Zomrel Andrej Magyar, riaditeľ OKI

andrej_magyar_foto.jpg V uto­rok 11. sep­tem­bra 2012 zom­rel po dl­hej cho­ro­be vo ve­ku 58 ro­kov Ing. An­drej Ma­gyar, CSc., dl­ho­roč­ný ria­di­teľ za­stú­pe­nia ja­pon­skej znač­ky OKI pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku.

An­drej pat­ril me­dzi špič­ko­vých od­bor­ní­kov v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Od 90. ro­kov sa po­die­ľal na roz­vo­ji toh­to od­bo­ru v Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke, k to­mu pris­pie­val svo­ji­mi mi­mo­riad­ny­mi zna­los­ťa­mi tech­no­ló­gií, kto­ré sa sna­žil prib­lí­žiť šir­šej ve­rej­nos­ti. Dl­ho­do­bo pô­so­bil aj v aka­de­mic­kej sfé­re.

Na po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti OKI Sys­tems (Czech and Slo­vak) nas­tú­pil v ro­ku 1992. Pred­tým sa ve­no­val ve­dec­kej čin­nos­ti v ob­las­ti spra­co­va­nia nu­me­ric­kých sig­ná­lov v Ústa­ve rá­dio­tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky ČSAV, kde zís­kal ve­dec­kú hod­nosť kan­di­dát vied.

V pra­cov­nom ži­vo­te bol An­drej pre­dov­šet­kým vý­bor­ný ko­le­ga a men­tor, kto­rý vy­ža­ro­val pri­ro­dze­nú auto­ri­tu. Vie­dol naj­ús­peš­nej­šie za­stú­pe­nie znač­ky OKI v Euró­pe.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ská pre­mié­ra fil­mu jOBS
Steve Jobs - osobnosť, ktorá raz a navždy zmenila náš svet a naše vnímanie technológií. Bol bezpochyby jedným z najväčších vizionárov 20. storočia, technologickým géniom a mimoriadne schopným obchodníkom. čítať »
 
Vsta­va­ná rú­ra Sam­sung po­nú­ka úpl­ne no­vú úro­veň tech­no­ló­gie a di­zaj­nu
Spoločnosť Samsung, popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila svoj najnovší výrobok z rady domácich kuchynských spotrebičov, novú vstavanú rúru (NV70F7). čítať »
 
Sam­sung pred­sta­vu­je no­vú štvor­dve­ro­vú chlad­nič­ku pre lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu pries­to­ru
Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd., popredná svetová spoločnosť v oblasti inovácie digitálnych spotrebičov, dnes predstavila ďalší špičkový domáci spotrebič určený pre kuchyne - novú štvordverovú chladničku s francúzskymi dverami (RF24). čítať »
 
GA­MO a.s. vy­me­no­va­lo no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa
Spoločnosť GAMO a.s. vymenovala dňom 1. februára 2013 Ing. Jána Lichvára za obchodného riaditeľa. čítať »
 
Zľa­vo­mat na­šiel za­mes­tnan­ca na prá­cu snov
Študentka ekonomickej vysokej školy a blogerka (www.redpoppystories.com) Zuzana Gašparovičová získala lukratívne miesto testovačky zliav pre zľavový portál Zľavomat.sk. čítať »
 
Súk­rom­ná stred­ná ume­lec­ká ško­la ani­mo­va­nej tvor­by: Za­bez­peč­te svoj­mu di­eťa­ťu to naj­lep­šie vzde­la­nie!
Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. čítať »
 
Goog­le os­la­vu­je Sve­to­vý deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu no­vo lo­ka­li­zo­va­ným vzde­lá­va­cím pro­jek­tom
Google pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu uvádza do slovenčiny lokalizovanú stránku pod názvom „Čo je dobré vedieť". čítať »
 
Bez­drô­to­vý Gi­ga­bit rou­ter ZyXEL NBG4615v2 s vy­lep­še­ným vý­ko­nom a pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi Ne­tUSB a QoS
ZyXEL Communications dnes predstavuje nový prírastok do svojej ponuky bezdrôtových routerov s funkciou NetUSB: bezdrôtový N300 gigabitový NetUSB router NBG4615 v2 so zvýšeným prenosovým výkonom a zdokonalenými funkciami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter