigabit router ZyXEL NBG4615v2 s vylepšeným výkonom a prémiovými funkciami NetUSB a QoS

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions dnes pred­sta­vu­je no­vý prí­ras­tok do svo­jej po­nu­ky bez­drô­to­vých rou­te­rov s fun­kciou Ne­tUSB: bez­drô­to­vý N300 gi­ga­bi­to­vý Ne­tUSB rou­ter NBG4615 v2 so zvý­še­ným pre­no­so­vým vý­ko­nom a zdo­ko­na­le­ný­mi fun­kcia­mi. Ten­to no­vý mo­del vý­raz­ne zvy­šu­je vý­kon bez­drô­to­vé­ho sme­ro­va­nia s cie­ľom za­is­tiť pre­nos dát a hla­su, strea­ming audio a vi­deo mé­dií a s fun­kciou QoS (kva­li­ta služ­by) pre pre­vádz­ku v sie­ťach s vy­so­kou sta­bi­li­tou a spo­ľah­li­vos­ťou, kto­rú sú­čas­ne vy­uží­va nie­koľ­ko uží­va­te­ľov stol­ných a pre­nos­ných po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti. Vďa­ka ďal­šie­mu vy­lep­še­niu fun­kcií umož­ňu­je bez­drô­to­vý gi­ga­bi­to­vý Ne­tUSB rou­ter NBG4615 v2 nas­ta­viť sieť WLAN vý­hrad­ne pre hos­tí, kto­rí ma­jú op­ráv­ne­nie iba k prís­tu­pu. Čle­no­via ro­di­ny tak mô­žu vy­uží­vať vý­ho­dy op­ti­mál­ne­ho pre­no­so­vé­ho vý­ko­nu i ochra­ny súk­ro­mia.

In­te­li­gen­tné mo­bil­né za­ria­de­nia pri­ná­ša­jú no­vý di­gi­tál­ny ži­vot­ný št­ýl a ľu­dia si pre­to pra­jú mať vo všet­kých kú­toch do­mác­nos­ti vy­so­ko efek­tív­ne bez­drô­to­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu, kto­ré im umož­ní ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek us­po­ko­jo­vať svo­je pot­re­by v di­gi­tál­nej ob­las­ti. Zdo­ko­na­le­ná ver­zia bez­drô­to­vé­ho Ne­tUSB rou­te­ra NBG4615 po­nú­ka vy­šší vý­kon sme­ro­va­nia vďa­ka vy­ni­ka­jú­ce­mu prek­la­du sie­ťo­vých adries (NAT) s hardwaro­vou ak­ce­le­rá­ciou. Vďa­ka no­vé­mu NAT umož­ňu­je rou­ter NBG4615 v2 nie­koľ­kým uží­va­te­ľom po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov, aby si vy­chut­na­li rých­ly a spo­ľah­li­vý pre­nos dát, kva­lit­ný strea­ming vi­dea a hra­nie on­li­ne hier - a to sú­čas­ne, v rov­na­kom pros­tre­dí. Uží­va­te­lia pre­po­je­ných stol­ných a pre­nos­ných po­čí­ta­čov, in­te­li­gen­tných mo­bil­ných za­ria­de­ní a úlo­žísk me­diál­ne­ho ob­sa­hu si mô­žu užiť všes­tran­ný di­gi­tál­ny zá­ži­tok vďa­ka kom­plexnej intra­ne­to­vej ko­nek­ti­vi­te a zdie­ľa­niu pros­tried­kov.

Ďal­ším vý­znam­ným zdo­ko­na­le­ním v dru­hej ver­zii bez­drô­to­vé­ho Ne­tUSB rou­te­ra NBG4615 je mož­nosť ne­zá­vis­le nas­ta­viť sieť WLAN pre hos­tí, kto­rí ma­jú op­ráv­ne­nie iba pre prís­tup. Zá­slu­hou tej­to je­di­neč­nej fun­kcie je mož­né re­zer­vo­vať op­ti­mál­nu šír­ku pás­ma pre čle­nov ro­di­ny, kto­rí tak mô­žu vy­uží­vať strea­ming mul­ti­mé­dií vo vy­so­kej kva­li­te a zdie­ľať me­dzi za­ria­de­nia­mi, a zá­ro­veň po­núk­nuť hos­ťom bez­drô­to­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Vzhľa­dom k od­de­le­niu bez­drô­to­vé sie­te LAN zdie­ľa­né s hos­ťa­mi, za­is­ťu­je nas­ta­ve­nie prís­tu­po­vých op­ráv­ne­ní iba pre inter­net prís­nu ochra­nu súk­rom­né­ho cha­rak­te­ru ro­din­nej sie­te.

S cie­ľom uľah­čiť nas­ta­ve­nie a pre­vádz­ku, a te­da umož­niť do­má­cim uží­va­te­ľom rých­lo ak­ti­vo­vať bez­drô­to­vé pri­po­je­nie, je pri za­ria­de­niach ve­no­va­ná po­zor­nosť uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé­mu roz­hra­niu, ako aj kom­for­tným fun­kciám a eko­lo­gic­ky šetr­nej konštruk­cii. Jed­no­du­chý re­žim (Easy Mo­de) po­nú­ka rých­lu na­vi­gá­ciu me­dzi fun­kcia­mi, zá­klad­né úlo­hy nas­ta­ve­ní a kom­plexnú ma­pu sie­te, na kto­rej sú preh­ľad­ne zob­ra­ze­né všet­ky za­ria­de­nia, ako sú po­čí­ta­če a sie­ťo­vé úlo­žis­ká. Pre pok­ro­či­lých uží­va­te­ľov je ur­če­ný expert­ný re­žim (Expert Mo­de), kto­rý umož­ňu­je pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia s de­tail­nej­ší­mi kon­fi­gu­rá­cia­mi. Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie pri­ná­ša rov­na­ko jed­no­du­ché nas­ta­ve­nia za­bez­pe­če­nia - nas­ta­ve­nia za­bez­pe­če­nia bez­drô­to­vej sie­te je mož­né jed­noucho ak­ti­vo­vať oby­čaj­ným stla­če­ním tla­čid­la WPS. Tla­čid­lo vy­pí­na­ča bez­drô­to­vé­ho sig­ná­lu po­tom uží­va­te­ľom umož­ňu­je rých­lo za­pnúť ale­bo vy­pnúť bez­drô­to­vý prís­tup.

Pre za­me­dzenie zby­toč­nej spot­re­by ener­gie je bez­drô­to­vý Ne­tUSB rou­ter NBG4615 v2 vy­ba­ve­ný fun­kciou pre plá­no­va­nie bez­drô­to­vej sie­te a vy­pí­na­čom na­pá­ja­nia, kto­ré uží­va­te­ľom umož­ňu­jú plá­no­vať bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pod­ľa spô­so­bu je­ho pou­ží­va­nia a jed­no­du­cho od­po­jiť pre­nos, po­kiaľ nie je pot­reb­ný. Tá­to eko­lo­gic­ká šetr­nosť po­má­ha do­mác­nos­tiam nie len zní­žiť nák­la­dy na elek­tri­nu, ale tiež byť oh­ľa­dupl­nej­ší k na­šej pla­né­te.

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter