Samsung predstavil nové ultrabooky

ultrabook1.jpg Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, dnes pred­sta­vi­la dva no­vé prí­ras­tky do svoj­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du vy­so­ko vý­kon­ných po­čí­ta­čov Se­ries 7: mo­del Se­ries 7 Chro­nos, ten­ký a ľah­ký po­čí­tač po­nú­ka­jú­ci pro­fe­sio­nál­ny vý­kon, a ultra­book Se­ries 7 Ultra, kto­rý vďa­ka svoj­mu vy­so­ké­mu vý­ko­nu, gra­fic­kej kar­te aj do­ty­ko­vým fun­kciám po­sú­va ka­te­gó­riu ultra­boo­kov na no­vú úro­veň. No­vé, in­tui­tív­ne za­ria­de­nia ra­du Sam­sung Se­ries 7 sa mô­žu stať neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta spot­re­bi­te­ľov, pre­to­že im po­nú­ka­jú mo­bi­li­tu a mož­nosť byť neus­tá­le v kon­tak­te s oko­li­tým sve­tom.

No­vý Se­ries 7 Chro­nos - pro­fe­sio­nál­ny, vý­kon­ný ťa­húň
No­vý Se­ries 7 Chro­nos po­nú­ka aj pri men­šej hmot­nos­ti a ten­šom pre­ve­de­ní pro­fe­sio­nál­ny vý­kon a dá­va pro­fe­sio­nál­nym pou­ží­va­te­ľom k dis­po­zí­cii vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon. No­vé sof­tvé­ro­vé ​​rie­še­nie RA­Mac­ce­le­ra­tor zrý­chľu­je vďa­ka pl­né­mu vy­uži­tiu dos­tup­nej ope­rač­nej pa­mä­te zob­ra­zo­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok i prá­cu s ap­li­ká­cia­mi až o 150 per­cent. K po­hodl­né­mu ov­lá­da­niu pris­pie­va­jú mul­ti­do­ty­ko­vé vlas­tnos­ti pod­po­ru­jú­ce až de­sať sú­čas­ných do­ty­kov, čo pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je inter­ak­tív­ne pra­co­vať pria­mo s ob­sa­hom na ob­ra­zov­ke po­čí­ta­ča, a ďa­lej tiež touch­pad a klá­ves­ni­ca. Svo­jím ce­loh­li­ní­ko­vým te­lom vy­chá­dza no­vý Se­ries 7 Chro­nos zo svo­jich pred­chod­cov, pri­čom v te­le prís­tro­ja s hrúb­kou len 20,9 mm sa skrý­va štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel, až 16 GB ope­rač­nej pa­mä­te, až 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru a vy­hra­de­nú exter­nú gra­fic­kú kar­tu s pa­mä­ťou 2 GB.

Se­ries 7 Chro­nos umož­ňu­je pro­fe­sio­ná­lom pra­co­vať s vý­poč­to­vo ná­roč­ným ob­sa­hom efek­tív­nej­šie. Vďa­ka vy­so­ké­mu roz­lí­še­niu, dis­ple­ju pod­po­ru­jú­ce­mu zob­ra­ze­nie vo Full HD (1920x1080) s ja­som s hod­no­tou 300 ni­tov, bo­ha­té­mu zvu­ku, o kto­rý sa sta­ra­jú op­ti­ma­li­zo­va­né rep­ro­duk­to­ry JBL®, vý­kon­nej gra­fi­ke a predĺže­nej vý­dr­ži ba­té­rie do­sa­hu­jú­cej až 11 ho­dín, umož­ňu­je Se­ries 7 Chro­nos pra­co­vať aj na sku­toč­ne ná­roč­ných úlo­hách. Ten­to lap­top je mož­né pre­bu­diť z hi­ber­ná­cie za dve se­kun­dy a kom­plet­ný štart sys­té­mu za­be­rie me­nej než 12 se­kúnd, tak­že pou­ží­va­te­lia ma­jú svoj prís­troj k dis­po­zí­cii v prie­be­hu oka­mi­hu, a ma­jú tak po ru­ke prak­tic­ky všet­ko, čo k prá­ci pot­re­bu­jú.

Se­ries 7 Ultra - ultra­book, ako sme ho do­te­raz ne­poz­na­li
Ultra­book Se­ries 7 Ultra, kto­rý je pr­vým ultra­boo­kom v pro­duk­to­vom ra­de Se­ries 7, po­nú­ka ne­kom­pro­mis­nú mo­bi­li­tu v ultra­ten­kom a ľah­kom pre­ve­de­ní s ce­loh­li­ní­ko­vým te­lom. Se­ries 7 Ultra bol od sa­mé­ho za­čiat­ku navr­hnu­tý pre prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi a po­nú­ka žia­ri­vo jas­ný ob­raz spre­vá­dza­ný úch­vat­ným zvu­kom. Vy­chut­naj­te si fil­my aj fo­tog­ra­fie na dis­ple­ji s Full HD (1920x1080) roz­lí­še­ním s ja­som o hod­no­te 350 ni­tov a k váš­mu do­ko­na­lé­mu zá­žit­ku pris­pe­jú aj rep­ro­duk­to­ry op­ti­ma­li­zo­va­né pre tech­no­ló­giu JBL a gra­fi­ka AMD®. Dis­plej lap­to­pu je jas­nej­ší a šir­ší ako dis­plej pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov a mô­že sa poch­vá­liť zor­ným uh­lom 178 stup­ňov, čo pou­ží­va­te­lia oce­nia pri sle­do­va­ní mul­ti­mé­dií s pria­teľ­mi a ro­di­nou, rov­na­ko tak ako pri prá­ci s ko­le­ga­mi.

Ba­té­ria s vý­dr­žou až 8 ho­dín umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom zos­tať v kon­tak­te ce­lý deň a naj­nov­šie pro­ce­so­ry In­tel®Co­re i5 ale­bo i7 a SSD disk s ka­pa­ci­tou až 256 GB po­nú­ka­jú vý­kon, kto­rý us­po­ko­jí aj tých naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. In­tui­tív­ne mul­ti­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie pod­po­ru­jú­ce sú­čas­ne až de­sať do­ty­kov a štart v prie­be­hu šies­tich se­kúnd pris­pie­va­jú k maximál­nej pro­duk­ti­vi­te na ces­tách. Prís­troj bu­de k dis­po­zí­cii aj s pod­po­rou mo­bil­ných sie­tí LTE štvr­tej ge­ne­rá­cie, čo pou­ží­va­te­ľom umož­ní byť on­li­ne v eš­te väč­šej mie­re prak­tic­ky kde­koľ­vek (do­ty­ko­vé mo­de­ly). Vďa­ka trom USB por­tom nie je pri­po­je­nie ďal­ších za­ria­de­ní prob­lé­mom a ten­ký bez­peč­nost­ný slot po­mô­že pod­ľa pot­re­by za­is­tiť bez­peč­né za­is­te­nie prís­tro­ja pro­ti krá­de­ži.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter