Ktoré telefóny Samsungu chce Apple zakázať?

App­le vy­hral súd­ny spor so Sam­sun­gom - ok­rem to­ho, že Sam­sung má za­pla­tiť po­ku­tu, App­le chce do­siah­nuť zá­kaz pre­da­ja vy­bra­ných te­le­fó­nov na úze­mí USA. Kto­ré to sú?

Až 28 mo­de­lov te­le­fó­nov sa spo­mí­na­lo v sú­vis­los­ti s tak­mer me­sač­ným súd­nym spo­rom. App­le chce za­ká­zať pre­daj ôs­mich te­le­fó­nov, kto­ré po­ru­šu­jú via­ce­ré pa­ten­ty spo­loč­nos­ti. Kon­krét­ne ide o mo­de­ly:

  • Ga­laxy S 4G
  • Ga­laxy S2 AT&T
  • Ga­laxy S2 Sky­roc­ket
  • Ga­laxy S2 T-Mo­bi­le
  • Ga­laxy S2 Epic 4G
  • Ga­laxy S Showca­se
  • Droid Char­ge
  • Ga­laxy Pre­vail

samsung_apple_278.jpg

Pre­da­je tých­to mo­de­lov vy­ge­ne­ro­va­li pre Sam­sung zisk vo vý­ške 460,8 mi­lió­na USD, čo je ne­ce­lá po­lo­vi­ca po­ku­ty. Sam­sung by mal App­lu za­pla­tiť do­ved­na 1,05 mi­liar­dy USD, tá­to su­ma sa však eš­te mô­že zme­niť.

Za­ují­ma­vé je, že ok­rem za­ká­za­ných te­le­fó­nov sa nes­po­mí­na prí­pad­ný zá­kaz pre­da­ja tab­le­tu Ga­laxy Tab 10.1. Ten pod­ľa po­ro­ty na sú­de ta­kis­to po­ru­šo­val pa­ten­ty App­lu.

Sam­sung zho­dou okol­nos­tí iba pár dní po skon­če­ní súd­ne­ho spo­ru plá­nu­je pred­sta­viť no­vé­ho čle­na ro­di­ny pro­duk­tov Ga­laxy - di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát, kto­rý by mal byť pre­zen­to­va­ný po­čas veľtr­hu IFA. No­vin­ka vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 a je vy­ba­ve­ná 4,8-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý bol pou­ži­tý aj v prí­pa­de te­le­fó­nu Ga­laxy S III. 16 Mpix fo­toa­pa­rát od Sam­sun­gu by tak mal byť ďal­ším an­droi­do­vým fo­toa­pa­rá­tom - na­pos­le­dy sa spo­mí­nal mo­del Ni­kon Cool­pix S800c.

Zdroj: http://news.cnet.com/ + http://mas­hab­le.com/Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter