SurfCast má patent na aktívne dlaždice, chce sa súdiť s Microsoftom

windows8release_vyrez.jpg Zdá sa, že na ob­zo­re je ďal­ší pa­ten­to­vý spor. Už kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka sa v mé­diách ob­ja­vi­li sprá­vy, že spo­loč­nosť Sur­fCast chce ža­lo­vať Mic­ro­soft za pou­ži­tie ak­tív­nych dlaž­díc v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8. Vy­hla­su­je, že má pa­tent na ten­to typ GUI a Mic­ro­soft mu­sí za­pla­tiť li­cen­čné pop­lat­ky. Pro­ces sa má za­čať 3. sep­tem­bra.

Spo­loč­nosť Sur­fCast, kto­rú tvo­rí nie­koľ­ko ban­ká­rov a bý­va­lých ma­na­žé­rov IBM, od ro­ku 2004 vlas­tní pa­tent na „sys­tém a me­tó­du na si­mul­tán­ne zob­ra­ze­nie via­ce­rých in­for­mač­ných zdro­jov", čo by v šir­šom zmys­le zod­po­ve­da­lo de­fi­ní­cii ak­tív­nych dlaž­díc Mic­ro­sof­tu. No ten sám vlas­tní kon­krét­nej­ší pa­tent na „pries­tor pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia s dlaž­di­ca­mi pre mo­bil­né za­ria­de­nia", o kto­rý po­žia­dal už v ro­ku 2006 a vy­da­ný bol v ro­ku 2011.

Je za­ují­ma­vé, že Sur­fCast sa ob­rá­til na súd až te­raz, ho­ci sys­tém ak­tív­nych dlaž­díc ob­sa­ho­val už ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne 7. Ten však ne­bol veľ­mi po­pu­lár­ny, a tak Sur­fCast poč­kal, kým sa dlaž­di­ce sta­nú sú­čas­ťou roz­hra­nia hlav­né­ho pro­duk­tu sof­tvé­ro­vé­ho gi­gan­tu, aby si mo­hol od­kro­jiť väč­ší di­el z ko­lá­ča. No je dosť nep­rav­de­po­dob­né, že sa prí­pad dos­ta­ne až pred súd, väč­ši­na ta­kých­to prí­pa­dov sa to­tiž skon­čí mi­mo­súd­nym vy­rov­na­ním. Sur­fCast bu­de po­ža­do­vať pop­lat­ky za viac ako 60 mi­lió­nov za­ria­de­ní s Win­dows 8, ani ne­ho­vo­riac o nie­koľ­kých mi­lió­noch te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne. Kaž­do­pád­ne bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa si­tuácia bu­de vy­ví­jať.

Zdroj: http://www.neowin.net/news/sur­fcast-v-mic­ro­soft-li­ve-ti­le-suit-da­te-set-for-sep­tem­ber-3rdOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter