Apple so žalobami nekončí, usiluje sa o zákaz predaja ďalších Samsung zariadení

Apple-Money.png App­le pok­ra­ču­je v pa­ten­to­vej voj­ne so Sam­sun­gom a pov­zbu­de­ný ví­ťaz­stvom z mi­nu­lé­ho týž­dňa sa pus­til do vy­pĺňa­nia ďal­ších súd­nych ža­lôb. App­le to­tiž me­ní pô­vod­nú ža­lo­bu z feb­ruára a roz­ši­ru­je zoz­nam za­ria­de­ní, kto­ré pod­ľa ne­ho po­ru­šu­jú pa­ten­ty v je­ho vlas­tníc­tve, o ďal­ších 5 smar­tfó­nov a tab­le­tov. Me­dzi ni­mi sa ob­ja­vi­li aj naj­po­pu­lár­nej­šie a naj­viac pre­dá­va­né za­ria­de­nia spo­loč­nos­ti Sam­sung - Ga­laxy SIII, Ga­laxy No­te a do­kon­ca aj no­vin­ka Ga­laxy No­te 10.1. Tie pod­ľa spo­loč­nos­ti App­le po­ru­šu­jú pa­ten­ty čís­lo 721, 604 a 647, kto­ré sa tý­ka­jú fun­kcie od­blo­ko­va­nia te­le­fó­nu sli­de-to-un­lock, vy­hľa­dá­va­nia a kli­ka­teľ­ných od­ka­zov v e-mai­loch či SMS spra­vách - prá­ve tá­to fun­kcia spô­so­bi­la pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi, do­čas­ný zá­kaz pre­da­ja niek­to­rých HTC za­ria­de­ní. Zoz­nam sa tak od feb­ruára roz­ší­ril až na 22 za­ria­de­ní (po­ru­šu­jú­cich rôz­ne pa­ten­ty App­le) a nie je vy­lú­če­né, že ďal­šie pri­bud­nú.

App­le v sna­he o zá­kaz pre­da­ja Sam­sung za­ria­de­ní tiež na­lie­ha na sud­ky­ňu Lu­cy Ko­ho­vú, aby po­jed­ná­va­nie, na kto­rom sa bu­de roz­ho­do­vať o osu­de tých­to za­ria­de­ní, pre­su­nu­la zo 6. de­cem­bra na skor­ší ter­mín. Spo­loč­nosť tak chce prav­de­po­dob­ne za­brá­niť ich pre­da­ju eš­te pred za­čiat­kom via­noč­né­ho ob­do­bia, ke­dy sú zis­ky na tr­hu z mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi naj­väč­šie. Boj me­dzi gi­gan­tmi tak aj na­ďa­lej pok­ra­ču­je.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter