Každé štvrté dieťa je v ohrození závislosti od mobilu či počítača, kyberšikana je na vzostupe

Me­dzi­ná­rod­ný Deň bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu je pre Oran­ge už pra­vi­del­ne aj príl­eži­tos­ťou na vy­hod­no­te­nie svo­jich dl­ho­roč­ných ak­ti­vít na pod­po­ru bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia tech­no­ló­gií a na pred­sta­ve­nie ďal­ších kro­kov. Kľú­čo­vé zis­te­nia z ak­tuál­ne­ho pries­ku­mu uká­za­li vý­raz­né po­su­ny v spô­so­be, akým de­ti a mla­dí pou­ží­va­jú ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Pri­bú­da­jú ne­ga­tív­ne ja­vy - de­ti oh­ro­zu­je zá­vis­losť, nev­hod­ný ob­sah, ri­zi­ko­vá ko­mu­ni­ká­cia na so­ciál­nych sie­ťach i ky­ber­ši­ka­na.

Už od ro­ku 2006 reali­zu­je Oran­ge vlast­ný in­for­mač­no-vzde­lá­va­cí pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom je upo­zor­niť na ri­zi­ká pou­ží­va­nia inter­ne­tu či mo­bil­ných te­le­fó­nov deť­mi a mla­dý­mi. Spo­lu reali­zo­val už tri vl­ny pries­ku­mu v ob­las­ti pou­ží­va­nia ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, prip­ra­vil vzde­lá­va­cie bro­žú­ry pre uči­te­ľov a ro­di­čov, os­ve­to­vé ma­te­riá­ly či kom­plexnú inter­ne­to­vú strán­ku s prob­le­ma­ti­kou bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia tech­no­ló­gií.

Už šty­ri ro­ky Oran­ge aj pra­vi­del­ne vzde­lá­va na tú­to té­mu pria­mo v ško­lách - v spo­lup­rá­ci s od­bor­ne vy­ško­le­ný­mi lek­tor­mi tak­to od ro­ku 2008 do kon­ca 2012 vy­ško­lil tak­mer 25-ti­síc žia­kov zá­klad­ných škôl a osem­roč­ných gym­ná­zií. Za­po­ji­la sa aj tak­mer ti­síc­ka ro­di­čov, kto­rí ab­sol­vo­va­li špe­ciál­ne po­ra­den­ské stret­nu­tia s lek­tor­mi po­čas ro­di­čov­ských tried­nych ak­tí­vov.

V ro­ku 2012 Oran­ge zreali­zo­val me­dzi deť­mi i dos­pe­lý­mi ďal­šiu vl­nu pries­ku­mu o spô­so­boch pou­ží­va­nia ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Vy­plý­va z ne­ho nap­rík­lad, že:
- de­ti pri­chá­dza­jú do sty­ku s mo­der­ný­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi nás­troj­mi v čo­raz niž­šom ve­ku. Pr­vý mo­bil­ný te­le­fón nap­rík­lad dos­tá­va­jú už aj v 4 ro­koch.
- pre de­ti je čo­raz dô­le­ži­tej­šie, aby mal te­le­fón inter­net. Ten vy­uží­va­jú vo veľ­kej mie­re na cha­to­va­nie, sťa­ho­va­nie ob­ráz­kov, fo­te­nie a nás­led­né umies­tňo­va­nie fo­tog­ra­fií na inter­net.
- veľ­ká časť de­tí si eš­te neu­ve­do­mu­je, že pri pou­ží­va­ní inter­ne­tu sú vy­sta­vo­va­né ri­zi­kám, kto­ré mô­žu viesť k ich pria­me­mu oh­ro­ze­niu v reál­nom ži­vo­te.
- de­ti sú čo­raz čas­tej­šie sved­ka­mi nev­hod­ných prak­tík v sú­vis­los­ti s pou­ží­va­ním mo­bi­lu či inter­ne­tu - vý­raz­ne stú­pa vý­skyt tzv. ky­ber­ši­ka­ny.
- u štvr­ti­ny de­tí sa da­jú po­zo­ro­vať zna­ky zá­vis­los­ti od mo­bi­lu či po­čí­ta­ča.

„Oran­ge pat­rí k prie­kop­ní­kom v té­me ochra­ny de­tí pred ri­zi­ka­mi ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Té­me sa ve­nu­je­me už prib­liž­ne se­dem ro­kov, vďa­ka čo­mu mô­že­me vy­hod­no­co­vať tren­dy v pou­ží­va­ní mo­bi­lov či inter­ne­tu. Za to­to ob­do­bie nas­ta­li v niek­to­rých ob­las­tiach až dra­ma­tic­ké po­su­ny, ako potvr­dzu­je aj náš naj­nov­ší pries­kum. Sme pres­ved­če­ní, že je na­šou po­vin­nos­ťou, ako naj­väč­šie­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, pod­po­ro­vať zod­po­ved­né pou­ží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií. Pre­to sme tú­to té­mu ot­vo­ri­li z rôz­nych strán a už o nie­koľ­ko dní od­štar­tu­jú aj pr­vé z no­vých ak­ti­vít v rám­ci na­šej toh­to­roč­nej kam­pa­ne e-de­ti," ho­vo­rí An­drea Co­che­ro­vá, ria­di­teľ­ka úse­ku ko­mu­ni­ká­cie a znač­ky spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Deň bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu
od ro­ku 2006 vy­hla­su­je me­dzi­ná­rod­ná spo­loč­nosť In­Sa­fe - Európ­ska sieť in­for­mač­ných cen­tier - s pod­po­rou európ­ske­ho prog­ra­mu pre bez­peč­nej­ší inter­net. Vo viac ako 65 kra­ji­nách sve­ta sa k to­mu­to dňu via­žu rôz­ne po­du­ja­tia a ak­ti­vi­ty.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter