Tokijský súd podržal Samsung, ten patenty Apple neporušil

samsung-logo2.jpg Súd v ja­pon­skej met­ro­po­le To­kio v pia­tok roz­ho­dol, že ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics ne­po­ru­ši­la pa­ten­ty ame­ric­kej spo­loč­nos­ti App­le Inc. v rám­ci tech­no­ló­gií pou­ži­tých v niek­to­rých svo­jich za­ria­de­niach.

Sam­sung tak za­zna­me­nal dô­le­ži­té ví­ťaz­stvo po mi­nu­lo­týž­dňo­vej dr­vi­vej preh­re v USA. Súd v ka­li­for­nskom San Jo­sé to­tiž roz­ho­dol v pros­pech do­má­ce­ho gi­gan­tu App­le a na­ria­dil Ju­ho­kó­rej­ča­nom za­pla­tiť po­ku­tu vo vý­ške viac ako mi­liar­dy do­lá­rov, v pre­poč­te tak­mer 800 mi­lió­nov eur.

To­mu však pred­chá­dzal ver­dikt sú­du v do­má­cej kra­ji­ne Sam­sun­gu, kto­rý pred týž­dňom roz­ho­dol, že obe fir­my si nav­zá­jom po­ru­šo­va­li svo­je pa­ten­to­vé prá­va, a tak za­ká­zal pre­dá­vať niek­to­ré pro­duk­ty na ta­moj­šom tr­hu.

App­le tvr­dí, že Sam­sung svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi len ot­roc­ky ko­pí­ru­je je­ho iP­ho­ne a iPad. Kó­rej­ská spo­loč­nosť za­se na App­le po­dá­va ža­lo­by za po­ru­šo­va­nie svo­jich pa­ten­tov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter